Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.03.2017 09:01 XXVIII/270/2017 w sprawie podziału instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach
29.03.2017 08:59 XXVIII/269/2017 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kuźnia Raciborska”
29.03.2017 08:55 XXVIII/268/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/231/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
29.03.2017 08:50 XXVIII/267/2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2017 roku”
29.03.2017 08:48 XXVIII/266/2017 w sprawie zmiany Uchwały XXXII/270/2005 z dnia 2. 06. 2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
29.03.2017 08:46 XXVIII/265/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
29.03.2017 08:41 XXVIII/264/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
29.03.2017 08:24 XXVIII/263/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
29.03.2017 08:22 XXVIII/262/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup opału w 2017 r.
29.03.2017 08:21 XXVIII/261/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

1 2 następna