w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XVIII/215/2012

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami w związku z art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz po stwierdzeniu, że miejscowy plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska” (Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/387/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 1 października 2009 roku),

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany w dalszej części  niniejszej uchwały planem, obejmuje obszar stanowiący: część działki nr 160/2, działkę nr 160/1 oraz część działki
nr 1172 w Kuźni Raciborskiej, o łącznej powierzchni 0,31 ha.

2.   Granice planu określone zostały Uchwałą Nr VIII/81/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 czerwca 2011 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 2

1.  Plan składa się z tekstu planu, który stanowi treść niniejszej uchwały oraz rysunku planu będącego załącznikiem nr 1 do uchwały, którego ustalenia graficzne zostały przedstawione na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, oraz który zawiera wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska.

2.  Do niniejszej uchwały dołącza się następujące załączniki, stanowiące jej integralne części:

1)  rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane  w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

2)  rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisane w formie tekstowej               i stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3.  Przedmiot planu stanowią ustalenia wyrażone w postaci:

1)   obowiązujących ustaleń tekstowych stanowiących:

a)   przepisy ogólne                                                                                           Rozdział 1,

b)   przepisy dotyczące przeznaczenia terenów, zasad kształtowania zabudowy

oraz wskaźników zagospodarowania terenów, maksymalnej i minimalnej

intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału

procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu

do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy,

minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji

oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów                                                      Rozdział 2,

c)   przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

     w tym sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do granic

     przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia

     dachów, zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych,

     a także standardów jakościowych ogrodzeń                                                Rozdział 3,

d)   przepisy dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

     kulturowego                                                                                              Rozdział 4,

e)   przepisy dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego                                       Rozdział 5,

f)             przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału

nieruchomości                                                                                                                     Rozdział 6,

g)   przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów       

     oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy                    Rozdział 7,

h)   przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy, budowy systemów        

     infrastruktury technicznej                                                                         Rozdział 8,

i)             przepisy dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,       

     urządzania i użytkowania terenów                                                           Rozdział 9,

j)             przepisy dotyczące stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę,

      o której mowa w art. 36 ust. 4            ustawy                                          Rozdział 10,

k)   przepisy końcowe                                                                                        Rozdział 11;

2)   obowiązujących ustaleń graficznych na rysunku planu, określających:

a)   granicę obszaru objętego planem,

b)   linie rozgraniczające tereny objęte planem, o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c)   symbole literowe identyfikujące tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi:

MW      teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

ZP        teren zieleni urządzonej,

d)   linię zabudowy,

e)   oznaczenie zasięgu wydzielonych, w ramach obszaru objętego planem, stref podlegających ochronie na mocy ustaleń planu - stref technicznych od istniejących sieci infrastruktury technicznej – przewodów kablowych nN.

4.   Rysunek planu, obok obowiązujących ustaleń graficznych, o których mowa w ustępie 3, punkcie 2, zawiera oznaczenia informacyjne, w których mieszczą się:

1)   skala rysunku planu w formie liczbowej i liniowej;

2)   oznaczenie obszaru Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, obejmującego w całości obszar objęty planem;

3)   istniejące urządzenia infrastruktury technicznej:

a)   przewody kablowe nN,

b)   przewody kablowe oświetlenia ulicznego nN,

c)   przewody i urządzenia wodociągowe,

d)   przewody i urządzenia teletechniczne,

e)   przewody i urządzenia kanalizacji ogólnospławnej,

f)             przewody i urządzenia ciepłownicze;

4)   kierunki obsługi komunikacyjnej.

5.  Nie określa się na obszarze objętym planem w formie ustaleń tekstowych:

1)   zasad ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – na obszarze objętym planem nie występują zabytki oraz dobra kultury współczesnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami);

2)   wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych -  na obszarze objętym planem nie występują przestrzenie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami);

3)   granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych - terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;

4)   zasad modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji – na obszarze objętym planem nie ustala się terenów dróg publicznych.  

6.  Nie określa się na obszarze objętym planem w formie ustaleń graficznych granic terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – na obszarach objętych planem nie występują.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

1)     uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, której treść stanowi część tekstową planu i której integralnymi częściami są odpowiednio rysunek planu oraz wymagane rozstrzygnięcia;

2)     terenie – należy przez to rozumieć wydzielony w planie teren, ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi (obejmujący nieruchomości gruntowe lub ich części), oznaczony symbolem;

3)     przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć rodzaje form zagospodarowania przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego, które jako jedyne są dopuszczone na terenach objętych planem;

4)     przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu ograniczonego liniami rozgraniczającymi, które powinno dominować na danym terenie, w sposób określony w ustaleniach planu i stanowić nie mniej niż 51% terenu;

5)     przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które wzbogacają lub usprawniają funkcjonowanie przeznaczenia podstawowego terenu w sposób określony w ustaleniach planu, albo stanowią element zagospodarowania konieczny do uwzględnienia, który może współistnieć z przeznaczeniem podstawowym;

6)     kondygnacji – należy przez to rozumieć definicję kondygnacji, zgodnie z § 3 punktem 16 Działu I Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

7)     kondygnacji nadziemnej –  należy przez to rozumieć definicję kondygnacji nadziemnej, zgodnie z § 3 punktem 17 Działu I Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

8)     wysokości zabudowy (budynku lub jego części służącej do określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku) – należy przez to rozumieć definicję wysokości budynku, zgodnie z § 6 Działu I Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr  75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

9)     powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć definicję powierzchni zabudowy, zgodnie z punktem 5 Metody obliczeń i wykaz wskaźników dotyczących przestrzennego kształtowania budynku, podpunktem 5.1.1., Polskiej Normy, Właściwości użytkowe w budownictwie, PN – ISO – 9836, na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

10)  linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię regulującą usytuowanie zabudowy na działce budowlanej, wrysowaną na rysunku planu, do której ściana frontowa powinna przylegać na całej długości, z dopuszczeniem: cofnięcia części elewacji frontowej (maksymalnie 50% na długości frontu elewacji łącznie) oraz wysunięcia przed nią wykuszy, ganków wejściowych, schodów zewnętrznych, balkonów;

11)  istniejącej zabudowie – należy przez to rozumieć zabudowę zrealizowaną w obszarze objętym planem, na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

12)  urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć definicję urządzeń, zgodnie z art. 143 ust. 2 rozdziału 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651, z późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

13)  strefach technicznych - należy przez to rozumieć strefy kontrolowane od sieci infrastruktury technicznej, obejmujące pas terenu wzdłuż sieci po obu jej stronach pozwalający na stały lub okresowy dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku awarii na jej usunięcie (szerokość tej strefy ustala się na podstawie rodzaju sieci, średnicy, głębokości posadowienia);

14)  gospodarowaniu odpadami, w tym komunalnymi i niebezpiecznymi, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami – należy przez to rozumieć gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi, w szczególności, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 185, poz. 1243, z późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

15)  barwie o niskim stopniu nasycenia – należy przez to rozumieć barwę nieintensywną (pastelową);

16)  barwie o wysokim stopniu nasycenia – należy przez to rozumieć barwę intensywną.

Rozdział 2

Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów

§ 4

1.   Wydziela się na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren i oznacza symbolem 13 MW.

2.   Dla terenu oznaczonego symbolem 13 MW, ustala się:

1)   przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2)   przeznaczenie uzupełniające:

a)   drogi wewnętrzne,

b)   miejsca do parkowania, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych i służb specjalnych,

c)   ścieżki piesze,

d)   zieleń urządzona,

e)   urządzenia małej architektury,

f)             urządzenia infrastruktury technicznej.

3.   Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wydzielonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 13 MW, ustala się:

1)   zachowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

2)   przebudowa, remont istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zgodnie z wyznaczoną na rysunku planu, linią zabudowy, na zasadach:

a)   parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

    powierzchnia całkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej, stanowiącej teren oznaczony symbolem 13 MW  nie więcej niż 40% i nie mniej niż 10%,

    minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, stanowiącej teren oznaczony symbolem 13 MW nie mniej niż 30%,

b)   parametry i wskaźniki kształtowania istniejącego budynku:

    maksymalna wysokość budynku nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż 18 m,

    geometria dachu – dach płaski,

    zachowanie szerokości elewacji frontowej (z wejściami do budynku), z dopuszczeniem 5% tolerancji,

c)   ilość miejsc do parkowania nie mniej niż 1 miejsce do parkowania na 10 mieszkań.

§ 5

1.   Wydziela się na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren i oznacza symbolem 13 ZP.

2.   Dla terenu oznaczonego symbolem 13 ZP, ustala się:

1)   przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona, w formie skupisk drzew i krzewów mających charakter parku;

2)   przeznaczenie uzupełniające – przewody infrastruktury technicznej.

3.   Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla zieleni urządzonej, wydzielonej na rysunku planu liniami rozgraniczającymi  i oznaczonego symbolem 13 ZP, ustala się:

1)   dopuszcza się wycinkę drzew, z zastrzeżeniem zachowania co najmniej dwóch skupisk drzew i krzewów;

2)   nasadzenia drzew i krzewów, zgodnie z siedliskiem, w tym, w celu odbudowy okrajka leśnego, osiągających niższe rozmiary niż istniejący drzewostan na przyległej  nieruchomości stanowiącej las (o średniej wysokości  25m).

Rozdział 3

Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów, zasad i warunków sytuowania

tablic i urządzeń reklamowych, a także standardów jakościowych ogrodzeń

§ 6

1.   Dla obszaru objętego planem, dopuszcza się sytuowanie budowli (realizowanych w ramach przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego), w tym w szczególności przewodów infrastruktury technicznej, w granicy działki budowlanej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, kiedy przyległa nieruchomość stanowi las.

2.   Dla terenu oznaczonego symbolem 13 MW, ustala się wymagania dotyczące rozwiązań architektonicznych istniejącego budynku:

1)   kolorystyka budynku: stosowanie dla tynku bieli, barw o niskim stopniu nasycenia;

2)   dopuszcza się dla małych płaszczyzn elewacji stosowanie barw nasyconych;

3)   kolorystyka detalu architektonicznego, w tym balustrad balkonów, rynien dachowych:

a)   stosowanie barw achromatycznych (neutralnych): bieli, szarości, czerni,

b)   dopuszcza się stosowanie barw o tym samym odcieniu jak na tynku, ale o wyższym stopniu nasycenia.

3.   Dla terenu oznaczonego symbolem 13 MW, ustala się zasady i warunki dotyczące sytuowania tablic i urządzeń reklamowych:

1)   zakazuje się umieszczania tablic i urządzeń reklamowych:

a)   na drzewach, za wyjątkiem znaków informacji związanych z opisem drzewa,

b)   bezpośrednio na połaci dachowej,

c)   w formie wielkogabarytowej, typu billboard, o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 9 m2;

2)   dopuszcza się umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych, bez ograniczeń powierzchni ekspozycyjnej:

a)  czasowych reklam remontowo-budowlanych na elewacji budynku, stosowanych tylko w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych,

b)  czasowych reklam, związanych z okolicznościowymi imprezami, w szczególności na nośnikach tekstylnych.

4.   Dla obszaru objętego planem, ustala się standardy jakościowe ogrodzeń - zakaz stosowania prefabrykowanych płotów.

Rozdział 4

Przepisy dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7

Dla obszaru objętego planem, ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, respektujące obowiązujące zasady i kierunki  działania na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”:

1)   zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest wymagane lub może być wymagane, z zastrzeżeniem infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

2)   w zakresie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem:

a)   na terenie oznaczonym symbolem 13 MW nakaz utwardzania placów, miejsc do parkowania,           z dopuszczeniem stosowania nawierzchni przepuszczalnych oraz instalowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem ich do odbiornika, w sytuacji kiedy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi,

b)   zakaz wprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych bezpośrednio do gruntu;

3)   w zakresie ochrony powierzchni ziemi, nakazuje się gromadzenie mas ziemnych stanowiących grunt rodzimy, w związku z realizacją zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem terenu i ponowne wykorzystanie poprzez rozplantowanie, w tym dla potrzeb niwelacji terenu lub realizacji elementów zagospodarowania terenu;

4)   w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na środowisko – dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla terenu przeznaczonego dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

5)   w zakresie ochrony przed hałasem – rodzaje terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone wskaźnikami hałasu (zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami): teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem 13 MW, jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowe;

6)   w zakresie zieleni na terenie oznaczonym symbolem 13 MW utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniami:

a)   cięć sanitarnych, wycinki zieleni, w tym w sytuacji konieczności wprowadzenia niezbędnych rozwiązań z zakresu infrastruktury technicznej,

b)   wprowadzenia nasadzeń drzew i krzewów, zgodnie z siedliskiem, przy uwzględnieniu ich docelowej wysokości i rozłożystości.

Rozdział 5

Przepisy dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego

§ 8

W granicach obszaru objętego planem, w przypadku natrafienia, przy wykonywaniu prac ziemnych, na pozostałości archeologiczne, ustala się wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych w celu udokumentowania znalezisk, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.

Rozdział 6

Przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

§ 9

W przypadku przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych, obowiązują zasady i warunki podziału nieruchomości:

1)   powierzchnia wydzielonej nieruchomości, stanowiącej działkę budowlaną z istniejącym budynkiem mieszkalnym, winna być nie mniejsza niż 1500 m2,

2)   szerokość frontu nieruchomości nie mniejsza niż 60 m,

3)   kąt położenia granic nieruchomości w stosunku do pasa drogowego (drogi publicznej – ul. Świerczewskiego, położonej poza granicami obszaru objętego planem) w przedziale 90° ÷ 120°.

Rozdział 7

Przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy

§ 10

Dla terenu oznaczonego symbolem 13 ZP, ustala zakaz realizacji budynków i budowli, w tym urządzeń  i budowli służących rekreacji i wypoczynkowi, z zastrzeżeniem przewodów infrastruktury technicznej.

Rozdział 8

Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy, budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 11

Dla terenu oznaczonego symbolem 13 MW, ustala się zaopatrzenie w wodę oraz uzbrojenie terenów                  w sieć wodociągową (uwzględniające potrzebę ochrony przeciwpożarowej), na zasadach:

1)   zaopatrzenie w wodę z ujęcia wody głębinowej „Kuźnia Raciborska”, usytuowanego poza granicami obszaru objętego planem;

2)   utrzymanie istniejących przewodów i urządzeń wodociągowych, dopuszczając ich przebudowę i remont oraz budowę nowych przewodów i urządzeń wodociągowych.

§ 12

Dla terenu oznaczonego symbolem 13 MW, ustala się uzbrojenie terenów w przewody i urządzenia kanalizacji ogólnospławnej, na zasadach:

1)   utrzymanie istniejących przewodów i urządzeń sieci kanalizacji ogólnospławnej, dopuszczając ich przebudowę i remont oraz budowę nowych przewodów i urządzeń kanalizacji ogólnospławnej;

2)   odprowadzanie ścieków bytowo – gospodarczych do istniejącej w Kuźni Raciborskiej oczyszczalni ścieków bytowych, usytuowanej poza granicami obszaru objętego planem.

§ 13

Dla terenu oznaczonego symbolem 13 MW, ustala się wyposażenie w przewody telekomunikacyjne, na zasadach:

1)   utrzymanie istniejących przewodów i urządzeń telekomunikacyjnych z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy;

2)   budowę nowych przewodów i urządzeń telekomunikacyjnych.

§ 14

1.   Dla terenu oznaczonego symbolem 13 MW, ustala się uzbrojenie w przewody i urządzenia elektroenergetyczne na zasadach:

1)   zasilanie z GPZ 110/15 kV „Kuźnia Raciborska”, zlokalizowanego poza granicami obszaru objętego planem, poprzez sieć średniego napięcia;

2)   utrzymanie istniejących przewodów kablowych niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego, dopuszczając ich przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych urządzeń i przewodów kablowych.

2.   Ustala się strefy techniczne przewodów kablowych niskiego napięcia o szerokości 4 m, po 2 m  mierząc poziomo i prostopadle od osi przewodu.

3.   Dla stref technicznych, o których mowa w ust. 2 ustala się zakaz realizacji budynków i nasadzeń drzew.

§ 15

Dla terenu oznaczonego symbolem 13 MW, ustala się wyposażenie w przewody i urządzenia ciepłownicze, na zasadach:

1)   zaopatrzenie w ciepło z kotłowni zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem;

2)   utrzymanie istniejących przewodów i urządzeń ciepłowniczych, z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy.

§ 16

Dla terenu oznaczonego symbolem 13 MW, ustala się gospodarkę odpadami na następujących zasadach:

1)  gospodarowanie odpadami, w tym komunalnymi i niebezpiecznymi,  zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami;

2)   gospodarka odpadami winna być prowadzona z uwzględnieniem segregacji odpadów.

Rozdział 9

Przepisy dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 17

Do czasu zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 13 ZP, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym, ustanowionym w przepisach niniejszej uchwały, teren objęty planem pozostanie w dotychczasowym zagospodarowaniu i użytkowaniu.

Rozdział 10

Przepisy dotyczące stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa          w art. 36 ust. 4 ustawy

§ 18

Dla terenów w obszarze objętym planem ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na 10 %.

Rozdział 11

Przepisy końcowe

§ 19

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

§ 20

Uchwałę powierza się do wykonania Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

1.   Na podstawie Art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) przedmiotem uchwalenia, przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej, jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obejmujący część działki nr 160/2, działkę nr 160/1 oraz część działki nr 1172). Podstawą sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa powyżej, jest Uchwała Nr VIII/81/11 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.   Celem przepisów, przedłożonego do uchwalenia przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej projektu miejscowego planu, jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów zagospodarowania i zabudowy, w szczególności terenu stanowiącego dystans przestrzenny dla istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (usytuowanego na działce nr 160/1 i części działki 1172) od granicy lasu (na działce 160/2), będącego w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. Przyjęto, że w/w dystans przestrzenny będzie równy przybliżonej wysokości drzewostanu (o średniej wysokości 25m).

Obecny dystans przestrzenny budynku mieszkalnego od ściany lasu (od 7 m do 9 m) jest znacznie mniejszy niż wysokość sąsiadującego drzewostanu (przeciętnie 25 m) i mniejszy niż wysokość budynku (nie większa niż 18 m), co stwarza sytuacje, stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców przedmiotowego budynku i osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie budynku – w postaci spadających łamiących się gałęzi, podczas silnych wiatrów lub burz oraz potencjalnych wiatrołomów. Usytuowanie przedmiotowego budynku w aspekcie stron świata (elewacja południowo – wschodnia - balkonowa jest zwrócona w stronę ściany lasu) oraz wysokość istniejącego drzewostanu (przeciętnie 25 m) powoduje, że istniejący drzewostan przesłania okna pomieszczeń i balkony budynku mieszkalnego, co znacznie ogranicza naturalne oświetlenie tych pomieszczeń i balkonów, stanowiąc dyskomfort dla mieszkańców  budynku.

3.   Biorąc pod uwagę powyższe, realizacja ustaleń w/w projektu miejscowego  planu, w szczególności wyznaczenie terenu oznaczonego symbolem 13ZP – przeznaczenie go dla zieleni urządzonej w formie skupisk drzew i krzewów mających charakter parku, zwiększy komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Ustalenia minimalizują straty dla środowiska (wprowadzają dla terenu oznaczonego symbolem 13ZP zakaz zabudowy, zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń sportu i rekreacji i kształtują zieleń jako nasadzenia gatunków rodzimych, dostosowanych do charakteru siedliska, charakterystycznych dla okrajków leśnych).

Projekt w/w planu został wykonany zgodnie z procedurą sporządzania planu, ustaloną:

1)      przepisami art. 17 - 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami);

2)      przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami).

4.   Formą zapisu ustaleń projektu planu jest tekst planu, który stanowi treść niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oraz rysunek planu będący załącznikiem nr 1 do uchwały, którego ustalenia graficzne zostały przedstawione na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:1000 oraz który zawiera wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska.

Do w/w uchwały dołącza się następujące załączniki, stanowiące jej integralne części:

1)      rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do  planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane  w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

2)      rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisane w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5.   W/w projekt planu (zgodnie z wymogami ustawowymi), jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska (na zasadzie, że miejscowy plan nie narusza ustaleń „Studium…”) oraz respektuje powiązania z obszarami sąsiadującymi.

6.   Na etapie składania wniosków do niniejszego projektu planu, w odpowiedzi na czynności sporządzającego projekt planu, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wpłynęły żadne wnioski.

7.   Na etapie wyłożenia niniejszego projektu planu do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag. 

8.   Dokumentacja formalno - prawna projektu planu, będąca podstawą do stwierdzenia przez Wojewodę  Śląskiego jego zgodności z prawem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (§ 12), zawiera:

1)      uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2)      ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu wraz                        z dowodami ich ogłoszenia;

3)      zawiadomienia instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu planu                 o przystąpieniu do jego sporządzania, wraz z dowodami  ich doręczenia;

4)      informację Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o braku wniosków do projektu planu, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5)      wykazy wniosków złożonych do projektu planu przez instytucje i organy właściwe do uzgadniania              i opiniowania projektu planu, zgodnie z art. 17 pkt 2 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6)      wykaz materiałów planistycznych sporządzonych (wykorzystanych) na potrzeby projektu planu wraz z wnioskami wynikającymi z ich analizy; 

7)      wykaz materiałów planistycznych sporządzonych na podstawie przepisów odrębnych;

8)      prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obejmującego część działki nr 160/2, działkę nr 160/1 oraz część działki nr 1172 w Kuźni Raciborskiej);

9)      dowody przekazania projektu planu do opiniowania i uzgodnień;

10)    wykaz opinii do projektu planu;

11)    wykaz uzgodnień projektu planu;

12)    zgodę na  zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne;

13)    prognozę oddziaływania na środowisko dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kuźni Raciborskiej, stanowiący część działki nr 160/2, działkę nr 160/1 oraz część działki nr 1172;

14)    ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, wraz z dowodami ich ogłoszenia;

15)    protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu wraz z listą obecności;

16)    informację Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o braku uwag do projektu planu;

17)    dokumenty z tytułu ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji                      o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami), dokumentujące przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu;

18)    uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu wraz z załącznikami i uzasadnieniem;

19)    informację o składzie zespołu autorskiego opracowującego projekt planu wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Po uchwaleniu, jako akt prawa miejscowego, niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowić będzie instrument  do prowadzenia bieżącej polityki inwestycyjnej na obszarze objętym planem.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.06.2012 11:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż