OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej

                                               Kuźnia Raciborska 19.11.2010 r

OGŁOSZENIE

I.                    Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na   sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej, zapisanych w KW GL1R/00039497/9, oznaczonych w ewidencji gruntów

1        działką nr 325/1 k.m2 o pow. 0,0850ha, (RV). Cena wywoławcza

    65 400,-zł(brutto), wadium 6 540,-zł.

2        działką nr 325/2 k.m2 o pow. 0,0853ha, (RVI-0,0370, RV-0,0483). Cena wywoławcza 65 700,-zł(brutto), wadium 6 570,-zł.

3        działką nr 325/3 k.m2 o pow. 0,0820ha, (RVI). Cena wywoławcza

63 100,-zł(brutto), wadium 6 310,-zł.

4        działką nr 325/4 k.m2 o pow. 0,0855ha, (RVI). Cena wywoławcza

65 800,-zł(brutto), wadium 6 580,-zł.

Działki te położone są na terenie, dla którego plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. Obowiązuje decyzja Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska nr 16/2010 z 1.07.2010 r., o warunkach zabudowy określająca możliwość zabudowy tego terenu budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Przetarg odbędzie się 23 grudnia 2010r o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4.

II.                 Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 17.12.2010 r. W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości, oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu osobistego; dla firm dodatkowo aktualnego wpisu do ewidencji działalności lub aktualnego(wydanego w okresie 3-m-cy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.   Wadium wnosić należy w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej lub na konto Gminy Kuźnia Raciborska ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik 52105013441000002293737405. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

III.               Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu, (do której zarachowane zostanie wadium), przed dniem zawarcia aktu notarialnego, pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

IV.              Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg.

V.                 Informacji dotyczących sprzedaży i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, pok.14, tel.032 419-14-65.

          Z up. Burmistrza

                                                                                     mgr Bogusław Wojtanowicz

                                                                                           Zastępca Burmistrza

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2010 14:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż