OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: 2/ZGKiM/z.p./11

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Kuźni Raciborskiej

ul. Słowackiego 6, 47-420 Kuźnia Raciborska

tel.: 32 419-13-26; fax: 32 419-13-26

http://www.kuznia-raciborska.bip.info.pl

Numer ogłoszenia: 419250 – 2011 ; data zamieszczenia: 09.12.2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,

ul. Słowackiego 6, 47-420 Kuźnia Raciborska, woj. śląskie, tel. / fax: 32 419-13-26

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.kuznia-raciborska.bip.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

poprzez stację segregacji odpadów

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

poprzez stację segregacji odpadów

Opis przedmiotu zamówienia:

1) odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów

komunalnych o kodzie 20 03 01 z terenu Gminy Miasta Kuźnia Raciborska

w szacunkowej ilości 2 300 ton;

2) stacja segregacji odpadów komunalnych powinna być zlokalizowana na terenie

województwa śląskiego w odległości nie większej niż 40 km od siedziby

Zamawiającego;

3) stacja segregacji winna być czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00

do 17:00, a w soboty od godz. 7:00 do 14:00;

4) dostawa odpadów dokumentowana będzie przez Wykonawcę. Każdy wjazd będzie

zarejestrowany i potwierdzony dokumentem zawierającym datę przywozu, rodzaj,

kod i wagę odpadów, numer rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacje przewoźnika.

W/w dokument otrzymuje kierowca Zamawiającego podczas dostawy każdej partii

odpadów;

5) Karta Przekazania odpadu (z danego miesiąca) zawierająca dane poszczególnych

dostaw, dołączona do faktury, będzie stanowiła podstawę do obciążenia

Zamawiającego;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków

Zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: 2/ZGKiM/z.p./11

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 0 PLN

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wykazać, że posiada koncesję, zezwolenie lub licencję – aktualne

zezwolenie wydane przez właściwy Organ na prowadzenie działalności zezwalającej

na odzysk odpadów będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia

27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

4.1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych

w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44

ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ);

4.1.2 Koncesja, zezwolenie lub licencja;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

4.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

4.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu

o art. 24, ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

4.2.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w

realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego

podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: 2/ZGKiM/z.p./11

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienia publiczne tylko

dla Wykonawców, pracowników których ponad 50% pracowników stanowią osoby

niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: tak

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy

w niżej wymienionych przypadkach:

1) zmiany nie mające wpływu na termin wykonania umowy:

a) zmiana adresu lub siedziby Zamawiającego i Wykonawcy;

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy;

2) zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:

a) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT);

3) zmiana podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy

w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty może nastąpić

za zgodą Zamawiającego gdy Wykonawca wystąpi z takim wnioskiem

do Zamawiającego; w przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi

zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu, nowy podwykonawca musi spełniać warunki udziału

w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków

Zamówienia: http://www.kuznia-raciborska.bip.info.pl - załącznik do ogłoszenia

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 6,

47-420 Kuźnia Raciborska (sekretariat).

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: 2/ZGKiM/z.p./11

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

19.12.2011 r. godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 6, 47-420 Kuźnia Raciborska (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą /okres w dniach/: 30 dni (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków

Unii Europejskiej: nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DYREKTOR

mgr Witold Ciuberek

/Podpis osoby upoważnionej/

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Przyjęcie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2011 12:48