Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2011 11:42 VII/78/2011 dotycząca przyjęcia apelu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Funduszu Ochrony Zabytków Przemysłowych
01.06.2011 11:41 VII/77/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości
01.06.2011 11:39 VII/76/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości
01.06.2011 11:38 VII/75/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
01.06.2011 11:36 VII/74/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
01.06.2011 11:35 VII/73/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
01.06.2011 11:33 VII/72/2011 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współpracy w zakresie wykonania wstępnego studium wykonalności dla projektu rewitalizacji kolei wąskotorowej
01.06.2011 11:31 VII/71/2011 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowa
01.06.2011 11:29 VII/70/2011 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2011-2020
01.06.2011 11:28 VII/69/2011 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorni

1 2 następna