w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej za 2005 rok

            Uchwała nr ............................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

              z dnia ...........................................

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej za 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej za 2005 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie finansowe składa się z:

1.       Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 15 928,54 zł.

2.       Rachunku zysków i strat, sporządzonego w wersji porównawczej na dzień 31.12.2005r. zamykającego się stratą netto w wysokości – 4 401,83 zł.

3.       Informacji dodatkowej za rok 2005.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej za 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2006 10:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż