OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Remont zbiornika retencyjnego na Oczyszczalni Ścieków w Kuźni Raciborskiej ”

L.DZ.WOD-KAN 676/10/2015                       

Kuźnia Raciborska: „Remont zbiornika retencyjnego na Oczyszczalni Ścieków w Kuźni Raciborskiej”

 

Numer ogłoszenia 270340-2015 data zamieszczenia: 13.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty Budowlane


 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska

Tel/fax.: 48 (032) 414 72 38, 48 (032) 414 72 51,

e-mail: biuro@gpwik.pl

I

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuznia-raciborska.bip.info.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont zbiornika retencyjnego na Oczyszczalni Ścieków  w Kuźni Raciborskiej ”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z wykonaniem zadania pn.: „Remont zbiornika retencyjnego na Oczyszczalni Ścieków w Kuźni Raciborskiej” polegającego na renowacji ścian wewnętrznych, stropu i dna zbiornika retencyjnego ścieków surowych na Oczyszczalni Ścieków w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45.

W zakres prac do wykonania wchodzi:

 1. Czyszczenie strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych pionowych /ściany/ i poziomych /strop, dno zbiornika/,
 2. Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych niemalowanych pionowych /ściany/ i poziomych /strop, dno zbiornika/,
 3. Czyszczenie strumieniowo ścierne zbrojenia,
 4. Usunięcie ścieriwa ze zbiornika,
 5. Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych części zbrojenia powłoką antykorozyjną na powierzchniach pionowych /ściany/ i poziomych /strop, dno zbiornika/,
 6. Wypełnienie ubytków i reprofilacja powierzchni konstrukcji żelbetowych ścian i stropu zbiornika retencyjnego po uprzednim ich oczyszczeniu z zastosowaniem warstwy sczepnej /materiałem epoksydowym lub w przypadku dużych ubytków z zastosowaniem szybkowiążących zapraw na bazie cementu/,
 7. Wykonanie dwóch warstw powłok ochronnych na powierzchniach betonowych pionowych /ściany/ i poziomych /strop, dno zbiornika/ z zastosowaniem epoksydowych materiałów odpornych na agresywne ścieki /ścieki zagnite dowożone z przydomowych szamb o uśrednionych parametrach dochodzących do: BZT 2600 mg/l; ChZTCr 5700 mg/l; Zawiesina ogólna 660 mg/l./ 
 8. Wykonanie innych prac koniecznych do zrealizowania zamówienia.
 9. Wykonanie innych prac koniecznych do zrealizowania zamówienia 

 

 1. Przedmiot zamówienia według Wspólnego słownika zamówień (CPV):

45453000-7

Roboty remontowe – renowacyjne

45442300-0

Roboty w zakresie ochrony powierzchni.

 

 

 

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

         45453000-7; 45442300-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, oraz o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy robót dodatkowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania zamówienia. Podstawę zawarcia umowy o wykonanie robót dodatkowych będzie stanowił protokół konieczności spisany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Rozliczenie finansowe wykonania robót dodatkowych nastąpi na podstawie kosztorysów sporządzonych w oparciu o właściwe katalogi nakładów rzeczowych oraz średnie kwartalne ceny jednostkowe materiałów i sprzętu obowiązujące w kwartale składania oferty podstawowej, opublikowane przez Wydawnictwo „SEKOCENBUD”. Cena jednostkowa robocizny i narzuty zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych.

 

 1. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do dnia 31.01.2016r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadania  wiedzy i doświadczenia;
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
  5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

 

 1. Opis warunków:

 

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w pkt. 1.1.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w pkt. 1.2.

 

Wykonawca musi wykazać, że:

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, każde o wartości co najmniej 300.000,00zł (z podatkiem VAT), z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów *) dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

*) Uwagi!

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane za dowody, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 ppkt b SIWZ uznaje się:

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) w przypadku robót budowlanych - inne dokumenty– jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;

c) w przypadku usług - oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

 

2. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi wskazane w wykazie, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 ppkt b SIWZ, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1 Uwag.

 

3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w rozdziale VIII pkt 2 ppkt B SIWZ oraz pkt 1 Uwag, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były lub miały zostać wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

 

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w pkt. 1.3.

 

Wykonawca musi wykazać, że:

Dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia 1 osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą aktualne uprawnienia budowlane*) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne i minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi, liczonego od daty uzyskania uprawnień budowlanych.

 

*) uprawnienia budowlane - wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane oraz spełniające wymagania ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

Uwaga!

Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dopuszcza się w stosunku do wykonawców zagranicznych - równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. poz. 1409 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

 

Osoby, którym powierzone zostaną wyżej wymienione funkcje muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w pkt 1.4.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 1. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 300.000,00zł,
 2. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości, co najmniej 500.000,00zł,
 3. Wykonawca wniesie wadium w dopuszczalnej formie i wymaganej wartości tj. na kwotę 7.600,00 zł.

 

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w pkt 1.5.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

 

 1. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia (metodą zero - jedynkową).

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1.   Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum), składa każdy ze współwykonawców.

 1. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
 4. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym Wnioskodawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub potwierdzająca posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.
 5. Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (w przypadku upływu terminu ważności polisy w trakcie realizacji umowy, do polisy należy dołączyć zobowiązanie Wykonawcy do przedłużenia ważności ubezpieczenia na czas realizacji zamówienia). 
 6. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub  potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum), składa każdy ze współwykonawców.
 7. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
 8. Dowody potwierdzające, że wymienione w załączniku nr 5 roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 9. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ wraz z oświadczeniem, że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia. Informacje podane w wykazie winny być na tyle dokładne i precyzyjne, aby w oparciu o nie Zamawiający mógł ustalić czy dana osoba spełnia określone wymagania.

Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dopuszcza się w stosunku do wykonawców zagranicznych - równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. poz. 1409 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

 1. Wykaz urządzeń równoważnych - wypełniony załącznik nr 8 do SIWZ.
 2. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt „10” Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (dołączyć o ile dotyczy).
 3. Dowód wpłaty wadium.
 4. Opcjonalnie:

Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów lub składania ewentualnych wyjaśnień, związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego, określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Upoważnienie należy złożyć w oryginale lub poświadczone notarialnie.

 

Uwaga:

Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo może wynikać z treści umowy Konsorcjum) z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, (jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika (dołączyć, jeśli dotyczy),

 1. Opcjonalnie:

      Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - wypełniony załącznik nr 6a do SIWZ.

      Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej – wypełniony załącznik nr 6b do SIWZ.

 1. Kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje zawarte w udostępnionym przedmiarze robót.
 2. Do oferty należy załączyć parafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione wzór umowy załącznik nr 7 do SIWZ.

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. IX.1. 1), 3), 4) oraz 7) powinny być złożone przez każdego z Wykonawców.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

 

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty wymienione w Dziale IX muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy chyba, że została określona inna forma w jakiej należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w Dziale IX SIWZ.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej wiarygodności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

 

Kryterium I-            Cena (C):                             90 %

Kryterium II -         Okres gwarancji (G):          10 %

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kuznia-raciborska.bip.info.pl. - w załączeniu do ogłoszenia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Adres: ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2015r. do godz. 12.00, miejsce: w pokoju Kierownika Biura w siedzibie Zamawiającego Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

                                                                                                                                                                  PREZES ZARZĄDU

                                                                                                                                                                      Marian Kostka

                                                                                                                                     _________________

                                                                                                                                                          (podpis osoby upoważnionej)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Remont zbiornika retencyjnego na Oczyszczalni Ścieków w Kuźni Raciborskiej ”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.10.2015 10:18