w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska

Uchwała nr XLIII/397/2009

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 października 2009 r.

 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.,  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§ 1

1.       Ustala się opłatę za świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych w czasie, kiedy nie jest realizowana podstawa wychowania przedszkolnego przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kuźnia Raciborska.

2.       Opłata, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 zł za jedną godzinę zajęć.

§ 2

Ustala się opłatę za jedną godzinę zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na życzenie rodziców :

a) nauka języków obcych - 4zł ;

b) zajęcia umuzykalniające, plastyczne i artystyczne - 3 zł;

c) zajęcia terapeutyczne, logopedyczne i korekcyjne wad postawy - 4 zł.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr XLII/389/2009 z dnia 01. 10. 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska oraz uchwała Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr XIII/107/2007 z dnia
28 czerwca 2007 r. w sprawie odpłatności za przyrządzanie posiłków oraz inne usługi świadczone przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Kuźnia Raciborska (Dz.Urz.Woj.Śl.z dnia 17 sierpnia 2007 r., Nr 135, poz. 2675).

 § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2010 r.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty przedszkola publiczne prowadzą bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku , Nr256, poz. 2572 z późn. zm.) do kompetencji rady gminy należy ustalenie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2009 08:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż