Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.03.2018 08:35 XLI/367/2018 - W sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
21.03.2018 13:33 XLI/364/2018 w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków na realizację zadania w 2018 roku z zakresu ochrony powietrza, polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, realizowanego w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”, oraz określenia ilości modernizacji
21.03.2018 13:32 XLI/363/2018 w sprawie podziału Gminy Kuźnia Raciborska na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
21.03.2018 13:31 XLI/362/2018 w sprawie podziału Gminy Kuźnia Raciborska na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
21.03.2018 13:30 XLI/360/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2018 roku”
21.03.2018 13:10 XLI/359/2018 w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 - 2023
21.03.2018 13:06 XLI/358/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska – Etap I, uchwalonego uchwałą Nr XXX/279/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. Woj. Śl. poz. 3139 z dnia 16 maja 2017 r.)