Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2017 10:20 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA
28.09.2017 15:46 Obwieszczenie dot. budowy sieci kanalizacji sanistarnej dla rejonu ulicy Żwirowej i Drzymały w Kuźni Raciborskiej
18.09.2017 10:09 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA o przystąpieniu do sporządzania (w trybie nowelizacji) – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska – Etap I
07.07.2017 11:05 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO OBSZARY W SOŁECTWACH TURZE I SIEDLISKA WRAZ Z UZASADNIENIEM I PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
07.07.2017 11:02 Obwieszczenie Burmistrza w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska - Etap I
03.07.2017 08:38 IB.6722.8.2015 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW RUDY I RUDA KOZIELSKA – ETAP II WRAZ Z UZASADNIENIEM I PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
21.06.2017 08:58 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej
05.06.2017 14:29 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
19.05.2017 10:49 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej
18.05.2017 12:59 Rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 - 2023

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna