w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

Uchwała nr XXX/251/2005

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27.04.2005r.

w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1,  art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 – z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Zarządza się na terenie gminy Kuźnia Raciborska pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

§2

 Wyznaczyć na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 sołtysów następujących sołectw:

Budziska                    -      Ingeborga Depta

Jankowice                  -      Henryk Machnik

Ruda                          -      Jan Stanek

Ruda Kozielska          -       Alfons Mazurek

Rudy                          -      Sylwester Larysz

Siedliska                    -      Mariusz Kulon

Turze                         -       Marcelina Waśniowska

§3

Zobowiązać inkasentów do odprowadzania pobranych kwot podatku na rachunek Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, w terminie 7 dni od pobrania podatku.

§4

Wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 5% pobranych kwot.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§6

Uchylić uchwałę Nr XX/174/2004  z dnia 27 .05.2004 r. w sprawie inkasa podatków :

rolnego, leśnego i od nieruchomości

§7

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2005 13:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż