zmieniająca uchwałę Nr XLIV/419/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Kędzierzyn – GPZ Kuźnia Raciborska, w granicach administracyjnych Gminy Kuźnia Raciborska

 

Uchwała Nr IX/91/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20 sierpnia 2015 roku

 

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/419/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia
17 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Kędzierzyn – GPZ Kuźnia Raciborska, w granicach administracyjnych Gminy Kuźnia Raciborska.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Zmienia się granice obszaru objętego planem, o którym mowa w §1 ustęp 2 uchwały
Nr XLIV/419/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Kędzierzyn – GPZ Kuźnia Raciborska, w granicach administracyjnych Gminy Kuźnia Raciborska.

 

2. Zmienione granice obszaru objętego planem, o którym mowa w ustępie 1 zostały określone na mapie topograficznej w skali 1:15 000 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

                       

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zmieniająca uchwałę Nr XLIV/419/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Kędzierzyn – GPZ Kuźnia Raciborska, w granicach administracyjnych Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.09.2015 14:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż