w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

  Uchwała nr XLIII/396/2009

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i 166 oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 97 510,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 792 966,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zmniejszyć przychody na 2009 rok o kwotę 850 000,00 zł oraz zmniejszyć wydatki budżetowe na 2009 rok o kwotę 850 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dokonać zmiany załącznika nr 4 do uchwały Nr XXXIII/295/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. (po zmianach) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok poprzez zmianę zakresu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem” , wstrzymanie wykonania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Aktywny styl życia szansą na zdrowie – przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej” oraz poprzez dodanie nowych zadań pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego centrum miasta Kuźnia Raciborska w obrębie ulic Świerczewskiego i Działkowców” i „ Remont dachu wraz z modernizacją instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Piaskowej 28” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Dokonać zmiany załącznika nr 6 do uchwały Nr XXXIII/295/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. (po zmianach) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Dokonać zmiany załącznika nr 5 do uchwały Nr XXXIII/295/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. (po zmianach) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2009 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 25 771 137,49 zł,

po stronie wydatków kwotą 31 546 525,79 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2009 08:22