Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2017 10:30 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
08.02.2017 12:41 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA – ETAP III WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
08.02.2017 12:38 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW RUDY I RUDA KOZIELSKA WRAZ Z UZASADNIENIEM I PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO DOKONANIA ZMIAN.
27.01.2017 11:25 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej 15 kV w miejscowości Ruda
27.01.2017 11:23 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska
27.01.2017 11:16 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Turze i Siedliska
25.01.2017 10:13 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
17.01.2017 10:46 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA Z DNIA 16 stycznia 2017 ROKU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Jankowice – Uchwała Nr XXIV/210/2106 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016 roku
17.01.2017 10:40 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA Z DNIA 16 stycznia 2017 ROKU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska – Etap I – Uchwała Nr XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia24 listopada 2016 roku
07.12.2016 13:07 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna