w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

  

Uchwała Nr XXX/322/2013

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594) w związku z  art.  226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale Nr XXX/321/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

1.     Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnia Raciborska przyjętą w Uchwale Nr XXV/275/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29.01.2013 roku (z późniejszymi zmianami) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Powyższa zmiana polega na:

a)     zwiększeniu w 2013 roku kwoty dochodów ogółem i bieżących o 41 000,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2014-2022

b)    zwiększeniu w 2013 roku kwoty wydatków ogółem o 41 000,00 zł, w tym wydatków bieżących o 39 000,00 zł i wydatków majątkowych o 2 000 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2014-2022

c)     zmianie kwot wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2013-2022.

§ 2

1.     Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kuźnia Raciborska zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2.     Powyższa zmiana polega na dodaniu nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Raciborskiej 42 w miejscowości Turze na Wiejski Ośrodek Kultury”, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z okresem realizacji w latach 2013-2014.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2013 13:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż