w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2007

Uchwała nr X/64/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 17 maja 2007 r.

 

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 70a ust. 1, ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), oraz § 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w placówkach oświatowych Gminy Kuźnia Raciborska

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

1.       W budżecie Gminy Kuźnia Raciborska wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2.       Ustala się Plan wydatków środków określonych w ust. 1 w następujący sposób:

1)       2 % na dofinansowanie organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

2)      39 % na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki oraz szkolenie rad pedagogicznych;

3)       20 % na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;

4)       39 % na opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

§ 2

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie:

1)       w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli – do 75% semestralnej raty, ale nie więcej niż 800 zł za semestr;

2)       za studia podyplomowe – do 75% semestralnej raty, ale nie więcej niż 600 zł za semestr.

§ 3

Ogólne zasady przyznawania częściowej refundacji czesnego dla dokształcających się nauczycieli, w ramach przydzielonych środków, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2007
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2007 09:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż