w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

Uchwała Nr XLV/413/2009

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

              z dnia 22 grudnia 2009r.

 

 

 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 174 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

 Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

§  1

Ustala się roczne stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej             w wysokości:

1.       10,72 zł za utrzymanie, remonty oraz naprawy 1 m² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych – według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały,

2.       0,76 zł za pielęgnację i utrzymanie 1 m² terenów zielonych stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska - według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały,

3.       0,85 zł za oczyszczanie, odśnieżanie 1 m² ulic, placów i chodników gminnych - według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały,

4.     11,43 zł za utrzymanie 1 m² powierzchni targowiska - według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXII/290/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2010 11:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż