Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.


Uwagi:
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Opłaty:
Czynność zameldowania jest bezpłatna.

  • opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r. Nr 220, poz.1306)

 

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

  • formularz „zgłoszenie pobytu stałego”
  • dowód osobisty lub paszport
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu /. Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sąduJednostka obsługująca:  

Inspektor ds. Ewidencji Ludności
pok. nr 6, tel.: (32) 419 14 17 w. 118

Czas oczekiwania: w dniu złożenia wniosku

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.08.2003 10:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.06.2015 09:06 Edycja dokumentu (Aleksander Serafin)
23.06.2015 08:59 Dodano załącznik "zgloszenie"
(Aleksander Serafin)
23.06.2015 08:59 Usunięto załącznik wniosek (Aleksander Serafin)
23.06.2015 08:58 Edycja dokumentu (Aleksander Serafin)
05.08.2003 10:02 Edycja dokumentu (Aleksander Serafin)
05.08.2003 10:01Dodano załącznik "wniosek" (Aleksander Serafin)
04.08.2003 13:20 Edycja dokumentu (Aleksander Serafin)
04.08.2003 13:20Usunięto załącznik "wniosek"
(Aleksander Serafin)
04.08.2003 10:50 Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin)