w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXX/330/2013

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym   (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r. poz. 594), w związku z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przebieg dróg gminnych o których mowa w §1, wskazując szczegółowe położenie    i przebieg tych dróg oznaczone na mapach stanowiących załącznik o numerach od 1 do 8 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2013 15:12