Protokół nr XXX/2005

Protokół nr XXX/2005

z sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 27.04.2005r.

 

Sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej odbywała się w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Słowackiego 4. Obrady rozpoczęły się o godz. 1430 a zakończyły ok. 2045. Lista obecności radnych, sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedla w załączeniu.

W sesji udział wzięli:

 1. Ernest Emrich – Burmistrz Miasta
 2. Rita Serafin – Zastępca Burmistrza Miasta
 3. Andrzej Migus – Sekretarz Miasta
 4. Zbigniew Wojtyło – Skarbnik Miasta
 5. Józef Maślanka – radca prawny UM
 6. Mariola Trepiszczonek – dyrektor MOKSiR
 7. Wiesława Czogała – dyrektor MZO
 8. Ireneusz Wojcieski – dyrektor MBP
 9. Zbigniew Grygier – dyrektor MOPS
 10. Witold Ciuberek – dyrektor ZGKiM
 11. Kazimierz Worobiec – prezes GPWiK

Ad 1. Otwarcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona powitał wszystkich zebranych i dokonał otwarcia obrad XXX sesji Rady Miejskiej.

Ad 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie podpisów na liście obecności stwierdził prawomocność obrad – obrady prawomocne, w sesji udział wzięło 13 radnych.

Nieobecni: Krystyna Brakowiecka i Antoni Głowski.

Ad 3. Zatwierdzenie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona powiedział, że w porządku obrad nie ujęty został wniosek Antoniego Głowskiego dot. rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji został przygotowany. Manfred Wrona przypomniał, że zapis ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż niepodjęcie uchwały w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

Ernest Emrich – wnoszę o:

-  wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej ze względu na to, że na Zebraniu Wiejskim w Turzu pojawiła się inna propozycja rozwiązania tej sprawy, chodzi o to, aby „nie zamknąć sobie drogi”.

- wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał. Jeden w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę darowizny i drugi w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji w ciągu dróg wojewódzkich, przewidzianych do realizacji w latach 2005-2006.

Józef Maślanka -  29 marca br. do Rady Miejskiej wpłynął wniosek radnego Antoniego Głowskiego w sprawie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego rady. Ustawodawca w art. 19 ust.6 znowelizowanej w 2001 roku ustawy uregulował kwestię rezygnacji z tej funkcji. Jest to uchwała deklaratoryjna, proponuję najpierw poddać pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad, a następnie radni powinni wypowiedzieć się merytorycznie.

Manfred Wrona – czy są jeszcze inne wnioski?

W związku z tym, że innych wniosków nie wniesiono, Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zgłoszone propozycje zmiany porządku obrad i poddał je pod głosowanie.

W obecności 13 radnych, poszczególne wnioski otrzymały następującą ilość głosów:

1)      za wprowadzeniem do porządku obrad punktu – rozpatrzenie rezygnacji Antoniego Głowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej  było 13 głosów,

2)      za wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej było 13 głosów,

3)      za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę darowizny było 13 głosów,

4)      za wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji w ciągu dróg wojewódzkich było 13 głosów.

Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona potwierdził, że wszystkie zgłoszone wnioski zostały przyjęte, jeszcze raz je przypomniał, a następnie poddał pod głosowanie cały porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej.

W obecności 13 radnych porządek obrad sesji został zatwierdzony jednogłośnie i przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu nr XXIX/2005 z dnia 04.04.2005r.
 5. Rozpatrzenie rezygnacji Antoniego Głowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej – podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok:

6.1.            przedstawienie sprawozdania,

6.2.            przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu,

6.3.            przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej skierowanego do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 rok,

6.4.            przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

6.5.            dyskusja,

6.6.            podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska z tego tytułu.

 1. Omówienie sprawozdań z działalności za 2004 rok:

7.1.            Miejskiego Zespołu Oświaty,

7.2.            Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

7.3.            Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji,

7.4.            Miejskiej Biblioteki Publicznej,

7.5.            Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 1. Informacja z działalności za 2004 rok:

8.1.            Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

8.2.            Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego „Amicus-Med.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie :

9.1.            inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,

9.2.            zmian w budżecie gminy na 2005 rok,

9.3.            wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,

9.4.            zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

9.5.            wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Kuźnia Raciborska darowizny,

9.6.            udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji w ciągu dróg wojewódzkich, przewidzianych do realizacji w latach 2005-2006.

 1. Informacja Burmistrza Miasta z międzysesyjnej działalności.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Ad 4. Zatwierdzenie protokołu nr XXIX/2005 z dnia 04.04.2005r.

Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 04.04.2005r. został zatwierdzony bez odczytywania 10 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad 5. Rozpatrzenie rezygnacji Antoniego Głowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej – podjęcie uchwały.

Wniosek Antoniego Głowskiego w sprawie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej odczytał Manfred Wrona i zwrócił się do radnych o wypowiedzi.

 

Julian Zieliński – minął miesiąc i chciałbym się dowiedzieć czy Antoni Głowski zdania nie zmienił?

 

Manfred Wrona – jest złożony wniosek, innej informacji nie posiadamy.

 

Józef Maślanka – ustawodawca nie daje radzie możliwości manewru. Jeżeli radny rezygnuje, to albo rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji, albo w przypadku nie podjęcia uchwały przestaje być wiceprzewodniczącym z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

 

Janusz Brzeźniak – uzasadnienie wniosku jest lakoniczne a rozmawiamy o osobie, której dzisiaj na sesji nie ma.

 

Julian Zieliński – absencja jest wymowna, być może pełnienie tej funkcji koliduje wnioskodawcy z pracą zawodową?

 

Wojciech Kudla – jest to trudna sytuacja. Trudno jest rozmawiać w sytuacji, gdy zainteresowana osoba jest nieobecna. Brakowało nam argumentów do zmiany stanowiska A. Głowskiego.

 

Janusz Brzeźniak powiedział, że osobiście nie rozmawiał z A. Głowskim i nie zna powodów złożenia rezygnacji, ale tego typu stwierdzenia rodzą pewne podejrzenia i szkoda, że zainteresowanego nie ma.

Innych głosów nie było, Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta 10 głosami, 3 głosy były wstrzymujące się.

Ad 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok:

 

6.1. przedstawienie sprawozdania

Ernest Emrich sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok przedstawił w skrócie. Powiedział, że w związku z tym, iż wykonywanie budżetu gminy kontrolowane było na bieżąco w ciągu roku, konsultowane z radami sołeckimi, a sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok analizowały komisje rady (opinie pozytywne). Podziękował za współpracę radnym, sołtysom, radom sołeckim i Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Po przedstawieniu sprawozdania Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska z tego tytułu.

6.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu

Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona odczytał uchwałę nr 4100/IV/82/2005 IV składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 01.04.2005r. w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004 rok.

 

6.3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej skierowanego do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 06.04.2005r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 rok odczytał Manfred Wrona – wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

6.4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku  Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę nr 4100/IV/05/2005 IV składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14.04.2005r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej – uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6.5. dyskusja

W tym punkcie porządku obrad głos zabrał sołtys sołectwa Siedliska Mariusz Kulon , który zadał pytanie dotyczące procentowego wykonania wydatków jednostki pomocniczej. Odpowiedzi udzielił Skarbnik Miasta Zbigniew Wojtyło.

6.6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska z tego tytułu

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i w związku z tym, że nie było uwag ani pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdzając, że uchwała została podjęta jednogłośnie, pogratulował Burmistrzowi Miasta.

            Burmistrz Miasta Ernest Emrich ze wzruszeniem podziękował radnym za udzielenie absolutorium, natomiast wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania budżetu gminy serdecznie podziękował,  w szczególności Sekretarzowi Miasta,  Pani Wiceburmistrz, Przewodniczącemu Rady Miejskiej i dyrektorom jednostek organizacyjnych. Szczególne podziękowania za pracę Burmistrz skierował do Skarbnika Miasta.

Manfred Wrona – w związku z przyjęciem sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzieleniem absolutorium przygotowaliśmy projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta. Wg obliczeń Burmistrz po podjęciu uchwały otrzyma pensji ok. 300 zł więcej.

 

Zbigniew Wojtyło – środki w budżecie posiadamy.

 

Manfred Wrona należy wziąć pod uwagę również to, że w budżecie zaplanowane są także środki na drobne podwyżki dla pracowników Urzędu Miejskiego i diet dla radnych. Musimy najpierw zadecydować czy wprowadzamy do porządku obrad projekt uchwały. Kto jest za tym, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad?

Radni jednogłośnie (13 głosami) zadecydowali o wprowadzeniu projektu uchwały do porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

Po podjęciu uchwały Burmistrz Miasta Ernest Emrich zaskoczony powiedział „dziękuję bardzo”. Stwierdził, że pieniądze w życiu nie są najważniejsze, ale liczą się, a podwyżka ta stanowi wyraz uznania za dotychczasową pracę.

Ad 7. Omówienie sprawozdań z działalności za 2004 rok:

 

7.1. Miejskiego Zespołu Oświaty

Sprawozdanie z działalności za 2004 rok przedstawiła Wiesława Czogała. Informacja opisowa do wykonania budżetu za 2004 rok oraz podjęte działania w zakresie oświaty realizowane w 2004 roku stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Romana Serafin – pragnę podziękować pani dyrektor za pomoc techniczną Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Współpraca układa się nam dobrze, serdecznie dziękuję pani i pracownikom MZO.

 

Julian Zieliński – na posiedzeniu Komisji Oświaty powiedziała pani, że budżet oświaty nie obejmuje inwestycji, a dzisiaj powiedziała pani, że obejmuje. Jak jest naprawdę?

 

Wiesława Czogała – budżet nie obejmuje inwestycji. Do kwoty 8 mln zł należy dodać kwotę ponad 1 mln zł, co w sumie daje ponad 9 mln zł.

 

Franciszek Kozłowski – chciałem zapytać Burmistrza Miasta co robi gmina jako organ prowadzący szkoły w celu zrealizowania zaleceń Sanepid? Czy jest w stanie do września br. dokonać zmian w budżecie i te zadania zrobić?

 

Ernest Emrich – wykonywanie zadań może być prowadzone jedynie w okresie wakacji. Jeżeli Sanepid nie dokona prolongaty terminów, to trzeba będzie ich realizację ująć w budżecie. Dodam, że bardzo ważną także sprawą do rozwiązania w najbliższym czasie jest dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Turzu i w Rudach do użytku zgodnie z obowiązującymi wymogami. Myślę, że w najbliższym czasie przedstawimy propozycje w tym zakresie.

 

 

7.2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Sprawozdanie z działalności MOPS za 2004 rok przedstawił dyrektor Zbigniew Grygier – sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do przedłożonego pisemnego sprawozdania dyrektor MOPS dodał, że w ub. roku przeprowadzono bardzo dużo wywiadów środowiskowych, gdyż wydanie jakiejkolwiek decyzji musi być poprzedzone wywiadem. Jednak nie każdy wywiad kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, przeprowadzane są także wywiady dla innych instytucji z całego kraju, głównie dla Centrum Pomocy Rodzinie. Pomoc społeczna udzielana jest głównie ze względu na: bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, alkoholizm, przemoc w rodzinie, samotne wychowywanie dziecka i ubóstwo. W 2004 roku przeprowadzono akcję unijnej pomocy żywnościowej PEAD w ramach której dostarczano potrzebującym mleko, ryż i makaron. Organizacją rozdziału żywności zajmowali się członkowie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „Jerozolima”, natomiast bezpłatnym przewozem darów różni sponsorzy, którym serdecznie podziękował. Za pomoc w akcji dyrektor MOPS podziękował także młodzieży, sołtysom i pedagogom. W br. pomoc żywnościowa będzie także rozdzielana. Prawdopodobnie otrzymamy ok. 13-14 ton żywności. Pracownicy ośrodka kontaktują się z sołtysami, radnymi i pedagogami. Chcielibyśmy, aby pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących.

Janusz Brzeźniak – czy wiadomo o przypadkach handlowania tą żywnością?

 

Zbigniew Grygier – przypadków takich nie stwierdziliśmy, ale mieliśmy informacje od osób trzecich o takich działaniach. Są to jednak sporadyczne przypadki. Dziękuje radnym i sołtysom za współpracę.

 

Franciszek Kozłowski – co było przyczyną zwrotu gminie niewykorzystanych środków?

 

Zbigniew Grygier – nie wykorzystano w pełni środki zaplanowane na zasiłki stałe, ponieważ trudno jest przy konstruowaniu budżetu przewidzieć ich ilość na dany rok.

 

Zbigniew Wojtyło – zwrot wyniósł 7.000 zł i obejmował wszystkie rodzaje zasiłków

 

Janusz Brzeźniak – bardzo wiele osób korzysta z pomocy ośrodka ze względu na bezrobocie. Wiele osób chce pracę znaleźć, ale są też osoby, które pracować nie chcą. Niektórzy natomiast nie przychodzą po pomoc, bo się po prostu wstydzą.

 

Zbigniew Grygier – ośrodki pomocy społecznej zobowiązane są reagować nawet w przypadku, gdy dotrze do nich anonimowa informacja telefoniczna. Pracownik ośrodka może nie być wpuszczony do mieszkania, ale ma obowiązek zadziałać.

 

Janusz Brzeźniak – dyrekcje szkół prawdopodobnie otrzymały informacje, że Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała tylko 5 miejsc wypoczynku letniego w Plesnej dla dzieci biednych. Wiem, że w ub. latach były dodatkowe wyjazdy dzieci, czy w tym roku także będą?

 

Zbigniew Grygier – nie mamy żadnych informacji o organizowaniu wyjazdu dzieci i młodzieży na obozy i kolonie, finansowane przez wojewodę. Decyzję w tej sprawie przesyła zazwyczaj w maju lub czerwcu danego roku.

 

Janusz Brzeźniak – w budynku MOPS otwarte zostało pomieszczenie dla ofiar przemocy w rodzinie, do kogo można zgłosić się w przypadku konieczności ulokowania tam potrzebujących pomocy? Inną kwestią na którą chcę zwrócić uwagę to trudna praca pracowników MOPS. Muszą spotykać się z wieloma osobami, rozwiązywać różne problemy i udzielać wielostronnej pomocy. Pragnę podziękować dyrektorowi i wszystkim pracownikom ośrodka za ich trudną pracę.

 

Rita Serafin – ustawa o pomocy społecznej przewiduje, że na każde 2 tysiące mieszkańców powinien być 1 pracownik. ośrodka pomocy społecznej. W naszym MOPS-ie zatrudnienie jest dużo niższe.

 

Zbigniew Grygier  potwierdził, że praca w MOPS jest trudną pracą. Coraz więcej przybywających zadań jak np. od niedawna świadczenia rodzinne wykonują w ośrodku ci sami pracownicy.

 

Romana Serafin poinformowała, że rozmawiała z prezesem Stowarzyszenia Śląskiego Banku Żywności Janem Szczęsnym na temat pomocy dla TPD. Prezes zobowiązał się udzielić pomocy, jednak lista osób potrzebujących musiałaby być zweryfikowana przez MOPS.

 

Manfred Wrona - pomoc powinna trafić do najbardziej potrzebujących. Dochodzą do nas informacje, że pomoc społeczna nie jest rozdzielana sprawiedliwie. Uważam, że każdy przypadek należy poprzedzić wywiadem środowiskowym, ponieważ są osoby potrzebujące pomocy, szczególnie na wsiach, którzy tej pomocy z różnych powodów  nie uzyskują. Sołtysi i radni są najbardziej zorientowani komu pomoc jest potrzebna.

 

Sylwester Larysz – dobrze, że pracownicy ośrodka przed zajęciem stanowiska przez  MOPS przeprowadzają wywiady środowiskowe. W Rudach prawdopodobnie pracownik rozpowszechnił informację, że żywność będzie dowożona do domu. Myślę, że jest to informacja nierzetelna, ponieważ ośrodek chyba nie będzie w stanie tego zadania w taki sposób wykonać.

 

Zbigniew Grygier – na pewno będą osoby do których żywność trzeba będzie dowieźć, większość jednak, zwłaszcza ludzie młodsi będą odbierać żywność sami.

 

Mariusz Kulon – czy w związku z rozdziałem żywności w ub. roku udało się wypracować porozumienie w sprawie wglądu do listy osób, które pomoc otrzymały?

Zbigniew Grygier – wystąpiłem o opinię prawną w tej sprawie, jeszcze jej nie posiadam.

 

Manfred Wrona do poruszonej kwestii dodał, że radny, członek Komisji Rewizyjnej  uzyskując informacje stanowiące tajemnicę służbową jest zobowiązany do zachowania informacji wyłącznie dla siebie, nie może ich upubliczniać. Na potwierdzenie swojej wypowiedzi zacytował urywek artykułu z dwutygodnika „Wspólnota”.  Powiedział także, że ze względu na delikatność spraw należy zadania swoje wykonywać taktownie i z wyczuciem, niekiedy posiłkując się pomocą sołtysa.

Józef Maslanka poinformował, że otrzymał wniosek dyrektora MOPS i w najbliższym czasie wyda opinię prawną.

 

Mariusz Kulon – zadałem to pytanie dlatego, ponieważ chodzi mi o to, aby wykluczyć wszystkie te osoby, którym pomoc nie powinna być przyznana.

Grzegorz Erynkwajt – spotkał nas zaszczyt koordynowania akcją rozdziału żywności od 2004 roku. Przeprowadzając akcję kierujemy się tym, aby pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących. Bardzo się cieszę, że do akcji włączają się sołtysi wsi i osoby z terenu sołectw, ale przy rozdziale żywności musi być przedstawiciel ChS”Jerozolima” lub MOPS. Zapraszam do współpracy inne organizacje charytatywne. Umowa stowarzyszenia do prowadzenia akcji wygasa w 2006 roku.

7.3. Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

Sprawozdanie z działalności za 2004 rok przedstawiła Mariola Trepiszczonek – sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Do pisemnego sprawozdania, które otrzymali radni dyrektor MOKSiR dodała, że w przyszłym roku może pojawić się problem z orkiestrą dętą, której koszty utrzymania na razie ponosi FO „Rafamet”. Umowa wygasa 31.12.2005r. i nie ma pewności czy będzie ktoś zainteresowany ta formą działalności. W ub. roku koszt jej utrzymania wyniósł 13 tys. zł.

 

Janusz Brzeźniak – jedną z moich słabości życiowych to orkiestra dęta i mocno wierzę, że pani Burmistrz zrobi wszystko, aby orkiestra dęta istniała. Proponowałbym wyróżnienie wieloletniego dyrygenta orkiestry pana Niewrzoła i nominowanie go do nagrody starosty. Chciałem też zapytać jak przedstawia się problem ogrzewania pomieszczeń ZLA „Amicus-Med.” i MOKSiR?

 

Manfred Wrona – na następnej sesji Rady Miejskiej złożymy informację w tej sprawie, ponieważ dojdzie do spotkania z prezes Romanem Głowskim.

 

Janusz Brzeźniak – przy MOKSiRze działa 26 kół zainteresowań, dzieci i młodzież mają możliwość udziału w zajęciach zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Uważam, że instruktorzy domu kultury powinni współpracować z nauczycielami i wyłapywać utalentowane dzieci.

 

Rita Serafin poinformowała, że z udziałem dyrektor MOKSiR i dyrektorów szkół odbyło się spotkanie dot. zajęć pozalekcyjnych w MOKSiR. Poprosiłam dyrektorów, aby zwrócili uwagę na działania prowadzone przez dom kultury i aby zachęcali dzieci do udziału w organizowanych zajęciach.

 

Romana Serafin – dyrektor MOKSiR nie powiedziała o współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. W MOKSiR organizowane są spotkania członków, współpraca układa się bardzo dobrze.

 

Julian Zieliński – program realizowany przez MOKSiR jest dobry, brakuje jednak dużego festynu.

 

Henryk Machnik powiedział, że każda wioska w gminie ma prawo do swojego festynu, ludzie tego oczekują .

 

Manfred Wrona powiedział, że na wsiach w organizację festynów włączają się całe rodziny i dlatego frekwencja zawsze dopisuje. Gorsza sytuacja jest z organizowaniem imprez na Osiedlu, na które przychodzi bardzo mało osób. Podkreślił, że udało się w gminie organizować wiele tanich imprez, ale należy zastanowić się nad wprowadzeniem w życie wniosku J. Zielińskiego.  Zwracając się do radnego poprosił o propozycje.

 

Wiktor Baszczok – w Nędzy przez cały rok nie organizują imprez tylko w maju trzydniowe.

 

Marcelina Waśniowska przytoczyła opinię mieszkańców Kuźni Raciborskiej biorących udział w festynie w Turzu. Powiedziała, że mieszkańcy Kuźni Raciborskiej nie potrafią się u siebie dobrze bawić bez skrępowania.

 

Andrzej Migus – będąc dyrektorem MOKSiR, prawie przez 10 lat organizowałem imprezy na Osiedlu w Kuźni Raciborskiej. Na imprezę zapraszano średniej wielkości gwiazdę, a godzinę jej występu podawano do publicznej wiadomości. Dało się zauważyć, że ludzie przychodzili na konkretną godzinę, czyli na występ i bawiło się na placu szkolnym ok. 200 osób. Jeżeli festyn organizowany jest np. w Turzu, na mniejszym placu, to przy takiej samej ilości osób wydaje się, że jest ich dużo więcej. Nie można mówić o rezygnacji z organizacji wiejskich festynów, bo ludzie tego oczekują, ale należy zastanowić się nad terminem organizacji dużego festynu dla całej gminy w Kuźni Raciborskiej.

 

Manfred Wrona – uważam, że samo powieszenie plakatu informującego o imprezie nie wystarczy. Sukces festynu wiejskiego polega na tym, że w jego organizację włączają się całe rodziny. Bardzo duże znaczenie mają media, nie tylko podające informacja o imprezie, ale zachęcające do wzięcia w niej udziału.

 

Janusz Brzeźniak jest to dla nas pewne wyzwanie, musi być ustalony termin i dograne sprawy organizacyjnie i uda się nam taką imprezę zorganizować. 

 

Mariola Trepiszczonek – zastanawialiśmy się nad terminem organizacji dużego festynu w Kuźni Raciborskiej, uznaliśmy, że dobrą okazją byłby np. Dzień Dziecka.

Propozycję organizacji jednego dużego festynu poparł Marcin Rak.

            7.4. Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sprawozdanie z działalności MBP w Kuźni Raciborskiej przedstawił dyrektor Ireneusz Wojcieski, który kieruje jednostką od lipca 2004r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Poinformował, że wyniki 2004r. w porównaniu z wynikami 2003r. są lepsze.

Na pytanie Rity Serafin dot. ilości wypożyczeń dyrektor powiedział, że liczbę tę ustalono na podstawie spisu wypożyczeń dziennych.

            7.5. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dyrektor ZGKiM Witold Ciuberek przedstawił sprawozdanie z działalności za 2004r. – sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Dodatkowo omówił sprawy nie ujęte w pisemnym sprawozdaniu.

 

Witold Ciuberek – w 2004 r. nastąpił znaczny wzrost przychodu budżetu stanowiącego należności czynszowe. Czynnikiem wpływającym na ten stan jest fakt, że coraz więcej najemców lokale wykupuje. Właściciele lokalu zmieniają także sposób podejścia do substancji mieszkaniowej, uważam, że bardzie szanują nie tylko lokal ale teren przy budynku. Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi układa się bardzo dobrze. Są jednak najemcy, którzy za mieszkanie nie płacą a ściągalność należności pomimo poprawy działania sądu i komornika jest niemożliwa. Niektórym dłużnikom umożliwiamy odpracowanie zaległości czynszowych, lecz wszyscy odpracować nie mogą. W 2004 roku  remont substancji mieszkaniowej pochłonął  502.128 tys. zł., z tego 110 tys. zł. otrzymaliśmy dotację z budżetu gminy. W najbliższym okresie powinna nastąpić poprawa w zakresie ogrzewania mieszkań, ponieważ dokonujemy stopniowo opomiarowania lokali.  Od 1 lipca 2005r. ZGKiM nie będzie wywoził nieczystości stałych z budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna”, co w skali miesiąca zmniejszy dochód o ok. 4,5 tys. zł. Ponadto zauważyliśmy zmniejszenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych. Mam obawy dot. „zamknięcia” w 2005 roku tematu oczyszczanie miasta. Do dnia dzisiejszego łącznie akacja „zima”  kosztowała 68 tys. zł, a na cały rok mamy kwotę 120 tys. zł. Albo zminimalizujemy oczyszczanie miasta, albo zwrócę się o dodatkowe środki na ten cel.

 

Janusz Brzeźniak – mieszkańcy budynku przy ul. Kościuszki 11 i 15 i ul. Krasickiego otrzymali

z ZGKiM informację, że będą musieli dopłacać do ogrzewania. Mieszkańcy z rozgoryczeniem stwierdzają, że ponoszą podwójną karę – pierwszą karą jest to, że c.o. w tych budynkach nie zostało wyremontowane, a drugą jest dopłata do c.o., natomiast mieszkańcy z bloków w których c.o. zostało wyremontowane otrzymali nadpłaty. Chciałbym dowiedzieć się jak zakończyło się spotkanie dyrektora z mieszkańcami, którzy powinni dokonać dopłat, ponieważ na pewno będą mnie o to pytali wszyscy ci, którzy w spotkaniu nie uczestniczyli.  Ponadto chciałbym przypomnieć dyrekcji zakładu o tym, że robi się coraz ładniejsza pogoda, należy sprawdzić stan czystości, ławek i koszy na śmieci.

 

Witold Ciuberek – mieszkańcy otrzymali zawiadomienia o dopłacie, ponieważ PEC Jastrzębie kilka lat temu wymógł rozliczanie się za rzeczywistą ilość pobranego ciepła, każdego roku obciąża zakład zgodnie z odczytem licznika. ZGKiM jako administrator ustala zaliczkowo opłatę za c.o., po sezonie rozliczamy się z najemcami z zaliczek. Do tej pory był spokój, bo „wrzucaliśmy koszty do jednego worka” i obliczaliśmy średnią. Na każdym spotkaniu, przez trzy lata ta sprawa była poruszana. Stwierdzano, że taki system jest niesprawiedliwy dla tych, którzy ciepło oszczędzają. Do mieszkańców to nie docierało i w końcu wspólnoty mieszkaniowe oraz Zarząd Osiedla zaprotestowali. Postanowiono, że w tym roku każdy będzie płacił za zużyte przez siebie ciepło, chyba że wspólnoty mieszkaniowe przegłosują powrót do poprzedniego systemu rozliczania. Mieszkańcy, którzy buntują się przeciwko dopłacie mają dużo racji, ponieważ budynki te są w złym stanie technicznym. Ktoś te koszty musi jednak pokryć a nie znam „złotego środka” zaspokojenia wszystkich, 50% uczestników spotkania nie została usatysfakcjonowana. Poinformowałem lokatorów, że jeżeli nie powróci się do systemu rozliczania jak w latach ubiegłych,  będą musieli naliczone kwoty wpłacić. Mogą zwrócić się z wnioskiem o rozłożenie należności na raty a jeżeli nie dokonają wpłaty, wówczas będę zmuszony wystąpić do komornika.

 

Marcin Rak – trzy lata temu sygnalizowano, że sytuacja taka może mieć miejsce. Mieszkańcy Osiedla płacą najwyższą w regionie zaliczkę na c.o. Spotkania z mieszkańcami w tej sprawie są trudne, rozumiem ich doskonale, jednak należy stwierdzić, że niektórzy z nich wogóle nie wykazują zainteresowania sprawami osiedla.

 

Janusz Brzeźniak stwierdził, że „oliwy do ognia dolali sami palacze”.

 

Witold Ciuberek powiedział, że ze względu na przestarzałe kotły palacze nie zawsze są w stanie wyhamować ich pracę. Rozpoczęliśmy montaż liczników c.o. w budynkach przy ul. Bema i ul. Kościuszki.

Na wskazanie Romany Serafin, że w bloku przy ul. Krasickiego 3 nie odnowiono elewacji, która odpada i stwarza zagrożenie dyrektor ZGKiM W. Ciuberek powiedział, że teraz na pewno tego nie wykonają.

 

Romana Serafin – mieszkańcy twierdzą, że elewacja miała być odnowiona. Drugim tematem,  to porządek i czystość na Osiedlu. Ks. proboszcz ustalił, że procesja Bożego Ciała w br. przejdzie ulicami Osiedla. Bardzo proszę dyrektora zakładu o uporządkowanie tego rejonu miasta, odnowienie ławek i placu zabaw.

 

Witold Ciuberek – nie mogę obiecać, że elewacja budynków przy ul. Krasickiego będzie odnowiona, ponieważ są budynki w dużo gorszym stanie np. Kościuszki. Odnośnie placu zabaw, to możemy niektóre elementy wyremontować, natomiast wszystkie przegniłe drewniane części nie jestem w stanie odtworzyć.

 

Manfred Wrona – ZGKiM otrzymuje bardzo dużą pomoc sołectw w zakresie porządkowania terenu gminy. W Rudach zgromadziliśmy odpady, które trzeba wywieźć. 

 

Witold Ciuberek odpowiedział, że ustali termin bezpłatnego wywozu opon.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwracając się do dyrektora ZGKiM powiedział, że w czasie dwóch dni sprzątania w Rudach wstydził się przed mieszkańcami, że żaden pracownik ZGKiM nie zainteresował się przebiegiem robót.

Ad 8. Informacja z działalności za 2004 rok:

 

8.1. Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Sprawozdanie z działalności GPWiK przedstawił prezes Kazimierz Worobiec – sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Dodatkowo prezes poinformował, że w związku z nowelizacją ustawy o gospodarce komunalnej, 8 grudnia 2004r. Zgromadzenie Wspólników dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej spółki. Powołano członków spośród osób, które złożyły egzamin i nabyły stosowne uprawnienia. Powiedział także, że pomimo wzrostu liczby odbiorców wody nastąpił znaczny spadek jej sprzedaży. Zaniepokojenie Zarządu spółki budzi ilość pobranej wody przez jednostki OSP dla celów przeciwpożarowych. W 2004 roku wszystkie jednostki pobrały łącznie 370m3 wody, co w przeliczeniu na jeden miesiąc wynosi ok. 30 m3. Stwierdził, że ilość ta jest stosunkowo zaniżona, a powodem tej sytuacji może być nieprawidłowe ewidencjonowanie poboru wody. Jeżeli ewidencja ta nie będzie prowadzona rzetelnie, to straty będą się zwiększać, a koszty takiego działania pokryć będzie musiało całe społeczeństwo.

Janusz Brzeźniak – czy spadek sprzedaży wody nie jest związany z montażem liczników?

 

Kazimierz Worobiec – montaż liczników na pewno wpłynął na oszczędzanie wody przez indywidualnych najemców lokali. Spółka jednak rozlicza się z administratorem z pobranej wody wg wskazań licznika głównego.

 

Wiktor Baszczok – w sprawozdaniu Zarządu podano, że „ dla poprawy zaopatrzenia ludności w wodę istnieje potrzeba pozyskania nowych studni głębinowych w Kuźni Raciborskiej.” Jakie sa plany w tym zakresie?

 

Kazimierz Worobiec – problem z wodą w Kuźni Raciborskiej i zachodniej części gminy istnieje od kilku lat. Wraz z Burmistrzem dotarliśmy do dokumentów, z których wynika, że w lesie koło Solarni istnieje 8 studni głębinowych,  których zasoby zostały w latach 70-tych zatwierdzone na pobór 600 m3 wody/godzinę. W Kuźni Raciborskiej jest obecnie 5 studni głębinowych dających w sumie ok. 58 m3 wody/godzinę.

 

Ernest Emrich – z dokumentów wynika, że jakość wody w tych studniach jest jeszcze lepsza niż ze studni w Rudzie Kozielskiej.

 

Sylwester Larysz poruszył problem uszkodzonych i niesprawnych hydrantów.

 

Kazimierz Worobiec odpowiedział, że ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy a sprawa uszkodzonych hydrantów jest nieco skomplikowana. Zarząd spółki zaproponował Burmistrzowi pewne rozwiązania w tym zakresie. Poinformował, że spółka chciałaby prowadzić bieżącą konserwację i eksploatację hydrantów na terenie gminy.

 

Ernest Emrich – w tej chwili niesprawnych jest kilkadziesiąt hydrantów i szukamy najlepszego rozwiązania problemu. Ponadto rozeznajemy, czy jest możliwość zamontowania w miejsce metalowych, skradzionych pokrywek plastikowych, których złomiarze nie będą odkręcać i zabierać.

 

Manfred Wrona – hydranty powinny być zabezpieczone, nikt nie powinien odkręcać ich części. Należy wejść w kontakt z firmą, która wykonywała wodociąg w Rudach i wskazać im niedociągnięcia.

 

Sylwester Larysz zwracając się do prezesa spółki zapytał o zamierzenia w zakresie oczyszczania ścieków.

Manfred Wrona – jest to temat bardzo trudny, na razie nie do „przeskoczenia”.

Prezes GPWiK Kazimierz Worobiec przypomniał, że kilka lat temu rada podjęła decyzję o odprowadzaniu ścieków z terenu naszej gminy do Raciborza. Spółka na razie, w celu polepszenia jakości odprowadzanych ścieków prowadzi remont istniejącej oczyszczalni. Odnośnie studni głębinowych usytuowanych w lesie koło Solarni prezes dodał,  że położone są w odległości ok. 200 m od Kopalni Piasku „Kotlarnia” i gdyby doszło do rozbudowy kopalni, zbliżyłaby się znacznie do studni, które zamierza gmina przejąć. Powiedział, że tę sprawę należy pilnować.

8.2. Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego „Amicus-Med.”

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że prezes spółki „Amicus-Med.” pisemnie zawiadomił, iż ze względu na wyjazd służbowy nie może brać udziału w sesji. Postanowiono sprawozdanie z działalności omówić na następnej sesji.

Ad 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1. inkasa podatków; rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie inkasa podatków;  rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych. W związku z tym, że uwag ani pytań nie było,  Manfred Wrona poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

9.2. zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Zmiany w budżecie przedstawił Skarbnik Miasta Zbigniew Wojtyło.

Uwag nie wniesiono, Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

9.3. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego

Burmistrz Miasta Ernest Emrich poinformował, że zgodnie z wnioskiem komisji wytypowano drugie mieszkanie do zbycia w drodze przetargu. W tej chwili jest 7 osób chętnych nabyć mieszkanie w drodze przetargu.

Na pytanie Marcina Raka czy lokal przy ul. Kościuszki 6b/4 jest zdany, Burmistrz odpowiedział tak.

Manfred Wrona odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

9.4. zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Ernest Emrich – w uchwale nr XLIII/372/2002 podjętej w październiku 2002 roku dodaje się następujący zwrot „i osób które wychodzą z nałogu po terapii w ośrodkach specjalistycznych jeżeli wcześniej z przyczyn zawinionych lub niezawinionych utraciły prawo do zamieszkiwania w lokalu”.  Zapis ten jest wprowadzany na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a cały §7 ust.1 pkt 1.3. otrzyma brzmienie jak w projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

9.5. wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Kuźnia Raciborska darowizny

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Kuźnia Raciborska darowizny odczytał Przewodniczący Manfred Wrona i udzielił głosu Sekretarzowi Miasta.

Andrzej Migus – kilka lat temu FO „Rafamet” przekazała klubowi na własność stadion sportowy. W chwili obecnej klub sportowy nie jest w stanie utrzymać boiska i w związku z tym klub zwrócił się o przejęcie przez gminę stadionu wraz z budynkiem szatni. Z całego terenu zostanie wyłączona część działki na której znajduje się stacja paliw. Pozostanie ona własnością klubu sportowego.

Uchwała została podjęta 13 głosami za.

9.6. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji w ciągu dróg wojewódzkich, przewidzianych do realizacji w latach 2005-2006.

Ernest Emrich powiedział, że pomoc finansowa z budżetu gminy dla województwa śląskiego ma być na realizację zadań inwestycyjnych pn. opracowanie projektu budowlanego i budowa kładki dla pieszych nad kanałem Rudka w ciągu drogi wojewódzkiej w Kuźni Raciborskiej w kwocie 60.000 zł i opracowanie projektu budowlanego i budowę kładki dla pieszych nad rzeką Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej w Rudach w kwocie 80.000 zł.

 

Manfred Wrona – niepokoi mnie zapis, że udzielamy pomocy finansowej na opracowanie projektów budowlanych i budowę kładek. Należy zawrzeć porozumienie i tak się zabezpieczyć, abyśmy w przyszłości nie ponieśli negatywnych konsekwencji tej decyzji.

Uchwała w wyniku głosowania została podjęta 13 głosami.

Ad 10.Informacja Burmistrza Miasta  z międzysesyjnej działalności

 

Informację z międzysesyjnej działalności przedstawił Burmistrz Miasta Ernest Emrich – informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta poinformował także, że wicewojewoda katowicki zwrócił się z zapytaniem czy gmina oszacowała straty wojenne,  jeżeli tak to jaką metodą to robiła, a jeżeli nie oszacowała strat wojennych , to czy zamierza to uczynić. Poprosił o podanie informacji do dnia 5 maja br. Sekretarz Miasta próbował temat rozeznać i okazało się, iż Premier wydał zarządzenie o utworzeniu międzyresortowego zespóołu ds. oszacowania strat poniesionych podczas II wojny światowej. Zadaniem tego zespołu będzie opracowanie technologii szacowania strat materialnych i niematerialnych.

Andrzej Migus - nie są określone żadne kryteria jakimi należy się kierować przy szacowaniu strat. Proponowałbym zastanowić się nad tym czy zamierzamy przystąpić do szacowania strat wojennych, czy też nie, oraz czy nam to jest potrzebne.

Odnośnie Planu Rozwoju Lokalnego Sekretarz powiedział m.in., że zapisy do planu uzgadniane są od grudnia 2004r. Udało się skompletować dane, plan jest dopracowywany, spotkanie w tej sprawie odbędzie się 4 maja br. Zaproponował, aby spotkanie to miało charakter połączonych komisji m.in. dlatego, aby na sesji nie było większej dyskusji. Plan należy uchwalić najpóźniej do 10-11 maja br.

Ad 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych, oraz przedstawił następujące sprawy:

1)         pismo mieszkańca Raciborza (otrzymane do wiadomości) dot. pracy Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Romana Głowskiego oraz wniosek o stwierdzenie nieważności mandatu radnego,

2)         zaproszenie do wzięcia udziału w XIII krajowej pielgrzymce sołtysów i środowisk wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej

3)         stanowiska Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 19.04.1005r. na temat.:

- właściwego trybu nakładania na samorządy gminne zadań i sposobu ich finansowania,

- nakładania na gminy nowych zadań z zakresu polityki społecznej i sposobu ich finansowania,

- trybu wprowadzenia w życie z dniem 1.01.2005r. zmian w ustawie o systemie oświaty powodujących nałożenie na samorządy gminne zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

Manfred Wrona poinformował, że otrzymał z Sądu w Rybniku pozew w którym postawiono mu trzy zarzuty za:

1)         wystawianie w wywiadach do Nowin Rybnickich złej opinii TMGKW prowadzącemu skansen w Rudach,

2)        przekazanie informacji o nielegalnym utylizowaniu przez towarzystwo odpadów w lesie,

3)        sugerowanie, że TMGKW zdemontowało tory kolejowe a później je złomowano

Burmistrz Miasta Ernest Emrich przypominając o spotkaniu w dniu 4 maja br. w sprawie PRL poinformował, że zawiadomienia nie będą wysyłane.

Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że spotkanie to należy traktować jako wspólne posiedzenie komisji.

Ad 12. Interpelacje i zapytania.

Ad 13. Wnioski

Interpelacji ani zapytań w tym punkcie porządku obrad sesji nie zgłoszono.

Nie zgłoszono także wniosków.

Ad 14. Zamknięcie obrad

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej został wyczerpany, Przewodniczący Manfred Wrona dziękując za udział w sesji zamknął obrady.

 

                                                                                             

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                              Manfred Wrona

 

Protokół sporządziła Elżbieta Podolec

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXX/2005
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.06.2005 13:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż