Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

 
 
 

Lp

Nazwa rejestru

Na jakiej podstawie jest prowadzony

Czy podlega ochronie danych osobowych

Kto prowadzi

1

Rejestr zarządzeń burmistrza

§ 21 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  (Dz.U.z 1999 roku Nr 112,poz.1319 z póź.zm)

nie podlega

OB. -D.Michalska

2

Rejestr zarządzeń kierownika urzędu

§ 21 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  (Dz.U. Nr 112,poz.1319 z póź.zm)

nie podlega

OB. -D.Michalska

3

Dziennik korespondencji sekretariatu

§ 21 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  (Dz.U. z 1999 roku Nr 112,poz.1319 z póź.zm)

nie podlega

OB. -D.Michalska

4

Księga inwentarzowa księgozbioru

§ 51 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  (Dz.U. z 1999 roku Nr 112,poz.1319 z póź.zm)

nie podlega

OB. -D.Michalska

5

Rejestr uchwał Rady Miejskiej

§ 48 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  (Dz.U. z 1999 roku Nr 112,poz.1319 z póź.zm)

nie podlega

BRM -E.Podolec

6

Rejestr wniosków Komisji Rewizyjnej

§ 48 ust.1 pkt.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  (Dz.U. z 1999 rokuNr 112,poz.1319 z póź.zm)

nie podlega

BRM -E.Podolec

7

Rejestr uchwał Komisji Oświaty, Zdrowia…

§ 48 ust.1 pkt.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  (Dz.U. z 1999 rokuNr 112,poz.1319 z póź.zm)

nie podlega

BRM -E.Podolec

8

Rejestr wniosków Komisji Przestrzegania Prawa…

§ 48 ust.1 pkt.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  (Dz.U. z 1999 roku Nr 112,poz.1319 z póź.zm)

nie podlega

BRM -E.Podolec

9

Rejestr wniosków Komisji Rolnictwa…

§ 48 ust.1 pkt.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  (Dz.U. z 1999 roku  Nr 112,poz.1319 z póź.zm)

nie podlega

BRM -E.Podolec

10

Rejestr wniosków Komisji Budżetu i Finansów

§ 48 ust.1 pkt.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  (Dz.U. z 1999 roku Nr 112,poz.1319 z póź.zm)

nie podlega

BRM -E.Podolec

11

Rejestr interpelacji i wniosków radnych

§ 48 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  (Dz.U. z 1999 roku Nr 112,poz.1319 z póź.zm)

nie podlega

BRM -E.Podolec

12

Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

§ 21 ust.1 pkt.4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  (Dz.U. z 1999 roku Nr 112,poz.1319 z póź.zm)

nie podlega

 OR -D.Domańska

13

Rejestr skarg i wniosków

§ 21 ust.1 pkt.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych  (Dz.U. z 1999 roku Nr 112,poz.1319 z póź.zm)

podlega

OR -D.Domańska

14

Rejestr wydanych dowodów osobistych

art.44e .1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.Nr 87, poz.960 z 2001 roku

podlega

OB. -D.Dłużniewska

15

Rejestr utraconych dowodów osobistych

art.44e .1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.Nr 87, poz.960 z 2001 roku

podlega

OB. -D.Dłużniewska

16

Ewidencja ludności

w tym:

art.46  ust.1 pkt.3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.Nr 87,poz.960 z 2001 roku z póź.zm)

podlega

OB. -U.Wroża

Zbiór danych stałych mieszkańców

art.44 a ust.1 pkt.1 ppkt.a 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.Nr 87,poz.960 z 2001 roku z póź.zm)

Podlega

OB.- U.Wroża

Zbiór danych byłych mieszkańców

art.44 a ust.1 pkt.1 b ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.Nr 87,poz.960 z 2001 roku z póź.zm)

Zbiór danych obywateli polskich zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące

art.44 a ust.1 pkt.1 c i  d ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.Nr 87,poz.960 z 2001 roku z póź.zm)

Zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy do 2 miesięcy

art.44 a ust.1 pkt.1 c i  d ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.Nr 87,poz.960 z 2001 roku z póź.zm)

Zbiór danych osobowych PESEL

art.44 a ust.1 pkt.2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.Nr 87,poz.960 z 2001 roku z póź.zm)

20

Rejestr instytucji kultury

Art.14. 1-4. ustawy z dnia 25.10.1991 roku  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 roku Nr 13 poz.123 z póź.zm.)*

podleganie podlega

OB. -J.Filas

21

Księgowość organu finansowego – księgi rachunkowe

Art.2 ust.1 pkt 4 i art.4 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz.U.z 2002 roku Nr 76 poz.694 z póź.zm.)

nie podlega

FB -A.Laskowska

22

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

art.57 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80 poz. 717 z 2003 roku)

podlega

IB -J.Michalak

23

Ewidencja zasobów archiwum zakładowego

Art.34 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.Nr 171 poz.1396 z 2002 roku)

nie podlega

OR -B.Czyszczoń

24

Ewidencja przyjętych depozytów

§ 6 pkt.2 zarządzenia Nr B.0152-1-9/03 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia27.02.2003 roku w sprawie instrukcji dot. gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej

Nie podlega

PK -G.Til

25

Ewidencja tytułów wykonawczych

§ 7 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.11.2001 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2001 Nr 137 poz. 1541 z póź.zm)

podlega

PK -G.Til

26

Ewidencja wysłanych upomnień

§ 4 pkt.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.11.2001 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2001 Nr 137 poz. 1541 z póź.zm)

podlega

PK -G.Til

27

Rejestr zaświadczeń

art.306j pkt.3 ustawy z dnia 29.08.1997roku ordynacja podatkowa  (Dz.U. z 2005 roku Nr 8 poz.60 ) 

podlega

PK -M.Procek

28

Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń

art.306j pkt.4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8 poy.1374)

podlega

PK –

M.Procek

29

Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej

§ 12 ust 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnę1)trznych i Administracji w sprawie przygotowywania i przeprowadzenia poboru (Dz.U.Nr 1 poz.7 z 2006 roku)

podlega

GCR -E.Morciniec

30

Lista poborowych

§ 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przygotowywania i przeprowadzenia poboru (Dz.U.Nr 1 poz.7 z 2006 roku)

podlega

GCR -E.Morciniec

31

Wykaz ksiąg rachunkowych, wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe

art.10 ust.1 pkt 3, lit.b ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr 76 poz.694 z póź.zm)

nie podlega

SE – Z.Wojtyło

32

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

art.67 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80 poz. 717 z 2003 roku)

podlega

IB -J.Michalak

33

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

art.3 ust.3 pkt.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 236 poz.2008 z 2005 roku)

nie podlega

GN -W.Masełko

34

Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych

art.3 ust.3  pkt .3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 236 poz.2008 z 2005 roku)

podlega

GN -A.Jankowski

35

Rejestr przedpoborowych

§ 14 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz.U. z 1992 roku Nr 40 poz. 173 z póź.zm.)

podlega

GCR -E.Morciniec

36

Rejestr wydanych kart drogowych i kart pracy dla jednostek OSP

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska NR B.0152-1-9/03 z dnia 27.02.2003 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad dotyczących prowadzenia rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej

nie podlega

FB -L.Mikołajek

37

Rejestr wydanych kart drogowych dla samochodów służbowych UM

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska NR B.0152-1-9/03 z dnia 27.02.2003 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad dotyczących prowadzenia rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej

nie podlega

FB -L.Mikołajek

38

Ewidencja sprzedaży VAT

art.109 ust.3 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535 z 2004 roku z póź.zm.)

nie podlega

FB -M.Śmieszek

39

Ewidencja działalności gospodarczej

art.7.1 ustawy z dnia 19.11.1999 roku Prawo działalności gospodarczej  (Dz. U z 1999 roku Nr 101, poz.1178 z póź.zm)

nie podlega

OB. – T.Podolec

40

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

zgoda burmistrza

nie podlega

OB. – T.Podolec

41

Ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania

zgoda burmistrza

nie podlega

OR -P.Nienartowicz

42

Rejestr wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego

zgoda burmistrza

podlega

IB -K.Krzywda

43

Rejestr faktur

zgoda burmistrza

nie podlega

OB. -D.Michalska

44

Ewidencja miejsc pamięci z terenu gminy Kuźnia Racibor.

zgoda burmistrza

nie podlega

OB. -J.Filas

45

Ewidencja zabytków z terenu gminy Kuźnia Raciborska

zgoda burmistrza

nie podlega

OB. -J.Filas

46

Wykaz instytucji i organizacji z terenu gminy Kuźnia Racib.

zgoda burmistrza

nie podlega

OB. -J.Filas

47

Ewidencja odbioru i utylizacji padłych zwierząt gospodarskich

zgoda burmistrza

 podlega

GN -A.Jankowski

48

Rejestr wydanych zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej

zgoda burmistrza

podlega

GCR -A.Serafin

49

Książka kontroli

zgoda burmistrza

nie podlega

OR -D.Domańska

50

Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych

zgoda burmistrza

nie podlega

OR -D.Domańska

51

Rejestr zaświadczeń lekarskich

zgoda burmistrza

nie podlega

OR -D.Domańska

52

Rejestr wyjść prywatnych w godzinach pracy

zgoda burmistrza

nie podlega

OR -D.Domańska

53

Rejestr urlopów udzielonych na żądanie

zgoda burmistrza

nie podlega

OR -D.Domańska

54

Rejestr delegacji

zgoda burmistrza

nie podlega

OR -D.Domańska

55

Ewidencja wyjść służbowych

zgoda burmistrza

nie podlega

OR -D.Domańska

56

Rejestr wydanych legitymacji służbowych

zgoda burmistrza

nie podlega

OR -D.Domańska

57

Rejestr pieczątek w UM

zgoda burmistrza

nie podlega

OR -B.Czyszczoń

58

Ewidencja materiałów biurowych

zgoda burmistrza

nie podlega

OR -B.Czyszczoń

59

Ewidencja druków

zgoda burmistrza

nie podlega

OR -B.Czyszczoń

60

Ewidencja środków czystości dla potrzeb UM

zgoda burmistrza

nie podlega

OR -B.Czyszczoń

61

Ewidencja wyposażenia w budynku UM

zgoda burmistrza

nie podlega

OR -B.Czyszczoń

62

Rejestr umów- dzierżaw

zgoda burmistrza

nie podlega

GN -J.Migus

63

Rejestr faktur VAT

zgoda burmistrza

nie podlega

GN -J.Migus

64

Rejestr umów dzierżawnych gruntów rolnych

zgoda burmistrza

podlega

GN -M.Pabian

65

Rejestr zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

zgoda burmistrza

podlega

USC -K.Rosińska

66

Rejestr wydanych decyzji o zmianie imion i nazwiska

zgoda burmistrza

podlega

USC -K.Rosińska

67

Rejestr rozwiązanych małżeństw przez rozwód i orzeczonych separacjach

zgoda burmistrza

podlega

USC -K.Rosińska

68

Rejestr zawiadomień z innych USC

zgoda burmistrza

podlega

USC -K.Rosińska

69

Rejestr zapewnień

zgoda burmistrza

podlega

USC -K.Rosińska

70

Rejestr wydanych decyzji – prostowanie oczywistych błędów pisarskich

zgoda burmistrza

podlega

USC -K.Rosińska

71

Rejestr zaświadczeń o zdolności prawnej  do zawarcia małżeństwa za granicą

zgoda burmistrza

podlega

USC -K.Rosińska

72

Rejestr przyjętych wniosków paszportowych i wydanych paszportów

zgoda burmistrza

podlega

USC -K.Rosińska

73

Rejestr wydanych decyzji o odtwarzaniu treści aktu stanu cywilnego

zgoda burmistrza

podlega

USC -K.Rosińska

74

Rejestr wydanych decyzji – transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego

zgoda burmistrza

Podlega

USC -K.Rosińska

75

Rejestr wydanych decyzji – zawarcie małżeństwa w przyśpieszonym terminie

zgoda burmistrza

Podlega

USC -K.Rosińska

76

Rejestr wniosków z zebrań wiejskich i zebrań mieszkańców

zgoda burmistrza

Podlega

BRM -I.Burgieł

77

Księgowość jednostki budżetowej

art. 2 ust.1 pkt 4 i art.4 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z póź.zm)

Podlega

FB – A.Laskowska

78

Księga Stanu Cywilnego – urodzenia

art..2 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku Nr 161 poz.1688)

Podlega

USC – K.Rosińska

79

Księga Stanu Cywilnego – małżeństwa

art..2 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku Nr 161 poz.1688

Podlega

USC – K.Rosińska

80

Księga Stanu Cywilnego – zgony

art..2 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku Nr 161 poz.1688

Podlega

USC – K.Rosińska

81

Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

art.31 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80 poz.717 z póź.zm)

Podlega

IB – J.Michalak

82

Rejestr dróg gminnych

Art.20 ust.9 ustawy z dnia 21.03.1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2086)

Nie podlega

IB – W.Błajda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2004 16:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż