Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za III kwartały 2017 roku

Zarządzenie Nr B.0050.270.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 24 października 2017 roku

 

w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za III kwartały 2017 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Przedstawić następującą informację :

Wykonanie budżetu gminy Kuźnia Raciborska za III kwartały 2017 roku:

Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie Procent
1. Dochody 40 408 226,16 30 988 428,17 76,69%
  1.1. dochody bieżące 38 981 661,00 30 409 476,08 78,01%
  1.2. dochody majątkowe 1 426 565,16 578 952,09 40,58%
2. Wydatki 42 439 238,99 28 556 716,66 67,29%
  2.1. wydatki bieżące 36 722 636,12 27 186 582,00 74,03%
  2.2. wydatki majątkowe 5 716 602,87 1 370 134,66 23,97%
3. Nadwyżyka/ Deficyt -2 031 012,83 2 431 711,51  
4. Przychody ogółem z tego: 2 685 263,78 3 112 646,69 115,92%
  4.1. Kredyty i pożyczki 300 000,00 270 000,00 90,00%
  4.2 Nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 352 140,74 #DZIEL/0!
  4.3. Wolne środki na rachunku bieżącym 2 385 263,78 2 490 505,95 104,41%
5. Rozchody ogółem z tego: 654 250,95 531 898,95 81,30%
  5.1. Spłaty kredytów i pożyczek 654 250,95 531 898,95 81,30%
  1. Gmina w III kwartale 2017 roku udzieliła  umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w łącznej kwocie 56,27zł.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 Burmistrz

(-) Paweł Macha

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za III kwartały 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2017 13:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż