w sprawie ustalenia wysokości środków oraz regulaminu przyznawania świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w roku 2007

Uchwała nr X/65/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 17 maja 2007 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości środków oraz regulaminu przyznawania świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w roku 2007

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 72ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

1.      Tworzy się Fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanego na 2007 r funduszu wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela korzystających z opieki zdrowotnej.

2.      Rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach Funduszu zdrowotnego oraz warunki i sposób ich przyznawania określa Regulamin Funduszu Zdrowotnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia wysokości środków oraz regulaminu przyznawania świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w roku 2007
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2007 10:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż