w sprawie przejęcia zadania Województwa Śląskiego

Uchwała Nr XLV/429/2014

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 listopada 2014 roku


 

w sprawie przejęcia zadania Województwa Śląskiego


 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala:

                                                              § 1

Przyjmuje się od Województwa Śląskiego do wykonania zadanie bieżącego utrzymania stanowiska do pomiaru masy pojazdów w rejonie ulicy Kozielskiej w miejscowości Rudy.

    § 2

Szczegółowe warunki przyjęcia zadania, o którym mowa w § 1, określi porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Kuźnia Raciborska  a Województwem Śląskim, regulujące w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

                                                             § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 § 4

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

                                                            § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przejęcia zadania Województwa Śląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.02.2015 14:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż