w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

  Uchwała nr XLV/411/2009

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 22 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 166 oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 90 627,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zwiększyć przychody budżetu na 2009 rok o kwotę 13 992,13 zł oraz zwiększyć rozchody na 2009 rok o kwotę 13 992,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 49 138,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dokonać zmiany załącznika nr 4 do uchwały Nr XXXIII/295/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. (po zmianach) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok poprzez zmianę zakresu zadań inwestycyjnych pn.: „Remont dachu wraz z modernizacją instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28” , oraz „Ku pełni zdrowia – kompleksowa modernizacja ośrodków zdrowia w Kuźni Raciborskiej i Rudach” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Dokonać zmiany załącznika nr 5 do uchwały Nr XXXIII/295/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. (po zmianach) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków budżetowych na 2009 rok o kwotę 202 722,96 zł oraz zmniejszyć przychody o kwotę 202 722,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Dokonać zmian po stronie dochodów budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zwiększyć budżet po stronie dochodów budżetowych na 2009 rok o kwotę 694 373,00 zł oraz zmniejszyć przychody o kwotę 694 373,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 10

Dokonać zmiany § 15 w Uchwale Nr XXXIII/295/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)       pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego  deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł,

2)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 873 978,25 zł

3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 496 469,13 zł”.

§ 11

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2009 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 26 580 856,92 zł,

po stronie wydatków kwotą 31 438 780,84 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2010 11:05