w sprawie udzielenia poręczenia

Uchwała nr XXI/208/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

 z dnia  31 stycznia 2008 r.

w sprawie udzielenia poręczenia

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „i”, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

u c h w a l a, co następuje

§1

Udziela się poręczenia kredytu udzielanego Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska przez Bank Ochrony Środowiska w Katowicach na wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla miasta Kuźnia Raciborska do kwoty 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych).

§ 2

Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia kredytu do dnia 31.12.2014 r.

§ 3

Realizacja zobowiązań następowała będzie z dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie udzielenia poręczenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.02.2008 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż