w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej za 2006 rok

   Uchwała Nr X/68/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

   z dnia 17 maja 2007r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej za 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej za 2006 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie finansowe składa się z:

1.       Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 557 106,45 zł.

2.       Rachunku zysków i strat, sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2006r. zamykającego się zyskiem netto w wysokości  39 000,55 zł.

3.       Informacji dodatkowej za rok 2006.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej za 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2007 10:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż