w sprawie zmiany Uchwały Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska

Uchwała nr XXV/233/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28.04. 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41,ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w placówkach oświatowych Gminy Kuźnia Raciborska

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVIII/163/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska w § 9 ust. 4, pkt 1) liczbę 60% zastępuje się liczbą 65 %.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany Uchwały Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.05.2008 10:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż