w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Uchwała Nr XLV/430/2014

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 listopada 2014 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Śląskiemu

 

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) w związku z art. 216 ust.2 pkt 5, art. 220 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala:

                                                             § 1

Udziela się pomocy finansowej – dotacji celowej w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy) Województwu Śląskiemu z budżetu na rok 2015 z przeznaczeniem na zadanie „Bieżące utrzymanie  stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy”.

§ 2

Szczegółowe zasady udzielania pomocy, o której mowa w § 1, określi umowa zawarta pomiędzy Gminą i  Województwem Śląskim.

                                                                            § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.02.2015 14:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż