w sprawie porozumienia o współpracy w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa społecznościzamieszkałej teren pogranicza polsko-czeskiego poprzez szybkie powiadamianie mieszkańców o występujących zagrożeniac

Uchwała nr XLIII/401/2009

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie porozumienia o współpracy w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa społecznościzamieszkałej teren pogranicza polsko-czeskiego poprzez szybkie powiadamianie mieszkańców o występujących zagrożeniach miedzy Gminą Bolatice a Gminą Kuźnia Raciborska.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 20 oraz art.18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001, póz. 1591 r. z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwała:

     § 1

Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa społeczności zamieszkałej teren pogranicza polsko-czeskiego poprzez szybkie powiadamianie mieszkańców o występujących zagrożeniach między Gminą Bolatice a Gminą Kuźnia Raciborska w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

                                                                

                                                                    §2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

                                         

                                               §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

 

 

Zał. do uchwały nr XLIII/401/2009

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 października 2009r.

POROZUMIENIE

o współpracy w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa społeczności zamieszkującej teren pogranicza polsko-czeskiego poprzez szybkie powiadamianie mieszkańców o występujących zagrożeniach między Gminą Bolatice a Gminą Kuźnia Raciborska.

1.   Postanowienia ogólne.

Rosnąca ilość zdarzeń miejscowych (gwałtownych wichur, ulewnych deszczy, gradobicia itp.) będące pokłosiem min. zmian klimatu oraz skutkiem postępującej cywilizacji wymusza konieczność właściwego przygotowania zarówno służb, jak i mieszkańców do sprawnego zabezpieczenia się przed nadchodzącymi zagrożeniami oraz szybkie niwelowanie powstałych szkód. Niezbędnym elementem poprawy bezpieczeństwa terenu pogranicza jest sprawny system powiadamiania o zagrożeniach w postaci syren alarmowych oraz powiadamiania jednostek o konieczności interwencji w postaci systemu selektywnego powiadamiania.

Niniejsze porozumienie reguluje pod względem merytorycznym i organizacyjnym współpracę Gminy Bolatice oraz Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie poprawy bezpieczeństwa społeczności zamieszkującej teren pogranicza polsko-czeskiego poprzez szybkie powiadamianie mieszkańców o występujących zagrożeniach.

2.   Strony Porozumienia.

Gmina Bolatice reprezentowana przez Starostę Bolatic Herbert Pavera,

Gmina Kuźnia Raciborska reprezentowana przez Burmistrza Miasta Rita Serafin

zwane dalej łącznie Stronami.

3.   Deklaracja.

Osoby podpisujące porozumienie deklarują zamiar pogłębiania oraz zacieśniania współpracy Gminy Bolatice oraz Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie poprawy bezpieczeństwa społeczności zamieszkującej teren pogranicza polsko-czeskiego poprzez szybkie powiadamianie mieszkańców o występujących zagrożeniach.

4.   Zakres współpracy.

4.1   Wymiana informacji w sprawach związanych z:

- zarządzaniem kryzysowym,

- zagrożeniami naturalnymi i technicznymi mogącymi mieć wpływ na   ochronę mieszkańców gmin partnerów porozumienia,

- ratownictwem i ochroną przed katastrofami.

4.2   Regularne kontakty służb kryzysowych Gminy Bolatice i Gminy Kuźnia Raciborska. 4.3. Uczestnictwo w szkoleniach.

4.4 Uczestnictwo w ćwiczeniach specjalistycznych dotyczących tematyki przedstawionej w porozumieniu.

 

5. Realizacja współpracy.

5.1. Wymiana informacji.

Przedstawiciele władz Gminy Bolatice i Gminy Kuźnia Raciborska wyrażają gotowość do regularnej wymiany informacji w dziedzinie zarządzania kryzysowego, systemu wczesnego ostrzegania, ratownictwa i ochrony przed katastrofami. Sposobami przekazywania informacji będą przede wszystkim: poczta tradycyjna i elektroniczna, sms-owy system powiadamiania, kontakty telefoniczne oraz przekaz informacji faksem.

5.2. Szkolenia.

Przedstawiciele właściwych komórek służb kryzysowych Gminy Bolatice i Gminy Kuźnia Raciborska wyrażają gotowość do organizowania wspólnych szkoleń w zakresie reagowania i wspólnego działania na rzecz przeciwdziałania występującym katastrofom. Przewidywane są następujące formy szkolenia: szkolenia, warsztaty.

5.3. Uczestnictwo w szkoleniach.

Strony z odpowiednim wyprzedzeniem przekazywać będą informacje dotyczące: rodzaju, tematu, celu, zakresu i czasu trwania szkolenia, oraz stworzą możliwość uczestnictwa przedstawicielom właściwych komórek, poprzez rezerwację odpowiedniej ilości miejsc.

5.4. Uczestnictwo w ćwiczeniach.

Przedstawiciele stron porozumienia wyrażają gotowość do wzajemnego informowania się o wcześniej planowanych ćwiczeniach i stworzą możliwość uczestnictwa - w charakterze obserwatorów - przedstawicielom właściwych komórek służb kryzysowych w/w stron.

 5.5. Odpowiedzialność.

Za realizację, koordynację i kontrolę postanowień porozumienia odpowiedzialni będą: - ze strony Gminy Bolatice : Radek Śliwka,

       - ze strony Gminy Kuźnia Raciborska: Krzysztof Bartoń

6. Postanowienia końcowe.

6.1 Niniejsze porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony i może zostać rozwiązane przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem półrocznego okresu wypowiedzenia.

6.2. Porozumienie sporządzone zostaje w języku czeskim i polskim w dwóch egzemplarzach i wersjach językowych dla każdej ze stron.

6.3. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatniego spośród partnerów.

6.4. Strony oświadczają, że starannie zapoznały się z tekstem porozumienia przed jego podpisaniem, z jego treścią się zgadzają bez zastrzeżeń, że jest ono wyrażeniem ich swobodnej i rozważnej woli, wolnej od błędów w dowód, czego dołączają swoje podpisy.

 

Kuźnia Raciborska dnia,

 

 

                                              Za Gminę Bolatice                                                          Za Gminę Kuźnia Raciborska

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie porozumienia o współpracy w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa społecznościzamieszkałej teren pogranicza polsko-czeskiego poprzez szybkie powiadamianie mieszkańców o występujących zagrożeniac
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2009 08:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż