w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorni

Uchwała Nr ……………………….

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia ………………………………

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej  uchwala:

§ 1

1.       Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

    1 ) w zakresie wyposażenia technicznego:

        

a)       posiadać zaplecze techniczno-biurowe, dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności,

b)       posiadać specjalistyczne środki transportu, w tym śmieciarki przystosowane do bezpylnego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01,

c)       posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów, w tym zbieranych selektywnie, szczelne, uniemożliwiające rozsypywanie lub rozwiewanie odpadów podczas jazdy,

d)       posiadać środki techniczne, w tym odpowiednie kontenery, pojemniki i worki, umożliwiające zorganizowanie i prowadzenie odbioru odpadów zbieranych selektywnie, w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz pozostałej, według zasad zawartych w Planie gospodarki odpadami dla Gminy Kuźnia Raciborska oraz Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

e)       posiadać środki transportu oraz środki techniczne w ilości gwarantującej ciągłość świadczenia usług.

f)         posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie Referatowi Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego drogą elektroniczną, danych wymaganych obowiązującymi przepisami – wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie,

g)       środki transportu mają posiadać aktualne badania techniczne,

h)       środki transportu oraz kontenery, pojemniki i worki muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,

    2 ) w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

      

a)       zmieszane odpady komunalne nie podlegające segregacji przekazywać do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione,

b)       odpady zebrane selektywnie przekazywać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odzysku tych odpadów,

c)       miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów muszą być zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego, Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kuźnia Raciborska oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

    3 ) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

 

a)       pojazdy, służące do odbioru odpadów komunalnych należy myć, odkażać i dezynfekować na bieżąco,

b)       miejsce postoju i mycia pojazdów musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, aby spełnione były wymogi ochrony środowiska i nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich,

c)       przedsiębiorca zobowiązany jest uprzątnąć odpady komunalne rozsypane podczas prac załadunkowych.

2.  Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w ust. 1.

3.  Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:

 

1)       tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2)       umowa kupna-sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie środków, o których  mowa w ust. 1 pkt 1 wraz z ich opisem technicznym,

3)       umowa na korzystanie z myjni samochodowej w przypadku braku wydzielonego miejsca do mycia pojazdów na terenie posiadanego zaplecza.

4.  Dokumenty o których mowa w ust. 2 i 3, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia,           o którym mowa w ust. 1 w oryginale lub w postaci potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.

§ 2

1.       Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) w zakresie wyposażenia technicznego odnośnie bazy transportowej:

a)       posiadać zaplecze techniczno-biurowe, dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności,

b)       posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne), zgodnie z technicznymi oraz sanitarno- porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),

c)       posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie Referatowi Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, drogą elektroniczną danych wymaganych obowiązującymi przepisami – wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie.

2 ) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

 

a)       pojazdy asenizacyjne, służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy myć, odkażać i dezynfekować na bieżąco,

b)       miejsce postoju i mycia pojazdów musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, aby spełnione były wymogi ochrony środowiska i nie stanowiło uciążliwości dla osób.

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w ust. 1.

3.   Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:

1)       tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2)       umowa kupna-sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie środków,  o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym,

3)       umowa na korzystanie z myjni samochodowej w przypadku braku wydzielonego miejsca do mycia pojazdów na terenie posiadanego zaplecza.

4.   Dokumenty o których mowa w ust. 2 i 3, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania                          zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii.  

§ 3

 

1.  Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w  zakresie  prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

1)       Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności, spełniającego wymagania techniczne określone odrębnymi przepisami. Sprzęt ten powinien być poddawany zabiegom sanitarno-porządkowym.

2)       Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem technicznym wykorzystywanym do prowadzenia działalności, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska.

3)       Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt w schronisku.

§ 4

1. Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie   prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt:

1)      Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności, spełniającego wymagania techniczne określone odrębnymi przepisami.

2)      Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem technicznym wykorzystywanym do prowadzenia działalności, spełniającym wymogi określone w odrębnych przepisach.

§ 5

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 6

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

  Śląskiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorni
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.05.2011 08:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż