Protokół nr XXXII/2005

Protokół nr XXXII/2005

z sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

w dniu 02.06.2005 r

Sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej odbyła się w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Słowackiego 4. Obrady rozpoczęły się o godz. 1430 a zakończyły ok. godz. 2100.

Lista obecności radnych, sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedla w załączeniu.

W sesji ponadto udział wzięli:

 1. Ernest Emrich – Burmistrz Miasta
 2. Rita Serafin Zastępca Burmistrza Miasta
 3. Andrzej Migus – Sekretarz Miasta
 4. Zbigniew Wojtyło – Skarbnik Miasta
 5. Józef Maślanka – radca prawny UM
 6. Mariola Trepiszczonek – dyrektor MOKSiR
 7. Wiesława Czogała – dyrektor MZO
 8. Ireneusz Wojcieski – dyrektor MBP
 9. Zbigniew Grygier – dyrektor MOPS
 10. Witold Ciuberek – dyrektor ZGKiM
 11. Kazimierz Worobiec – prezes GPWiK
 12. Ireneusz Tokarczyk – kierownik Posterunku Policji w Rudach
 13. Adam Zapotoczny – Posterunek Policji w Kuźni Raciborskiej

Ad 1. Otwarcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona powitał wszystkich zebranych i otworzył obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Ad 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności

Na podstawie podpisów na liście obecności Manfred Wrona stwierdził prawomocność obrad – obrady prawomocne, w sesji udział wzięło 14 radnych. Nieobecny Tadeusz Kobylański.

Ad 3. Zatwierdzenie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Burmistrzowi Miasta Ernestowi Emrichowi, który zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał:

1) w sprawie zasad wydawania biuletynu informacyjnego,

2) porozumienia na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury.

Powyższy wniosek Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie – został przyjęty 14 głosami.

Manfred Wrona potwierdził, że projekty uchwał zostały wprowadzone do porządku obrad. Ustalono, że projekt uchwały w sprawie porozumienia na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w porządku obrad stanowić będzie ppkt 7.3., natomiast projekt uchwały w sprawie zasad wydawania gminnego biuletynu informacyjnego ppkt 7.10.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w obecności 14 radnych został zatwierdzony jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności.

3.      Zatwierdzenie porządku obrad.

4.      Zatwierdzenie protokołu nr XXX/2005 z sesji w dniu 27.04.2005r i nr XXXI/2005 z sesji w dniu 12.05.2005r.

5.      Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.

6.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1.            zmiany uchwały nr XXVII/228/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02.02.2005r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska,

7.2.            zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

7.3.            porozumienia na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury,

7.4.            zmian w budżecie gminy na 2005r.,

7.5.            udziału Gminy Kuźnia Raciborska w projekcie „Sekap”

7.6.            zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

7.7.            wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących obowiązki o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

7.8.            tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela,

7.9.            obowiązkowych zajęć dla dyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowisko kierownicze,

7.10.        zasad wydawania gminnego biuletynu informacyjnego.

8.      Dyskusja na temat planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska.

9.      Rozpatrzenie skargi Pana Wacława Pypcia – podjęcie uchwały.

10.  Informacja Burmistrza Miasta z międzysesyjnej działalności.

11.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.

12.  Interpelacje i zapytania.

13.  Wnioski.

14.  Zamknięcie obrad.

(W trakcie sesji końcowa numeracja porządku obrad sesji uległa zmianie ze względu na wybór Wojciecha Kudlę na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i konieczność zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej, której był członkiem. Wprowadzono pkt. „10 Zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej”.)

 

Ad 4. Zatwierdzenie protokołu nr XXX/2005 z sesji w dniu 27.04.2005r. i nr XXXI/2005 z sesji w dniu 12.05.2005r.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół nr XXX/2005 z dnia 27.04.2005r., a następnie protokół nr XXXI/2005 z dnia 12.05.2005r. Protokół nr XXX/2005 został zatwierdzony bez odczytywania 13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Protokół nr XXXI/2005 z dnia 12.05.2005r. został zatwierdzony 13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy

Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej przedstawił Adam Zapotoczny – informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po przedstawieniu sprawozdania głos zabrali: Julian Zieliński, Wojciech Kudla, Romana Serafin, Gertruda Jucha i Rita Serafin.

 

Julian Zieliński podziękował za szybką interwencję Policji w zdarzeniu z udziałem wychowanków ośrodka.

 

Wojciech Kudla poprosił o zwrócenie większej uwagi na przejeżdżające przez miasto przepełnione samochody ciężarowe, motocyklistów ścigających się ulicami miasta, oraz na samochody parkujące na chodnikach, zwłaszcza naprzeciw Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników dróg,.

 

Adam Zapotoczny odpowiedział, że Policja może interweniować w przypadku, gdy jest ustawiony stosowny znak. Odnośnie wyścigów motorowych zobowiązał się sprawę przekazać stosownym służbom.

 

Romana Serafin – po ostatniej dyskotece były podpalone kosze na śmieci i poprzewracane betonowe donice. Czy sprawcą zajść była młodzież gimnazjalna czy starsza?

 

Adam Zapotoczny odpowiedział, że ostatnio był na urlopie i sprawy nie zna, ale na pewno dobrze zorientowany będzie kierownik posterunku. Poinformował także, że w dniu dzisiejszym pewna mieszkanka Kuźni Raciborskiej zgłosiła się na Policję i poinformowała, że zna sprawców włamania do sklepu „Unikat”, ale nazwisk nie chciała podać.

 

Gertruda Jucha – mieszkańcy sąsiednich ulic z ul. Topolową skarżą się na zakłócanie głośną muzyką ciszy nocnej przez właściciela baru.

 

Adam Zapotoczny – zainterweniujemy, sprawdzimy do której godziny może być czynny bar.

 

Rita Serafin – z czego wynika dyslokacja służb całodobowo?

 

Adam Zapotoczny – jeden wakat został uzupełniony, uważamy, że istnieje potrzeba obłożenia służb na trzy zmiany. 

Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Posterunku Policji w Rudach przedstawił Ireneusz Tokarczyk – informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Po przedstawieniu sprawozdania zwrócił się z prośbą o pomoc w zakupie testerów na zawartość alkoholu w organiźmie.

Manfred Wrona – niedawno z prasy dowiedziałem się, że dyrektorka jednej ze szkół pewnego miasta zakupiła alkomat, koszt zakupu ok. 1.500 zł. Zakupienie urządzenia odniosło psychologiczny skutek, sytuacja w tym zakresie znacznie się poprawiła.

 

Ireneusz Tokarczyk powiedział, że zapewne jest tu mowa o alkomacie, który wykazuje w organiźmie alkohol, ale Policji potrzebny jest alkomat z możliwością wydruku wyniku badania.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do kierownika posterunku, aby przy ustalaniu dyżurów na miesiąc czerwiec br. brał pod uwagę organizowane w Rudach imprezy. 11 czerwca organizowane są diecezjalne biegi przełajowe ministrantów, natomiast w dniach: 17-18-19 czerwca na stadionie odbędzie się duży festyn z udziałem czeskiej Gminy Bolatice.

 

Manfred Wrona zapytał czy gmina wydała zgodę na zorganizowanie imprezy motocyklowej w skansenie w Rudach. Powiedział, że uczestnicy spotkania zachowywali się nagannie i poprzez bardzo szybką, popisową jazdę motorami na stojąco, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu stwarzali zagrożenie dla mieszkańców i innych użytkowników drogi. Manfred Wrona stwierdził, że jest za tym, aby różnego rodzaju imprezy były organizowane, jednak nie mogą mieszkańcy ani inni użytkownicy drogi być narażeni na niebezpieczeństwo, musi być porządek.

 

Ireneusz Tokarczyk powiedział, że Policja była poinformowana o zamiarze zorganizowania tej imprezy.

 

Ernest Emrich – przed wejściem na sesję widziałem wniosek o wyrażenie zgody dla organizatora z Gliwic na zorganizowanie imprezy w Rudach. Podejrzewam, że jest to ten sam organizator, który w ubiegłym roku zorganizował kontrowersyjną imprezę w „Buku”. Czy na Posterunku Policji w Rudach są notatki lub protokoły dot. zajść w ubiegłym roku?

 

Ireneusz Tokarczyk powiedział, że są notatki służbowe dot. zakłócania ciszy nocnej.

 

Franciszek Kozłowski – z tej dyskusji wynika, że należy organizatorom imprez zwrócić uwagę, iż w przypadku powtarzających się problemów i zakłóceń zostaną wyciągnięte sankcje.

 

Wojciech Kudla – ze względu na to, że tego typu imprezy, organizowane przez zawodowców są wspaniałymi imprezami, należy zastanowić się nad tym, aby wyznaczyć stosowne miejsce na ich organizację.

 

Manfred Wrona zapytał jaki jest efekt kontroli samochodów typu „wanna” przejeżdżających przez Rudy?

 

Ireneusz Tokarczyk odpowiedział, że służby w okolicy Rud dyslokuje Naczelnik Ruchu Drogowego. Na Posterunku Policji w Rudach nie ma funkcjonariuszy uprawnionych do przeprowadzania tego typu kontroli, mogą natomiast reagować na parkowanie samochodów w miejscach niedozwolonych i nie przestrzeganie przepisów drogowych.

Za interwencję Policji na każde wezwanie podziękował sołtys Rud Sylwester Larysz.

 

Ad 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

Po krótkim wstępie Przewodniczącego Rady Miejskiej głos zabrał radca prawny Józef Maślanka, który objaśnił zasady i sposób głosowania. Powiedział, że wiceprzewodniczącego wybiera się bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Kandydat musi otrzymać co najmniej 8 głosów. Jeżeli będzie zgłoszonych więcej niż jeden kandydat, wówczas na kartce do głosowania należy pozostawić nie skreślone jedno nazwisko. W przypadku, gdy na kartce do głosowania pozostanie więcej niż jedno nazwisko, głos będzie nieważny.

W związku z tym, że głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna, Manfred Wrona zwrócił się do radnych z zapytaniem kto jest za powołaniem 3-osobowej komisji? Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie -14 głosów za – postanowili, że Komisja Skrutacyjna będzie w składzie 3-osobowym.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów.

W skład Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: Wiktora Baszczoka, Romanę Serafin, Franciszka Kozłowskiego.

Zaproponowane osoby wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zgłoszony skład komisji. Radni 11 głosami „za”, przy 3 głosach wstrzymujących się zaakceptowali skład Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Jan Stanek – zgłaszam radnego Wojciecha Kudlę. Wiceprzewodniczący powinien być z Kuźni Raciborskiej, bo Przewodniczący jest z Rud. Jestem przekonany, że poradzi sobie w pełnieniu obowiązków wiceprzewodniczącego.

 

Wojciech Kudla wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Alfons Mazurek – zgłaszam kandydaturę Janusza Brzeźniaka, który jest emerytem, ma więcej wolnego czasu i będzie przydatny Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

Janusz Brzeźniak – dziękuję za wyróżnienie, ale jestem dorosły i wiem w jakiej sytuacji się znajduję, o co też nie mam pretensji. Jestem na sesji a nie na polowaniu, nie chcę być zwierzakiem do ustrzelenia. Nie wyrażam zgody na kandydowanie.

 

Manfred Wrona – panie radny, proszę nie używać takich słów. Tak się złożyło, że myśliwego dzisiaj nie ma na tej sali.

Radni 13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym opowiedzieli się za zamknięciem listy kandydatów.

Przygotowano 14 kartek do głosowania, opieczętowanych pieczątka „Rada Miejska”. Na kartce do głosowania umieszczono nazwisko kandydata oraz trzy rubryki: „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się”.

Przewodniczący Rady Miejskiej przed rozdaniem przez Komisję Skrutacyjną kartek przypomniał sposób i zasady głosowania. 

Przystąpiono do tajnego głosowania.

Po oddaniu głosów przez radnych obecnych na sesji, Komisja Skrutacyjna przeliczyła głosy i sporządziła protokół z głosowania. Protokół odczytała Romana Serafin – przewodnicząca komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wojciecha Kudlę na Wiceprzewodniczącego Rady w Kuźni Raciborskiej.

Nowo wybrany Wiceprzewodniczący otrzymał gratulacje, życzenia i kwiaty.

 

Wojciech Kudla – dziękuję za wybór, myślę, że wybór ten nie wpłynie na pogorszenie pracy, ale na poprawę stosunków w radzie.

 

Janusz Brzeźniak – w momencie zgłoszenia mojej kandydatury być może zbyt impulsywnie zareagowałem. Być może porównanie do zwierzyny było niestosowne. Jeżeli kogoś uraziłem to bardzo przepraszam. Przepraszam także te osoby, które zawiodłem. Przebieg wyborów i wybór był taki, jaki być powinien. Gratuluję panu Wojtkowi wyboru, będę pomagał w pracy, dla dobra całej rady.

Ad 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

7.1. zmiany uchwały nr XXVII/228/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02.02.2005r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska

Ernest Emrich – stawki czynszu niedawno obniżyliśmy z tego tytułu, że najemcy płacą oddzielnie podatek. Aby szczególne usługi typu krawieckie czy maglarskie wyrównać, najkorzystniej jest wprowadzić zapis redukujący ulgę do 75% podstawowej stawki. Proponuje się minimalną stawkę czynszu za wynajem lokali użytkowych świadczących usługi dla ludności ustanowić w wysokości 25% ustalonej stawki.

Manfred Wrona odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała została podjęta 13 głosami.

 

7.2. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Ernest Emrich – przedsiębiorstwo wniosek złożyło w terminie, jeden egzemplarz trafił do mnie, drugi do Rady Miejskiej. Wniosek przeszedł procedurę, stawki zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

Kazimierz Worobiec – 30 czerwca przestają obowiązywać aktualne taryfy za wodę i ścieki. 20 kwietnia br. przedłożyliśmy Radzie Miejskiej wniosek wraz 18 tabelami przedstawiającymi trzy okresy porównawcze cen i stawek opłat: z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf, oraz roku obowiązywania nowych taryf. Na wniosek Rady Nadzorczej biegły rewident badał wynik finansowy spółki za 2004 rok. Przy podsumowaniu stwierdził, że księgowość prowadzona jest rzetelnie i przejrzyście. Drugim okresem jest rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf tj. 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, natomiast trzecim okresem jest rok obowiązywania nowych taryf w kolejnych 12 miesiącach. Po złożeniu wniosku w dniu 20 kwietnia dokonaliśmy korekty wysokości zaproponowanych stawek, która nie wynikła z błędnego przeliczenia, ale na wskutek zmniejszenia jednostkowej wpłaty za dostarczoną wodę i opłaty abonamentowej i w dniu 10 maja przedłożyliśmy Radzie Miejskiej. Wg nowych stawek planujemy uzyskać marżę zysku za sprzedaną wodę w wysokości 11.896 zł, natomiast za ścieki 2.328 zł. Burmistrz jako właściciel spółki wyraził zgodę na zmniejszenie planowanej marży zysku. Zysk musimy planować, ponieważ spółka prawa handlowego nie może prowadzić działalności bez zysku. Ponadto spółka posiada stratę z lat poprzednich w wysokości ok. 48.000 zł, która musi być pokryta z zysku do końca 2007 roku. Nowością w taryfach jest propozycja wprowadzenia opłaty eksploatacyjnej za wodomierz powyżej 20 Ø. Chodzi tu o wodomierze w budynkach wielorodzinnych. Nowością jest także propozycja wprowadzenia opłaty eksploatacyjnej za hydranty przeciwpożarowe. Na polecenie Burmistrza dokonaliśmy przeglądu hydrantów na terenie gminy i okazało się, że stan hydrantów jest zły, bowiem na ogólną ilość 412 szt., 125 jest uszkodzonych. Po licznych rozmowach z Burmistrzem, aby nie obciążać mieszkańców kosztami eksploatacji hydrantów i nie włączać w cenę wody, na polecenie Burmistrza zaproponowaliśmy wprowadzenie tej opłaty. Kalkulując stawkę opłaty abonamentowej za hydrant braliśmy pod uwagę możliwość wykonania w miesiącu naprawy lub wymiany jednego zestawu tj. hydrant z zasuwą. Na początek zaproponowaliśmy opłatę w wysokości 5,25 zł, natomiast po naprawieniu wszystkich uszkodzonych zestawów kwota ta ulegnie zmniejszeniu. Jeżeli chodzi o ścieki, to odbiorców podzieliliśmy na dwie grupy – posiadających kanał i dowożących ścieki beczkowozami. Grupa pierwsza po zatwierdzeniu przedstaweionych propozycji płaciłaby 2,62 zł brutto za m3, natomiast grupa druga 7.38 zł brutto. Zdaję sobie sprawę, że każda podwyżka budzi wiele emocji, ale w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i należytego wywiązywania się z nałożonych obowiązków, zwracam się z prośbą o zatwierdzenie zaproponowanych taryf.

 

Manfred Wrona – myślę, że skutki zaproponowanych podwyżek nie są duże.

 

Ernest Emrich – komisje projekt uchwały wraz z taryfami zaopiniowały pozytywnie.

 

Marcelina Waśniowska – na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów zgłosiliśmy wniosek, aby prezes spółki przygotował informację dot. liczby odbiorców wody i ilości wody przez nich pobranej. Byłoby dobrze, aby taką informację przedstawić mieszkańcom. Wniosek zrodził się dlatego, ponieważ koszty budowy wodociągu są bardzo wysokie a zainteresowanie mieszkańców poborem wody jest bardzo małe.

 

Prezes GPWiK Kazimierz Worobiec przedłożył informację dot. ilości odbiorców wody w poszczególnych miejscowościach i przysiółkach, poborze wody w ostatnich dwóch miesiącach oraz poinformował o kosztach budowy wodociągu w poszczególnych miejscowościach. Informacja ta przedstawia się następująco:

ilość odbiorców       ilość odbiorców pobier. wodę     zużycie w m3      koszt inwestycji

Siedliska                      151                         131                            2135

Budziska                       195                        168                             2630

Ruda                            68                           51                              1110

Turze                            195                        164                              950

Kuźnia Raciborska          463                        391                             6074           105.293 ul.Racib.

Jankowice                     106                        59                               642                 708.456

Ruda Kozielska               49                        122                              940

Rudy                             369                        297                             6106

Brantolka                       104                        77                              1108                 2.110.385*1

ul.Dworcowa i Podbiała    35                         11                                145                     854.156*2

Przerycie                        43                         28                                 527                 2.110.385*1

Kolonia Renerowska        65                         43                                 673

*1 – kwota zawiera koszt budowy wodociągu w przysiółku Przerycie i Brantolka w Rudach

*2 – kwota zawiera koszt budowy wodociągu w przysiółku Podbiała

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała w obecności 14 radnych została podjęta jednogłośnie.

           

7.3. porozumienia na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury

Projekt uchwały odczytał Manfred Wrona. Uwag nie było w związku z tym poddał go pod głosowanie. Uchwała w obecności 14 radnych została podjęta jednogłośnie.

           

7.4. zmian w budżecie gminy na 2005r.

Zmiany w budżecie przedstawił Skarbnik Miasta Zbigniew Wojtyło.

Uwag ani pytań nie było, Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała została podjęta 13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.

           

 7.5. udziału Gminy Kuźnia Raciborska w projekcie „Sekap”

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Sekretarzowi Miasta.

Andrzej Migus – Rada Miejska w ub. roku podjęła uchwałę o przystąpieniu do porozumienia gmin w sprawie realizacji systemu elektronicznej komunikacji i wyraziła wolę udziału w przedsięwzięciu. Teraz udział w projekcie polega na zabezpieczeniu w budżecie gminy środków na realizację projektu w latach 2005 – 2007. Środki w budżecie musimy zabezpieczyć w całości, natomiast po zakończeniu zadania otrzymamy zwrot do 75%.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała w obecności 14 radnych została podjęta jednogłośnie.

7.6. zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kuźnia Raciborska

Głos zabrała zastępca Burmistrza Miasta Rita Serafin, która powiedziała, że zmiany wiążą się z tym, iż zdaniem Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach §9 nie powinien być ujęty w uchwale. Zdaniem prawników ŚUW sprawy zawarte w §9 częściowo uregulowane są w ustawie a częściowo wykraczają poza zakres ustawy. Po wykreśleniu §9 nastąpi zmiana następnych paragrafów, które otrzymają numery: 9, 10 i 11.

Projekt uchwały po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie tj. 14 głosami.

7.7. wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących obowiązki o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Rita Serafin – wypowiem się o trzech kolejnych uchwałach oświatowych ujętych w porządku obrad sesji. Podejmując je nie przyjęliśmy, że stanowią one prawo miejscowe, które podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Aby uniknąć sytuacji, że jedna jest publikowana a druga nie, przyjęliśmy rozwiązanie,  że uchwały podjęte w lutym uchylamy w całości. Merytorycznie nic się nie zmienia, wprowadzamy tylko zapis „uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”

Projekt uchwały odczytał Manfred Wrona i zwrócił się do radnych z zapytaniem kto jest za podjęciem uchwały?

Uchwała w obecności 14 radnych została podjęta jednogłośnie.

7.8. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały, W związku z tym, że uwag ani pytań nie było Manfred Wrona poddał projekt pod głosowanie.

Uchwała została podjęta 12 głosami, 1 głos był przeciw, 1 wstrzymujący się.

 

7.9. obowiązkowych zajęć dla dyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowisko kierownicze

Po odczytaniu projektu uchwały uwag nie zgłoszono, w związku z tym Manfred Wrona poddał go pod głosowanie.

Uchwała w obecności 14 radnych została podjęta jednogłośnie.

7.10. zasad wydawania gminnego biuletynu informacyjnego

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Sekretarzowi Miasta.

Andrzej Migus – w statucie gminy znajduje się zapis, że Urząd może wydawać biuletyn informacyjny na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej. Dlatego tez został stosowny projekt uchwały przygotowany. Propozycje zasad wydawania biuletynu informacyjnego można zmienić, lub dopisać.

 

Manfred Wrona odczytał projekt uchwały.

 

Julian Zieliński – kto w Urzędzie Miejskim będzie zbierał materiały?

 

Andrzej Migus – osoba nie jest wskazana. W biuletynie będzie publikowane prawo miejscowe i ważniejsze sprawy dotyczące prac samorządu i ogółu mieszkańców. Objętość uzależniona będzie od ilości zebranego materiału.

 

Julian Zieliński – uważam, że nie powinien to być kwartalnik, bo wtedy będą informacje z trzech sesji i dla niektórych mogą okazać się zbyt nudne.

 

Andrzej Migus – nie będzie to periodyk, czyli nie będzie ukazywał się okresowo, lecz w zależności od potrzeb.

 

Julian Zieliński – proponuję, aby powstał „referacik” w składzie np. trzech osób, którzy zarobiliby na siebie.

 

Andrzej Migus – zamysł jest taki, aby nie była to gazeta tylko bezpłatny informator. Będą publikowane w nim uchwały wraz z uzasadnieniami i inne informacje.

 

Janusz Brzeźniak – jaki będzie nakład i gdzie będzie informator wykładany?

 

Andrzej Migus – najlepszą formą bezpłatnej dystrybucji jest dostarczanie bezpośrednio do domów i mieszkań, a wydawany będzie zapewne raz na kwartał.

 

Janusz Brzeźniak – jest to dobry pomysł, bo naszą działalność powinna cechować jawność. Uważam, że przy podejmowaniu uchwał byłoby dobrze imiennie wykazywać radnych jak głosowali i tę informację zamieszczać w biuletynie.

 

Wojciech Kudla – na jednej z wcześniejszych sesji, mimo pozytywnej opinii Komisji Przestrzegania Prawa rada nie przyjęła programu „Przejrzysta Polska”. Właśnie w tym programie było zapisane to, o czym radny J. Brzeźniak mówi, czyli o imiennym głosowaniu.

 

Janusz Brzeźniak – był to jeden z nielicznych punktów tego programu. Ja przyjąłem, że my jako członkowie rady w dużej części te punkty realizujemy, stąd wynik głosowania nad przyjęciem programu. Nasza jawność jest przejrzysta i dlatego myślę nie przystąpiliśmy do programu.

 

Manfred Wrona – generalnie jestem za tym, aby społeczeństwo wiedziało jak głosujemy, jednak trudno byłoby umieścić w informatorze tak dużą ilość tabelek. Trudno byłoby to technicznie rozwiązać.

 

Janusz Brzeźniak – zapewne ma pan rację, że w przypadku decyzji o podawaniu imiennego głosowania nad każdą uchwałą tych, tabelek byłoby zbyt dużo. Myślę jednak, że moglibyśmy informować o imiennym głosowaniu przy podejmowaniu strategicznych działań i w drażliwych sprawach. W ten sposób pokazalibyśmy jak poszczególni radni reprezentują swoich wyborców i dane środowisko.

 

Andrzej Migus – zapis o imiennym głosowaniu powinien być ujęty w protokole sesji. Gdy będzie wniosek, że należy głosować imiennie, wówczas takie głosowanie można w informatorze zamieścić. Jeżeli na sesji będzie „dyskusyjna” uchwała do podjęcia, to proponuję najpierw zapisać wniosek do protokołu o imiennym głosowaniu a później informację tę można zamieścić w biuletynie.

 

Janusz Brzeźniak – chodzi mi o to, że głosy niektórych koleżanek i kolegów radnych bardzo często nie mają pokrycia z dyskusją przed sesją. Jeżeli ja przed sesją prowadzę szeroką konsultację z nauczycielami, to potem to środowisko chce wiedzieć czy autentycznie ich reprezentuję.

 

Manfred Wrona – jestem za jawnością, ale nie wyobrażam sobie tak wielu tabelek w informatorze. Oczywiście na życzenie radnych może być przeprowadzone głosowanie imienne.

 

Andrzej Migus – po dyskusji z Burmistrzem proponuje się wprowadzić w §2 ust.1 pkt 4 zapis „oraz jednostki organizacyjne gminy”.

Głosów sprzeciwu dot. wprowadzenia powyższego zapisu nie odnotowano.

W związku z tym, że innych głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała w obecności 14 radnych została podjęta jednogłośnie.

Po podjęciu uchwały Sekretarz Miasta Andrzej Migus dodał, że nie należy tego biuletynu odbierać jako gazetę. Nie będą w nim zamieszczane relacje z przebiegu imprez gminnych.  Od tego są inne gazety.

Manfred Wrona – powinniśmy przystąpić do omawiania pkt 8 porządku obrad z udziałem pani Ilony Affanasowicz. W związku z tym, że pani I. Affanasowicz poinformowała mnie telefonicznie, iż z powodów rodzinnych przybędzie nieco później, proponuję przystąpić do omawiania następnego punktu porządku obrad.

Ad 9. Rozpatrzenie skargi Pana Wacława Pypcia – podjęcie uchwały

Skargę Pana Wacława Pypcia Rada Miejska skierowała do rozeznania przez Komisję Rewizyjną

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Romanie Serafin, która odczytała protokół nr 23/2005 z posiedzenia komisji w dniu 31.05.2005r. Protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po odczytaniu protokołu Komisji Rewizyjnej pytań ani uwag nie zgłoszono, w związku z tym Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały uznającej skargę za bezzasadną i poddał pod głosowanie.

Uchwała w obecności 14 radnych została podjęta jednogłośnie.

Ad 10. Zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona poinformował, że ustawa o samorządzie gminnym zabrania łączenia funkcji Wiceprzewodniczącego rady z członkostwem w Komisji Rewizyjnej. W związku z tym, że radny Wojciech Kudla, członek Komisji Rewizyjnej został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej należy podjąć uchwałę w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej i ewentualnie dokonać wyboru nowego członka tej komisji. Zwrócił się do radnych z zapytaniem kto jest za tym, aby do porządku obrad sesji wprowadzić punkt „zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. Za wprowadzeniem tego punktu było 14 głosów.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej polegającej na odwołaniu radnego Wojciecha Kudlę ze składu Komisji Rewizyjnej i poddał pod głosowanie. Uchwała została podjęta 12 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się. Następnie Manfred Wrona zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej w celu uzupełnienia składu.

Radny Wojciech Kudla zgłosił kandydaturę Antoniego Głowskiego.

Radny Antoni Głowski mówiąc: nie wyrażam zgody, ponieważ ze względu na obowiązki służbowe opuszczam często sesje i nie chcę opuszczać posiedzeń komisji”  odmówił kandydowania na członka Komisji Rewizyjnej. Zgłosił natomiast w skład komisji Marcelinę Waśniowską. Radna Marcelina Waśniowska wyraziła zgodę na kandydowanie.

 

Manfred Wrona – czy są jeszcze inne kandydatury?

 

Julian Zieliński – zgłaszam Janusza Brzeźniaka

 

Radny Janusz Brzeźniak wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nie zgłoszono, 13 głosami została zamknięta lista.

 

Józef Maślanka – ponieważ zgłoszono dwóch kandydatów, ten kandydat, który uzyska zwykłą większość głosów zostanie wybrany w skład Komisji Rewizyjnej. Radni w tym głosowaniu, poprzez oddanie jednego głosu, muszą opowiedzieć się za którym są kandydatem. Należy poddać pod głosowanie kandydatury w kolejności, w jakiej zostali zgłoszeni.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do radnych z zapytaniem: kto jest za tym, aby w skład Komisji Rewizyjnej powołać Marcelinę Waśniowską? Za powołaniem radnej w skład komisji było 6 głosów. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał: kto jest za tym, aby w skład Komisji Rewizyjnej powołać Janusza Brzeźniaka? Za powołaniem radnego w skład komisji było 5 głosów. W przeprowadzonych dwóch głosowaniach nie brało udziału 3 radnych – wstrzymali się od głosu.

Manfred Wrona stwierdził, że w skład Komisji Rewizyjnej weszła Marcelina Waśniowska.

Ad 11. Informacja Burmistrza Miasta z międzysesyjnej działalności

Informację z międzysesyjnej działalności przedstawił Burmistrz Miasta Ernest Emrich – informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po przedstawieniu sprawozdania głos zabrała Zastępca Burmistrza Rita Serafin, która wypowiedziała się nt. przebiegu prac w skansenie kolejki wąskotorowej w Rudach. Poinformowała, że 12 czerwca br. festynem nastąpi otwarcie nowego sezonu turystycznego, na które zaproszonych zostało bardzo wiele osób. Na różnego rodzaju prace remontowe i porządkowe wydano ponad 18.000 zł. z kwoty, jaką przy rozwiązaniu umowy dzierżawy skansenu przekazał „Energoinwest”. Poinformowała także o tym, że gmina z Prokuratury Rejonowej otrzymała postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie lokomotyw i parowozu, na które zostało złożone zażalenie. Następnie Rita Serafin przedstawiła program otwarcia sezonu i serdecznie zaprosiła do wzięcia udziału w imprezie. Rozdane zostały zaproszenia na imprezę.

 

Julian Zieliński – chciałbym odnieść się do zaproszeń i dyplomów wykonywanych przez pracownika MOKSiR Andrzeja Prządkiewicza. W związku z tym, że w swoją pracę wkłada dużo serca, wykonuje ją nieodpłatnie, często po godzinach pracy, wnioskuję o jego uhonorowanie przy nadarzającej się okazji.

 

Rita Serafin odnośnie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, odczytała najpierw wniosek Komisji Budżetu i Finansów o następującym brzmieniu: „po uzyskaniu informacji od Skarbnika, że zabraknie środków na wypłatę stypendiów komisja wnioskuje o dokonanie zmiany w regulaminie dot. wysokości stypendiów”, a następnie powiedziała, że istnieją uzasadnione obawy, iż pieniędzy przeznaczonych na ten cel zabraknie. Regulamin uchwalony pod koniec lutego br. zakładał uwzględnienie trzech progów dochodowych w rodzinie, od których uzależniona jest kwota stypendium. Gmina na ten cel otrzymała 48.712 zł, natomiast do tej pory przekazano środki w wysokości 24.000 zł. Do końca kwietnia br. przyjęto 193 wnioski. Byłyby potrzebne środki, które decyzjami należałoby na ten cel przeznaczyć zakładając stosowanie regulaminu przyjętego w lutym br. i wypłatę stypendium tylko za maj i czerwiec w wysokości ponad 28.000 zł. Gdyby utrzymać warunki przyznawania stypendium na dalsze miesiące tj. wrzesień – grudzień bez zmian, to zabraknie pieniędzy. Zakładając obniżony, dopuszczalny procent (80%, 82% i 85%) kryterium dochodowego przedstawiła stosowne symulacje wysokości stypendium szkolnego. Ewentualne zmiany spróbuje się wprowadzić na następnej sesji Rady Miejskiej, tak aby od września obowiązywał nowy dokument.

 

Antoni Głowski – 19 maja znalazłem w Internecie materiały świadczące o tym, że w 2005 roku na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym rząd zamierzał przekazać 1 mld zł, natomiast parlamentarzyści kwotę tę zmniejszyli do wysokości 42,5 mln zł. Widać skalę obniżenia środków finansowych na pomoc socjalną dla uczniów. Jeżeli będziemy zmierzać do zmiany regulaminu, to należy zwrócić uwagę na możliwości finansowe gminy.

Ad 8. Dyskusja na temat planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska

Manfred Wrona – wprowadziliśmy ten punkt do porządku obrad dlatego, że zapisy planu zagospodarowania przestrzennego gminy są bardzo szczegółowe i niekiedy osobom, które chcą budować dom „wiążą ręce” nawet do tego stopnia, że odstępują od tego zamiaru. Chcielibyśmy zaprezentować dwie wizje planu: albo opracowujemy go ze szczegółami, albo z pewną „swobodą budowlaną”. Kilka spotkań w tej sprawie pokazało, że istnieje potrzeba rozluźnienia ograniczeń, praktycznie są one nie do przyjęcia.

 

Ernest Emrich – proszę o odpowiedź jak to zrobić z zachowaniem przepisów ustaw. Myślę, że nowe osiedla i tereny przeznaczone pod zabudowę można ograniczać, ale trudno jest to uczynić w stosunku do osób, które w centrum miasta mają duży budynek i chcą w części wykorzystać go np. na usługi.  Taka jest tu tradycja i należałoby ją zachować.

 

Ilona Affanasowicz – czuję, że nie będę miała łatwego zadania, bowiem moim obowiązkiem jest doradzanie, decyzję natomiast podejmuje rada. W 2003 roku zmieniły się przepisy i określają w tej chwili komponowanie trzeciego wymiaru. Kompozycja to coś przemyślanego, dlatego też świadomie należy zdecydować co chce się mieć na swoim terenie, jak to ma wyglądać i jak ma wyglądać przestrzeń obszaru i krajobrazu. Badając obecne przepisy i porównując je z dawniej obowiązującymi należy stwierdzić, że nastąpiły obostrzenia. Nie można powiedzieć, że tradycja usługowo-handlowa była wszędzie jednakowa. Np. w Rudach uwidacznia się ona wzdłuż osi głównej drogi. Najważniejsze jednak jest to, aby przestrzeń od ulicy była uporządkowana, natomiast przestrzeń od ogrodu stanowić ma pewną prywatność, dlatego można ją w różny sposób rozbudować. Doradzając, jestem przekonana, że czynię to dobrze, natomiast państwo zdecydujecie czy zapisy planu należy zmienić.

 

Julian Zieliński – tradycją tej ziemi są kuźnie i metal, stąd należy zaplanować ten element np. w ogrodzeniach. Uważam, że powinna być większa kultura architektoniczna.

 

Wojciech Kudla – ograniczenia dot. linii zabudowy powinny dotyczyć nowego budownictwa, nie należy w żadnym wypadku ograniczać centrum Kuźni Raciborskiej.

 

Manfred Wrona – wydaje mi się, że mówimy o dwóch obszarach działania – o tym co jest i to co w przyszłości zamierzamy budować. Myślę, że cała gmina będzie się rozwijać, ale nie narzucajmy ludziom pewnych obostrzeń, bo się zniechęcą. Apeluję o zliberalizowanie zapisów.

 

Andrzej Migus – proponowałbym podzielić gminę na dwie części. W związku z tym, że Rudy mają swój charakter zabudowy powinny mieć inny charakter niż pozostała część gminy. Sprawy budownictwa mieszkaniowego powinny być rozwiązywane „po ludzku”, a plan winien mieć zastosowanie do luk budowlanych i nowych fragmentów do zagospodarowania. Kuźnia Raciborska ma  charakter wiejsko-miejski i trudno jest rozstrzygnąć o wielkości działek budowlanych. Miasto powinniśmy upiększać a nie ograniczać na siłę. Nie należy zabronić budowy domów niskich, parterowych oraz narzucić jeden typ ogrodzenia. Każde nowe ograniczenia to problem dla nas, wydających decyzje.

 

Ilona Affanasowicz powiedziała, że odpowiedzialność urbanisty jest sprawą trudną i długofalową. Musi on opierać się bieżącym zapędom a praca jego oceniona zostanie w przyszłości. W momencie uchwalenia planu nie będzie indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli będą ograniczenia i ustalone wielkości działek to ludzie będą musieli do tych zapisów się dostosować. Jeżeli chodzi o luki budowlane, architekt powiedziała, że nowe budynki należy wkomponować w istniejący rytm. Potwierdziła, że niektóre argumenty radnych są słuszne, ale pewne ograniczenia muszą być wprowadzone.

 

Ernest Emrich – przedyskutujemy te tematy w mniejszym gronie. Chciałbym zapytać, czy w przypadku wprowadzenia zmian trzeba będzie całą procedurę ponowić?

 

Ilona Affanasowicz odpowiedziała, że w przypadku, gdy zostanie naruszony interes publiczny lub prywatna własność, to każdorazowo trzeba plan wykładać do publicznego wglądu. Czasami wyłożenie można ograniczyć do konkretnego właściciela, który przystaje na nowy zakres.

 

Manfred Wrona – proponuję upoważnić Burmistrza Miasta do skompletowania i przedstawienia liberalizacji planu w pewnym zakresie

 

Ernest Emrich – w takim razie prosiłbym radnych o uwagi i wnioski.

 

Manfred Wrona – uwagi, propozycje, wnioski należy zgłaszać na piśmie w terminie do dnia 20 czerwca. Myślę, że Burmistrz na następnej sesji poinformuje jakie uwagi wpłynęły.

 

Marcelina Waśniowska – kiedy będzie robiony plan zagospodarowania przestrzennego dla części zachodniej gminy?

 

Ernest Emrich – jak będzie podjęta uchwała.

Ad 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił następujące sprawy:

1)      apel Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego oraz projekt uchwały popierającej opracowany przez Związek Gmin Śląska Opolskiego.

      Manfred Wrona powiedział, że jeżeli radni zdecydują się poprzeć działania Rady Miejskiej w Kluczborku, wówczas należy sprawę wprowadzić do porządku obrad i podjąć uchwałę. Radni jednogłośnie (14 głosów „za”) uznali, że sprawę należy wprowadzić do porządku obrad. Za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego było 14 głosów, czyli uchwała została podjęta jednogłośnie.

2)      Wniosek przewodniczącego Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku dot. przystąpienia gminy Kuźnia Raciborska do stowarzyszenia. Wniosek został skierowany do zaopiniowania przez Komisję Oświaty.

Ad 13. Interpelacje i zapytania

 

Ad 14. Wnioski

Jan Stanek – mieszkańcy narzekają na złą nawierzchnię drogi pomiędzy torowiskiem PKP a torem prowadzącym do zakładu. Należy wyegzekwować wykonanie remontu nawierzchni tej drogi.

 

Ernest Emrich – Zarząd Dróg Powiatowych tłumaczy się, że wszystko to, co znajduje się pomiędzy torami nie należy do powiatu. Ja osobiście uważam, że ta część drogi stanowi drogę powiatową.

 

Wojciech Kudla – w tej sprawie należy zwrócić się także do Zarządu Zespołu Odlewni FO „Rafamet”.

 

Antoni Głowski zapytał czy będzie kontynuowana regulacja rzeki Rudki na dalszym odcinku?

Burmistrz Ernest Emrich odpowiedział, że regulacja rzeki prawdopodobnie będzie robiona tylko w terenie zabudowanym. W związku z tym, że Burmistrz nie był całkowicie pewien tej informacji zobowiązał się sprawę rozeznać.

Janusz Brzeźniak – w imieniu mieszkańców Domu Nauczyciela proszę o należyte oznakowanie wjazdu na ul. Piaskową od ul. Świerczewskiego. W związku z tym, że brak jest tam odpowiednich znaków, zmuszeni są dojeżdżać od ul. Bema.

           

Radny zapytał także kiedy będzie uregulowana sprawa płac dla nauczycieli i czy będzie to nadpłata od stycznia?

Zastępca Burmistrza Miasta Rita Serafin na pytanie radnego odpowiedziała, że 1 czerwca nastąpi wypłata za miesiąc czerwiec bez dodatku motywacyjnego, natomiast wyrównanie płac nastąpi w terminie do 15 czerwca br.

 

Janusz Brzeźniak – czy w projekcie organizacyjnym ZSOiT na 2005/2006 rok zaplanowano utworzenie przynajmniej jednej klasy zasadniczej? Pytam o to dlatego, ponieważ w I klasie są uczniowie, którzy nie otrzymają promocji do następnej klasy i trzeba będzie przenieść ich do „zawodówki”. 

 

Wiesława Czogała – zaplanowano szkołę zawodową, ale czy będzie nabór to nie wiadomo.

 

Janusz Brzeźniak – wg uzyskanych informacji na płace brakuje ok. 250.000 zł. Czy macie państwo pomysł na rozwiązanie problemu?

 

Ernest Emrich – na etapie uchwalania budżetu i zatwierdzania regulaminu brakowało na płace dla nauczycieli ww kwotę, jednak sytuacja się zmieniła, środki finansowe posiadamy. Na jednej z najbliższych sesji do tego tematu powrócimy.

Janusz Brzeźniak – ponawiam swój wniosek, aby wyegzekwować od Nadleśnictwa w Rudach uprzątnięcie terenu leśnego w rejonie ul. Rudzkiej – Moniuszki w Kuźni Raciborskiej.

 

Rita Serafin – z Nadleśnictwem prowadzimy korespondencję w tej sprawie.

 

Romana Serafin – po raz trzeci i zapewne po raz ostatni zwracam się do dyrektora ZGKiM Witolda Ciuberka o odnowienie placu zabaw dla dzieci. Nie zostało to zrobione. Jest to jedyne miejsce na Osiedlu gdzie bawią się dzieci i powinien pan urządzenia odnowić albo zdemontować. Zniszczone stwarzają zagrożenie dla bawiących się dzieci.

 

Witold Ciuberek – czy mam kupić nowy plac zabaw? Urządzenia tam znajdujące się mają swój określony wiek, niektóre części są spróchniałe i nie da się tego wyremontować a ja nie wezmę na siebie odpowiedzialności, gdy stanie się nieszczęście. Proszę nie wymagać od mnie, abym dokonał cudu. Najlepszym wyjściem jest zdemontowanie starych, zniszczonych urządzeń i zakupienie nowych.

 

Manfred Wrona dodał, że na następnej sesji Rady Miejskiej przekaże się informację o podjętych działaniach w celu usunięcia zagrożenia dla dzieci bawiących się na placu zabaw.

 

Franciszek Kozłowski – nie zgadzam się z radnym J. Brzeźniakiem w sprawie oznakowania ul. Piaskowej. Znak przy wjeździe na ul. Piaskową nie po to został ustawiony, aby go teraz usuwać. Droga, łącznik z ul. Bema była budowa właśnie w celu dojazdu do Domu nauczyciela. Chodzi o to, żeby nie doszło do wypadku.

 

Marcin Rak poparł stanowisko F. Kozłowskiego i potwierdził, że wjazd na ul. Piaskową od ul. Bema był właśnie w tym celu wybudowany.

 

Janusz Brzeźniak – jest to klasyczny przykład rozbieżności interesów. Zgłosiłem jedynie problem mieszkańców Domu Nauczyciela przy ul. Piaskowej.

 

Manfred Wrona zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 1 w Kuźni Raciborskiej Marcina Raka z prośbą o przedstawienie poruszonej sprawy na posiedzeniu Zarządu Osiedla i przedstawienie pisemnej opinii do Urzędu Miejskiego.

 

Janusz Brzeźniak – przed podjęciem decyzji bardzo proszę skontaktować się mieszkańcami Domu Nauczyciela.

Ad 15. Zamknięcie obrad

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej został wyczerpany, Przewodniczący Manfred Wrona dziękując za udział w sesji zamknął obrady.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Protokół sporządziła: Elżbieta Podolec

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXII/2005
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2005 10:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż