w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

UCHWAŁA NR VIII/80/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 czerwca 2015 roku

 

w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),  art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji

 

na wniosek Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej,

po zasięgnięciu opinii

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, zwany dalej „Regulaminem”.

 

§  2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/302/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska (Dz.Urz. Woj. Śl z 2013 r., poz.3286).

 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4. Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

 

Informacja do BIP dot. stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 czerwca 2015 roku.

Wojewoda Śląski na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) stwierdził nieważność uchwały Nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w całości, jako niezgodnej z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2013r., poz. 1399 ze zm.)

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2015 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż