w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej

Uchwała nr VII/38/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 22 lutego 2007r.

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu położonego w Kuźni Raciborskiej  przy ul. Klasztornej

                   

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.1  ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

RADA MIEJSKA W KUŹNI RACIBORSKIEJ

uchwala:

§ 1

1.    Przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego dalej „planem”, dla obszaru  położonego w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Klasztornej.

2.    Przedmiotem planu jest przeznaczenie obszaru, o którym mowa w ustępie 1 dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej  z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (oczyszczalni ścieków)  oraz rzemiosła  produkcyjnego (tartaku), odpowiednio.

§ 2

Planem objęty zostanie obszar, którego granice zostały przedstawione w załączniku graficznym w skali 1:2 000, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

 

 

UZASADNIENIE

            Istniejąca oczyszczalnia ścieków usytuowana w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej, położona jest w granicach obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego Miasta Kuźnia Raciborska (Uchwała Nr XXXVII/322/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku).

            Przewidywana rozbudowa oczyszczalni, zgodnie z przepisami obowiązującymi o wymagane urządzenia i obiekty, technologicznie powiązane z istniejącymi urządzeniami i obiektami, stwarza konieczność zajęcia terenu bezpośrednio przylegającego do w/w oczyszczalni, z podstawowym przeznaczeniem w obowiązującym planie dla upraw polowych.

            W/w stan prawny w zakresie przepisów gminnych determinuje opracowanie planu miejscowego dla obszaru pozwalającego na realizację zamierzonego przedsięwzięcia.

            Ze względu na powiązania technologiczne, planem objęto teren istniejącej oczyszczalni ścieków oraz teren przewidywany dla rozbudowy tejże oczyszczalni, a także przylegający teren istniejącego tartaku mogącego być również potencjalnym źródłem uciążliwości dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2007 08:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż