Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2015 10:43 XIII/130/2015 w sprawie poparcia Gminy Bierawa apelującej do Prezydenta i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie natychmiastowych działań w zakresie ochrony przed powodzią
04.12.2015 10:40 XIII/129/2015 w sprawie realizacji w partnerstwie z Powiatem Raciborskim projektu p.n. „Drugiemu człowiekowi” złożonego w związku z ogłoszeniem przez Marszałka Województwa Śląskiego naboru wniosków w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
04.12.2015 10:37 XIII/128/2015 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
04.12.2015 10:31 XIII/127/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na okres 20 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
04.12.2015 10:27 XIII/126/2015 w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
04.12.2015 10:21 XIII/125/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kuźnia Raciborska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
04.12.2015 09:51 XIII/124/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
04.12.2015 09:48 XIII/123/2015 w sprawie podatku od środków transportowych
04.12.2015 09:43 XIII/122/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
04.12.2015 09:31 XIII/121/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatków na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

1 2 następna