Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2018 14:29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej – Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN
25.05.2018 13:08 GCZK.5543.3.2018 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
14.05.2018 11:33 Informacja o wyborze wykonawcy
20.04.2018 08:34 IB.271.3.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Kuźnia Raciborska. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 Priorytet V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych
12.04.2018 14:44 Informacja o wyborze oferty - „Remont drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i Tartaczna w Kuźni Raciborskiej". Zadanie realizowane przy dofinansowaniu w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
16.01.2018 15:00 IB.271.14.2017 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska”