Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2015 12:23 VIII/85/2015 w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara
10.07.2015 12:22 VIII/84/2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup sprzętu i umundurowania w 2015 r.
10.07.2015 12:20 VIII/83/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/432/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz p
10.07.2015 12:15 VIII/82/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska
10.07.2015 12:14 VIII/81/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
10.07.2015 12:11 VIII/80/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
10.07.2015 12:08 VIII/79/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścici
10.07.2015 12:07 VIII/78/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
10.07.2015 12:05 VIII/77/2015 w sprawie wystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska z porozumienia komunalnego z Miastem Rybnik na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego
10.07.2015 11:50 VIII/76/2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

1 2 następna