Uchwała Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

  Uchwała  Nr  XXVI/217/2004

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

 z dnia 22 grudnia 2004 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, pkt. 10, art. 51, art. 57 i art. 61 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późniejszymi zmianami) , art. 109,110, 116,117 ust. 2, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst  jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), art. 403, 406, i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

u c h w a l a:

§ 1

1. Dochody budżetowe w wysokości                                             16 836 536 zł.                       

jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

-          dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

      gminie na podstawie odrębnych ustaw                                                             1 250 804 .

jak w załączniku nr 2 do uchwały,

-          dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego                                                                 10 246 zł.

jak w  załączniku  nr 3 do uchwały,

-    dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych            145 000 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                                               18 593 399 zł.

    zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:  

a)      wydatki bieżące                                                                                     15 844 028 zł.

   w tym na:

-          wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                     8 954 926 zł.

-          dotacje do przekazania                                                                                  1 481 500 zł.

      w tym:

·         dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego                                                  364 500 zł.

·         dotacje dla instytucji kultury                                                                              705 000 zł.

·         dotacje dla spółki wodnej                                                                                   25 000 zł  

·         dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych               167 000 zł

·         pozostałe dotacje                                                                                             220 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

-  wydatki na obsługę długu gminy                                                                             48 000 zł

b)   wydatki majątkowe w kwocie:                                                                                    2 749 371 zł.

     w tym:

-    wydatki inwestycyjne dla:                                                                                2 749 371 zł.

·         jednostek budżetowych                                                                                  2 749 371 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6  do uchwały.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

                        -  wydatki związane z realizacją zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw    1 250 804 zł.  

                           zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,                                                                    

                           - wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z innymi          

                           jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   10 246 zł.

                           jak w załączniku nr 3  do uchwały,

      - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym  programie profilaktyki i  

      rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                         145 000 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 1 756 863 zł. oraz rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 291 137  zł. są przychody budżetu gminy na 2005 r. w wysokości 2 048 000 zł. w tym:

- pożyczki w wysokości                                                                                          946 581 zł.

- kredyty w wysokości                                                                                            401 419 zł.

- wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu

 jednostki samorządu terytorialnego , wynikającej z rozliczeń kredytów i

 pożyczek z lat ubiegłych w kwocie                                                                         700 000 zł.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2005 rok zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5

1.Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego :

-  przychody  4 415 200 ,

w tym : dotacja z budżetu:   364 500 zł,

-  wydatki      4 609 940 zł,

jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych :

-  przychody  281 200 zł.

-  wydatki      281 700 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 160 000 zł.

§ 8

Ustala się wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9

Ustala się  wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 10

1.       Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

-          zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego do wysokości 500 000 zł,

-          zaciągania samodzielnie zobowiązań i spłat zobowiązań w granicach kwot wydatków określonych w budżecie gminy oraz wieloletnich programach inwestycyjnych stanowiących załącznik Nr 12 do uchwały,

-          dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu za wyjątkiem wydatków majątkowych,

-          przekazywania swoich uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów za wyjątkiem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia,

-          zawierania umów ( zaciągania zobowiązań finansowych) związanych z bieżącą działalnością gminy na okres do 3 lat między innymi na utrzymanie punktów świetlnych jednorazowo do kwoty nie większej niż 1 000 000 zł.

2.       Zobowiązać Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do informowania Komisji Budżetu i Finansów o dokonanych przeniesieniach.

§11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska

§12

1.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

2.       Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3.      Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2004 10:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.01.2005 08:11 Edycja dokumentu (Aleksander Serafin)
29.12.2004 10:33Dodano załącznik "załącznik"
(Aleksander Serafin)
29.12.2004 10:33Dodano załącznik "załącznik"
(Aleksander Serafin)
29.12.2004 10:29 Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin)