w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

   

Uchwała Nr XXII/253/2012

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 30 października 2012 roku

       w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska      

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Dokonać zmiany tabeli nr 1 do Uchwały Nr XIV/154/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26.01.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska  (po zmianach) zgodnie z tabelą  nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Powyższa zmiana polega na:

a)     zwiększeniu w 2012 roku dochodów ogółem o kwotę 602 801,41 zł (per saldo), w tym dochodów majątkowych o 246 668,41 zł i dochodów bieżących o 356 133,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2013-2022,

b)     zwiększeniu w 2012 roku wydatków ogółem o kwotę 592 016,41 zł (per saldo), w tym wydatków majątkowych o 2 238,00 zł i wydatków bieżących o 589 778,41 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2013-2022,

c)     zwiększeniu w 2012 rok kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o          384 975,00 zł oraz zmianie kwot wynagrodzeń w latach 2013-2022,

d)     zwiększeniu wydatków bieżących na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 o kwotę 92 000,00 zł w 2012 roku, o 92 380,00 zł w 2013 i o 25 700,00 zł w 2014 roku,

e)     zwiększeniu w 2012 roku wydatków bieżących na obsługę długu o 19 000,00 zł oraz zmniejszeniu wydatków na obsługę długu w latach 2013-2022,

f)       zmniejszeniu w 2012 roku dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o 264 133,00 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2013-2022.

§ 2

1.      Dokonać zmiany tabeli nr 2 do Uchwały Nr XIV/154/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26.01.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska (po zmianach), zgodnie z tabelą  nr 2 do niniejszej uchwały.

2.      Powyższa zmiana polega na:

a)     zmianie w 2012 i 2022 roku kwoty rozchodów, zmianie w latach 2012-2022 długu oraz kwoty przeznaczonej na finansowanie spłaty długu w latach: 2012 i 2022.

§ 3

1.      Dokonać zmiany tabeli nr 3 do Uchwały Nr XIV/154/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26.01.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska „Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych” (po zmianach), zgodnie z tabelą  nr 3 do niniejszej uchwały.

2.      Powyższa zmiana polega na:

a)     zwiększeniu w 2012 roku dochodów ogółem o kwotę 602 801,41 zł (per saldo), w tym dochodów bieżących o 356 133,00 zł oraz zmianie kwot dochodów w latach 2013-2022,

b)     zwiększeniu w 2012 roku wydatków ogółem o kwotę 592 016,41 zł (per saldo), w tym wydatków bieżących o 589 778,41 zł oraz zmianie kwot wydatków w latach 2013-2022,

c)     zwiększeniu w 2012 roku, a zmniejszeniu w 2022 roku kwoty rozchodów o 10 785,00 zł

d)     zwiększeniu w 2012 roku wydatków bieżących na obsługę długu o 19 000,00 zł oraz zmniejszeniu wydatków na obsługę długu w latach 2013-2022,

e)     zmniejszeniu w 2012 roku dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o 264 133,00 zł oraz zmianie kwot tych dochodów w latach 2013-2022.

§ 4

1.      Dokonać zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIV/154/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26.01.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska „Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2022” (po zmianach), zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Powyższa zmiana polega dodaniu nowych projektów pn.: „Moja szkoła i Ja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z okresem realizacji w latach 2012-2013, realizowany przez Szkołę Podstawową w Kuźni Raciborskiej oraz ZSO w Rudach oraz program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół z okresem realizacji 2012-2014, realizowany przez Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej.

§ 5

1.      Dokonać zmiany załącznika nr 5 do Uchwały Nr XIV/154/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26.01.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Powyższa zmiana polega na dokonaniu zmiany w objaśnieniu dotyczącym ustalenia prognozowanej kwoty wydatków bieżących w roku 2013 w następujący sposób: zdanie „Wydatki bieżące w roku 2013 utrzyma się na poziomie roku 2012„ zastępuje się zdaniem Wydatki bieżące w roku 2013 obniży się o 1,5% w stosunku do wydatków bieżących roku 2012” oraz na dokonaniu zmiany dotyczącym ustalenia prognozowanej kwoty dochodów w roku 2013 i kolejnych w następujący sposób: zdanie „Na lata 2013-2022 zakłada się, że dochody bieżące: własne, subwencje i dotacje będą wzrastać o 3 %. Taką samą proporcję wzrostu przyjęto dla dochodów majątkowych.” zastępuje się zdaniem : „Zakłada się, że w roku 2013 dochody bieżące: własne, subwencje i dotacje wzrosną o 3,5%, w roku 2014 o ok. 2,5%, natomiast w latach 2015-2022 będą wzrastać o 3 %. Taką samą proporcję wzrostu (3%) przyjęto dla dochodów majątkowych w latach 2013-2022”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2012 13:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż