w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Uchwała Nr XLV/427/2014

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 listopada 2014 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.885 z późn. zm.) 

 

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć budżet na 2014 rok: po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2014 rok i zwiększyć wydatki budżetowe per saldo o 13 755,98 zł oraz zwiększyć przychody o kwotę 13 755,98 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok: „Plan dotacji do przekazania” (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Dokonać zmiany treści § 3 ust.1 Uchwały Nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok (z późniejszymi zmianami), który otrzymuje brzmienie:

„Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 500 260,44 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki.”

 

§ 5

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 31 084 615,29 zł

po stronie wydatków kwotą  31 584 875,73 zł.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.02.2015 14:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż