Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2017 09:09 XXXVI/333/2017 w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”
19.12.2017 09:03 XXXVI/332/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
19.12.2017 09:01 XXXVI/331/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
19.12.2017 08:57 XXXVI/330/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
19.12.2017 08:53 XXXVI/329/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej, na rzecz Kościoła In Plus w Kuźni Raciborskiej, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
19.12.2017 08:51 XXXVI/328/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska (DZ. URZ. WOJ. SLA Nr 2017.2766)
18.12.2017 14:08 XXXVI/327/2017 w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
18.12.2017 14:07 XXXVI/326/2017 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Kuźnia Raciborska
18.12.2017 14:05 XXXVI/325/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska – Etap II
18.12.2017 13:48 XXXVI/324/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Turze i Siedliska