w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonej w Turzu

Uchwała Nr V/45/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 03 marca 2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonej w Turzu

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591z późn. zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie z tym samym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości na czas oznaczony 3 lat, stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonej w Turzu na k.m. 4 tj. część działki nr 512/1 o powierzchni 0,3000 ha, zapisanej w KW 39083.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonej w Turzu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.03.2011 10:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż