w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska

Uchwała nr XVIII/220/2012

Rady Miejskiej w  Kuźni Raciborskiej

z dnia  31 maja 2012 roku

w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2011r. Dz. U. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zasady gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska mają zastosowanie w zakresie nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, a także w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 2. Odrębna uchwała Rady Miejskiej określa zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.

§ 2

1.     Wyraża się zgodę na nabywanie przez Burmistrza Miasta na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
w szczególności dla realizacji celów publicznych oraz w innych sytuacjach, gdy przemawia za tym interes Gminy.

2.     Nabycie nieruchomości wymaga zasięgnięcia opinii komisji Rady Miejskiej, właściwej w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami. W razie wyrażenia przez komisję opinii negatywnej sprawę rozstrzyga Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały.

§ 3

 1. Burmistrz Miasta jest uprawniony do zbywania prawa własności i prawa użytkowania wieczystego oraz dokonywania zamiany nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest zbędna do realizacji zadań Gminy, a także gdy przemawia za tym interes ekonomiczny Gminy. Przedmiotowa kompetencja dotyczy nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
 2. Zbycie nieruchomości wymaga zasięgnięcia opinii komisji Rady Miejskiej, właściwej w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami. W razie wyrażenia przez komisję opinii negatywnej sprawę rozstrzyga Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały.

§ 4

 1. Zezwala się Burmistrzowi Miasta na obciążanie nieruchomości stanowiących mienie komunalne ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 2. Obciążanie nieruchomości wymaga zasięgnięcia opinii komisji Rady Miejskiej, właściwej
  w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami. W razie wyrażenia przez komisję opinii negatywnej sprawę rozstrzyga Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały.

§ 5

 1. Burmistrz Miasta rozstrzyga zarządzeniem w przedmiocie wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości gruntowej na czas określony do 5 lat bez konieczności stosowania trybu przetargowego.
 2. Burmistrz Miasta rozstrzyga zarządzeniem o zawarciu kolejnej umowy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą bądź najemcą na czas oznaczony do 3 lat, po upływie umowy zawartej na czas oznaczony.
 3. Wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości wymaga zasięgnięcia opinii komisji Rady Miejskiej, właściwej w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami.
 4. Jeżeli opinia komisji, o której mowa w ust. 3, jest negatywna to podjęcie decyzji w wypadkach określonych w ust. 1 i 2 wymaga rozstrzygnięcia uchwałą Rady Miejskiej.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 7

 1. Traci moc Uchwała Nr XLI/299/2002 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23.01.2002r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi zmieniona uchwałą
  nr XI/113/2003 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30.10.2003 r. oraz uchwałą
  nr XXV/213/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 09.12.2004 r.
 2. Uchyla się Uchwałę Nr XV/178/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.06.2012 12:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż