OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na rok 2015

Kuźnia Raciborska: Hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji GPWiK Sp. z o.o.  w Kuźni Raciborskiej na rok 2015


Numer ogłoszenia 254263 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska

Tel/fax.: +48 (032) 414 72 38, +48 (032) 414 72 51,

e-mail: biuro@gpwik.pl

I

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuznia-raciborska.bip.info.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka z o.o.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Hurtowy zakup oleju napędowego  wraz z dostawą do mikrostacji GPWiK Sp. z o.o.  w Kuźni Raciborskiej na rok 2015

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji Zamawiającego, zlokalizowanej przy ul. Klasztornej 45 w Kuźni Raciborskiej, oleju napędowego właściwego do pory roku (letni, przejściowy, zimowy), przeznaczonego do napędu silników o zapłonie samoczynnym, w ilości do 5.000 litrów z częstotliwością jednej dostawy na ok. 2 miesiące, tj. do 30.000 litrów w całym okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

 • Dostawy realizowane będą sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego przesłane e-mailem lub faksem nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zlecenia, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00, w ilościach jednorazowych do 5.000 litrów /minimum 1000 litrów/.
 • Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy – autocysternami, na jego koszt i ryzyko, do mikrostacji paliw Zamawiającego przy ul. Klasztornej 45 w Kuźni Raciborskiej. Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika mikrostacji paliw,
 • Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001r. prawo o miarach ( tekst jednolity Dz. U. 2004r. nr 243 poz. 2441 ze zm.) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie auto cystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych).
 • Oferowany olej napędowy musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeni Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1058 ze zm.). W przypadku zmiany norm i przepisów oferowany olej napędowy musi być zgodny ze zmienionymi normami i przepisami.
 • Oferowany olej napędowy musi cechować się parametrami określonymi normą PN-EN 590+ A1:2011
 • Dostawa paliwa do zbiornika spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r. (Dz. U. nr 113, poz. 1211) nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego.
 • Do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dołączy dokument potwierdzający jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, list przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, nr rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku autocysterny.
 • Z każdorazowej dostawy będzie pobierana próbka rozjemcza paliwa /5 litrów/ przechowywana u Zamawiającego, w zapieczętowanym kanistrze do czasu dostawy kolejnej partii paliwa, na wypadek konieczności przeprowadzenia badań co do jakości dostarczonego paliwa w razie wystąpienia sytuacji związanej z uszkodzeniem silników pojazdów korzystających z dostarczonego paliwa.  
 1. Przedmiot zamówienia według Wspólnego słownika zamówień (CPV): - 09.13.41.00-8 - olej napędowy,

   

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8;

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy dostaw, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

 

 1. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

   

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tzn.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt.  2 ustawy Pzp.

   

  1. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym dokonane zostanie na podstawie oceny przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów (wg formuły „spełnia / nie spełnia”) jakie Wykonawcy mają załączyć w ofercie, w zakresie:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

  - O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają koncesje na obrót paliwami ciekłymi wydane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zmianami).

  - O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są wpisani na listę podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną, prowadzoną przez Ministerstwo Finansów,

 2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

  - O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 dostawę paliw realizowaną systematycznie przez okres co najmniej 12 miesięcy w ilości co najmniej 5000 litrów oleju napędowego dostarczanego z częstotliwością co najmniej jeden raz na dwa miesiące. 

  - O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują pojazdem dostarczającym olej napędowy, który posiada zamontowaną pompę i odmierzacz paliwa wyposażony w drukarkę podającą na wydruku rzeczywistą ilość wydanego paliwa, jak również ilość paliwa w temperaturze 15*C.

 3. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł,

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości, co najmniej 1.000.000,00 zł,

 1. podlegania bądź nie, wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zapisem pkt. 7.1. SIWZ. (załącznik nr 2,3,4 do SIWZ),

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie /spełnia/ /nie spełnia/.

  1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

   1. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca przedkłada następujące oświadczenia i dokumenty:

    

 1. oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (wg załącznika nr 2),

 2. koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zmianami).

 3. potwierdzenie, iż Wykonawca jest wpisany na listę podmiotów, dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną, prowadzoną  przez Ministerstwo Finansów

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Wykonawca przedkłada następujące oświadczenia i dokumenty:

 

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (wg załącznika nr 3) lub w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wg załącznika nr 4),

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym Wnioskodawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub potwierdzająca posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.

 4. Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (w przypadku upływu terminu ważności polisy w trakcie realizacji umowy, do polisy należy dołączyć zobowiązanie Wykonawcy do przedłużenia ważności ubezpieczenia na czas realizacji zamówienia).

 5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że zyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.     

 6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw paliw (wg załącznika nr 5),

 7. Dowody* potwierdzające, że wymienione w załączniku nr 5 roboty zostały wykonane z należytą starannością,

 8. Opcjonalnie: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - wypełniony załącznik nr 7a do SIWZ. Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej – wypełniony załącznik nr 7b do SIWZ.; 

   

  *) Uwagi!

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane za dowody, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 ppkt g) SIWZ uznaje się:

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) w przypadku robót budowlanych - inne dokumenty– jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;

c) w przypadku usług - oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 

2. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, usługi lub dostawy wskazane w wykazie, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 ppkt f) SIWZ, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1 Uwag.

 

3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w rozdziale VIII pkt 2 ppkt g) SIWZ oraz pkt 1 Uwag, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były lub miały zostać wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ pkt. VIII.1. a),  pkt. VIII.2. a) i b) powinny być złożone przez każdego z Wykonawców.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:- w załączeniu do ogłoszenia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Adres: ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2014r. do godz. 12.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

                                                                                           PREZES ZARZĄDU

                              

                                                                                              Marian Kostka

                                                                                                                                                                   

                                                                                          (podpis osoby upoważnionej)

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na rok 2015
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2014 09:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż