w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała nr XVII/155/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 października 2007r.

 

w sprawie podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zmianami)  art. 10 ust 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844  z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P. z 2007r. Nr 47 poz. 557)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala , co następuje :

§ 1

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska wynosi:

1)       od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)       powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

Powyżej 9  ton i mniej niż 12 ton

Stawka podatku w złotych

Samochody wyprodukowane po roku 1997

545 zł

874 zł

1 091 zł

Samochody wyprodukowane w roku 1997 i wcześniej

604 zł

927 zł

1 144 zł

b)   równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

1 325 zł

1 367 zł

Trzy osie

12

19

1 325 zł

1 325 zł

19

1 855 zł

1 855 zł

Cztery osie i więcej

12

29

1 855 zł

1 855 zł

29

1 855 zł

2 583 zł

2)      od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)       od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki wyprodukowane

  W 1997 roku i wcześniej

   Po 1997 roku

Stawka podatku w złotych

816 zł

763 zł

b)       równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

25

1 091 zł

1 091 zł

25

31

1 309 zł

1 309 zł

31

1 855 zł

1 996 zł

Trzy osie

12

40

1 855 zł

1 855 zł

40

1 881 zł

2 583 zł

3)       od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :

a)       od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

-    przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1997 i wcześniej    -  265 zł,

-   przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1997                   -  254 ,

b)      równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

      Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

Jedna oś

12

25

302 zł

349 zł

25

530 zł

614 zł

Dwie osie

12

28

530 zł

530 zł

28

33

805 zł

927 zł

33

38

1 086 zł

1 409 zł

38

1 256 zł

1 855 zł

Trzy osie

12

38

1 086 zł

1 219 zł

38

1 086 zł

1 611 zł

4)       od austobusu 

          O liczbie miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy

Do 15 miejsc

Powyżej 15 miejsc - poniżej 30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

Wyprodukowane w roku 1997 i wcześniej

392 zł

710 zł

1 526 zł

Wyprodukowane po roku 1997

381 zł

678 zł

1 473 zł

 

§ 2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury, oświaty i wychowania, pomocy społecznej – nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3

Podać treść niniejszej uchwały do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 07 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie podatku od środków transportowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2007 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż