w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr B. 0151 – 272 / 05

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 27 grudnia 2005 roku

 

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2005 rok

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2005 rok zamyka się

po stronie dochodów kwotą                                                                                                           18 609  384 zł

po stronie wydatków kwotą                                                                                                             19 554 792 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta w Kuźni Raciborskiej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. BURMISTRZA

(-) Rita Serafin

Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr  1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B. 0151 – 272 /05

z dnia  27 grudnia   2005 r.

                  

§ 1

Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2005 rok.

1. Dział 852           -         Pomoc społeczna

    rozdz. 85219      -         Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne)

Zmniejszenia:

   § 4110                -         Składki na ubezpieczenia społeczne                                              - 245 zł

   § 4120                -         Składki na Fundusz Pracy                                                                    - 438 zł

   § 4270                -         Zakup usług remontowych                                                   - 1 900 zł

   § 4300                -         Zakup usług pozostałych                                                                  - 1 506 zł

   § 4410                -         Podróże służbowe krajowe                                                                   - 284 zł

Zwiększenia:

  § 4210                 -         Zakup materiałów i wyposażenia                                                + 4 330 zł

  § 4260                 -         Zakup energii                                                                                                + 20 zł

  § 4280                 -         Zakup usług zdrowotnych                                                                     + 23 zł

zmiany wprowadza się na podstawie wniosku MOPS z dnia 27.12.2005 r.

2. Dział 801           -         Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101     -         Szkoły podstawowe

Zmniejszenia:

   § 4010                -         Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  - 2 800 zł

   § 4110                -         Składki na ubezpieczenia społeczne                                         - 1 100 zł

   § 4170                -         Wynagrodzenia bezosobowe                                                             - 500 zł

   § 4430                -         Różne opłaty i składki                                                                            - 500 zł

Zwiększenia:

   § 3020                -         Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                 + 1 600 zł

   § 4210                -         Zakup materiałów i wyposażenia                                                    + 300 zł

   § 4260                -         Zakup energii                                                                                              + 800 zł

   § 4240                -         Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    + 2 600 zł

   § 4410                -         Podróże służbowe krajowe                                                                  + 100 zł

zmiana dotyczy Szkoły Podstawowej w miejscowości Budziska

b) rozdz. 80104     -         Przedszkola

Zmniejszenia:

   § 3020                -         Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                      - 350 zł

   § 4170                -         Wynagrodzenia bezosobowe                                                             - 100 zł

   § 4430                -         Różne opłaty i składki                                                                            - 500 zł

   § 4010                -         Wynagrodzenia osobowe pracowników                        - 500 zł

Zwiększenia:

   § 4210                -         Zakup materiałów i wyposażenia                                                    + 550 zł

   § 4240                -         Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        + 400 zł

zmiana dotyczy Przedszkola Budziska

c) rozdz. 80101     -         Szkoły podstawowe

Zmniejszenia:

§ 3020                   -         Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                        - 400 zł

§ 4170                   -         Wynagrodzenia bezosobowe                                               - 1 000 zł

§ 4270                   -         Zakup usług remontowych                                                   - 1 400 zł

§ 4410                   -         Podróże służbowe krajowe                                                     - 300 zł

Zwiększenia:

§ 4210                   -         Zakup materiałów i wyposażenia                                       + 25 350 zł

§ 4260                   -         Zakup energii                                                                       + 550 zł

§ 4300                   -         Zakup usług pozostałych                                                      + 400 zł

§ 4430                   -         Różne opłaty i składki                                                       + 1 800 zł

zmiana dotyczy Szkoły Podstawowej w miejscowości Kuźnia Raciborska

d) rozdz. 80104     -         Przedszkola

Zmniejszenia:

  § 4110                 -         Składki na ubezpieczenia społeczne                                      - 350 zł

  § 4260                 -         Zakup energii                                                                                               - 450 zł

Zwiększenia:

  § 3020                 -         Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   + 320 zł

  § 4300                 -         Zakup usług pozostałych                                                                     + 480 zł

zmiana dotyczy Przedszkola Siedliska

Zmniejszenia:

   § 4170                -         Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 - 50 zł

   § 4120                -         Składki na Fundusz Pracy                                                                    - 100 zł

Zwiększenia:

  § 4240                 -         Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 3 000 zł          

  § 4260                 -         Zakup energii                                                                       + 100 zł

  § 4410                 -         Podróże służbowe krajowe                                                                    + 50 zł

zmiana dotyczy Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej

Zmniejszenia:

  § 4010                 -         Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    - 2 165 zł

  § 4110                 -         Składki na ubezpieczenia społeczne                                          - 1 420 zł

  § 4430                 -         Różne opłaty i składki                                                                             - 500 zł

Zwiększenia:

  § 4240                 -         Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    + 3 000 zł

  § 4260                 -         Zakup energii                                                                                             + 210 zł

  § 4300                 -         Zakup usług pozostałych                                                               + 1 160 zł

  § 4410                 -         Podróże służbowe krajowe                                                                   + 50 zł

  § 4210                 -         Zakup materiałów i wyposażenia                                                  + 500 zł

zmiana dotyczy Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej

Zmniejszenia:

  § 3020                 -         Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                      - 770 zł

  § 4010                 -         Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   - 2 800 zł

  § 4210                 -         Zakup materiałów i wyposażenia                                                - 2 000 zł

  § 4260                 -         Zakup energii                                                                                          - 1 750 zł

Zwiększenia:

  § 4110                 -         Składki na ubezpieczenia społeczne                                              + 50 zł

  § 4240                 -         Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    + 3 000 zł

  § 4270                 -         Zakup usług remontowych                                                             + 9 435 zł

zmiana dotyczy Przedszkola Rudy

e) rozdz. 80130     -         Szkoły zawodowe

Zmniejszenie:

  § 4010                 -         Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 - 25 000 zł

f) rozdz. 80101      -         Szkoły podstawowe

Zmniejszenia:

§ 3020                   -         Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                    - 4 350 zł

§ 4120                   -         Składki na Fundusz Pracy                                                  - 1 700 zł

§ 4270                   -         Zakup usług remontowych                                                 - 13 500 zł

§ 4240                   -         Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek            - 3 932 zł

Zwiększenia:

 § 4010                  -         Wynagrodzenia osobowe pracowników                               + 12 600 zł

 § 4110                  -         Składki na ubezpieczenia społeczne                                             + 500 zł

 § 4170                  -         Wynagrodzenia bezosobowe                                                        + 3 000 zł

 § 4210                  -         Zakup materiałów i wyposażenia                                            + 10 500 zł

zmiana dotyczy Szkoły Podstawowej w miejscowości Rudy

g) rozdz. 80110     -         Gimnazja

Zmniejszenia:

  § 3020                 -         Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                   - 6 500 zł

  § 4110                 -         Składki na ubezpieczenia społeczne                                           - 6 550 zł

  § 4120                 -         Składki na Fundusz Pracy                                                                     - 168 zł

  § 4240                 -         Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     - 2 400 zł

  § 4260                 -         Zakup energii                                                                                          - 1 200 zł

  § 4410                 -         Podróże służbowe krajowe                                                                  - 600 zł

Zwiększenie:

  § 4210                 -         Zakup materiałów i wyposażenia                                            + 14 300 zł

zmiana dotyczy Gimnazjum Rudy

h) rozdz. 80114     -         Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej  szkół

Zmniejszenie:

   § 4110                -         Składki na ubezpieczenia społeczne                                            - 720 zł

Zwiększenie:

   § 4010                -         Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    + 720 zł

i) rozdz. 80146      -         Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejszenie:

  § 4300                 -         Zakup usług pozostałych                                                                - 9 360 zł

Zwiększenie:

  § 4170                 -         Wynagrodzenia bezosobowe                                                           + 360 zł

3. Dział 854           -         Edukacyjna opieka wychowawcza

a)  rozdz. 85401    -         Świetlice szkolne

Zmniejszenia:

   § 3020                -         Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                      - 180 zł

   § 4170                -         Wynagrodzenia bezosobowe                                                              - 500 zł

Zwiększenia:

   § 4010                -         Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         + 50 zł

   § 4210                -         Zakup materiałów i wyposażenia                                                   + 630 zł

zmiana dotyczy Świetlicy przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kuźnia Raciborska

Zmniejszenie:

   § 4110                -         Składki na ubezpieczenia społeczne                                          - 1 000 zł

Zwiększenie:

   § 4010                -         Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  + 1 000 zł

zmiana dotyczy Świetlicy ZSOiT w miejscowości Kuźnia Raciborska

Zmniejszenia:

   § 4240                -         Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         - 500 zł

   § 4260                -         Zakup energii                                                                                          - 2 500 zł

   § 4410                -         Podróże służbowe krajowe                                                                  - 400 zł

Zwiększenie:

   § 4210                -         Zakup materiałów i wyposażenia                                               + 3 400 zł

zmiana dotyczy Świetlicy ZSO w miejscowości Rudy

b) rozdz. 85415     -         Pomoc materialna dla uczniów

Zmniejszenie:

   § 3240                -         Stypendia dla uczniów                                                        - 1 400 zł

Zwiększenie:

   § 3260                -         Inne formy pomocy dla uczniów                                                 + 1 400 zł

4. Dział 926           -         Kultura fizyczna i sport

a) rozdz. 92695     -         Pozostała działalność

Zmniejszenia:

   § 4410                -         Podróże służbowe krajowe                                                                  - 660 zł

   § 4430                -         Różne opłaty i składki                                                                             - 180 zł

Zwiększenia:

   § 4210               -         Zakup materiałów i wyposażenia                                                + 760 zł

   § 4300                -         Zakup usług pozostałych                                                                        + 80 zł

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2006 13:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż