w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

  Uchwała nr XXIX/274/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 września 2008 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 463 294 zł, zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 404 131 zł oraz zmniejszyć przychody budżetu o kwotę 59 163 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonać zmian po stronie dochodów budżetowych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków budżetowych o kwotę 261 490 zł oraz zmniejszyć przychody budżetu o kwotę 261 490 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dokonać zmiany § 14 w Uchwale Nr XX/187/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)       pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego  deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł,

2)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 358 518,92 zł.

§ 6

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2008 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 22 547 122,14 zł,

po stronie wydatków kwotą 24 221 625,46 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.10.2008 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż