w sprawie wniesienia przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładów niepieniężnych i pieniężnych do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

Uchwała  nr VII/39/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 22 lutego 2007 roku

w sprawie wniesienia przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładów niepieniężnych i pieniężnych do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kuźni Raciborskiej

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

1.       Wnieść do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Kuźni Raciborskiej wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w postaci:

1)       Sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Rudy ul. Rybnicka o wartości 44 799,96 zł.;

2)       Sieci wodociągowej wraz przyłączami domowymi w miejscowości Jankowice o wartości 514 158,59 zł.

2.      Wnieść do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Kuźni Raciborskiej wkład pieniężny w wysokości 41,45 złotych (czterdzieści jeden złotych czterdzieści pięć groszy) na podwyższenie udziału Gminy Kuźnia Raciborska w kapitale zakładowym Spółki.

§ 2

Łączna wartość wkładu niepieniężnego i pieniężnego wynosi 559 000 zł (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i w zamian Gmina Kuźnia Raciborska obejmuje 1 118 (jeden tysiąc sto osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

 

                                                                   § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wniesienia przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładów niepieniężnych i pieniężnych do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2007 09:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż