Protokół nr XXXV/2005

Protokół nr XXXV/2005

z sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

w dniu 03.11.2005r.

Sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej odbyła się w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Słowackiego 4. Obrady rozpoczęły się o godz. 1430 a zakończyły o godz. 1930.

Lista obecności radnych, ołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedla w załączeniu.

W sesji ponadto udział wzięli:

 1. Ernest Emrich – Burmistrz Miasta
 2. Rita Serafin – Zastępca Burmistrza Miasta
 3. Zbigniew Wojtyło – Skarbnik Miasta
 4. Józef Maślanka – radca prawny UM
 5. Wiesława Czogała – dyrektor MZO
 6. Mariola Trepiszczonek – dyrektor MOKSiR
 7. Ireneusz Wojcieski – dyrektor MBP
 8. Witold Ciuberek – dyrektor ZGKiM
 9. Ryszard Węglarz – kierownik Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej
 10. Ireneusz Tokarczyk – kierownik Posterunku Policji w Rudach

 1. Otwarcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona powitał zebranych i otworzył obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

 1. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności

Na podstawie podpisów na liście obecności Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad – obrady prawomocne, w sesji w chwili otwarcia obrad uczestniczyło 12 radnych. Radni nieobecni: Antoni Głowski, Krystyna Brakowiecka, Tadeusz Kobylański.

 1. Zatwierdzenie porządku obrad

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej przedstawił Manfred Wrona.

Do przedstawionego porządku obrad Burmistrz Miasta Ernest Emrich zawnioskował o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska.

Przewodniczący Rady Miejskiej powyższy wniosek poddał pod głosowanie. Wniosek w obecności 12 radnych został przyjęty jednogłośnie.

 

Manfred Wrona – proponuję projekt uchwały ująć w porządku obrad jako ppkt 8.10.

W związku z tym, że innych wniosków nie zgłoszono, Manfred Wrona poddał pod głosowanie porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.

Porządek obrad w obecności 12 radnych został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu nr XXXIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w dniu 21.09.2005r.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 6. Przedstawienie projektu programu „Polityka Oświatowa Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2005 – 2012” – dyskusja.
 7. Przedstawienie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Kuźnia Raciborska”
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1.  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej,

8.2.  sprzedaży nieruchomości gruntowej,

8.3.  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej na rzecz Gminy Miasta Kuźnia Raciborska,

8.4.  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

8.5.  zmiany uchwały Rady Miejskiej dotyczącej określenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

8.6.  potwierdzenia zawartego porozumienia na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego,

8.7.  zmiany statutu ZGKiM w Kuźni Raciborskiej,

8.8.  zmian w budżecie gminy na 2005 rok,

8.9.  wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego,

8.10.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska.

 1. Informacja Burmistrza Miasta z miezysesyjnej działalności.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 1. Zatwierdzenie protokołu nr XXXIV/2005 z dnia 21.09.2005r.

Na salę obrad przybył radny Tadeusz Kobylański -  stan radnych 13.

Protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej w obecności 13 radnych został zatwierdzony jednogłośnie bez uwag.

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy

Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Posterunku Policji w Rudach przedstawił Ireneusz Tokarczyk. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po przedstawieniu informacji Burmistrz Miasta Ernest Emrich powiedział, że w ostatnim okresie czasu zwiększyła się ilość policjantów patrolujących teren naszej gminy.

 

Henryk Machnik – widać dużo więcej policjantów, szczególnie na wsiach.

 

Ireneusz Tokarczyk zaapelował do sołtysów o przestrzeganie przez osoby posiadające drób Rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy.

Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Posterunku Policji w Kuźni Raciborskiej przedstawił Ryszard Węglarz. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Romana Serafin – potwierdzam spostrzeżenie sołtysa Jankowic H. Machnika. Widać aktywność Policji zarówno w dzień jak i w nocy, za co bardzo dziękuję.

 

Jan Krybus – samochody wywożące piasek jeżdżą inną drogą niż powinni, z czego mieszkańcy nie są zadowoleni.

 

Ryszard Węglarz – brak stosownych znaków drogowych powoduje to, że Policja nie może egzekwować przejazd samochodów ciężarowych po drodze do tego przeznaczonej. Będziemy zwracać uwagę kierowcom, ale niestety na razie nic więcej nie możemy zrobić.

 

Ernest Emrich – kierowcy zdają sobie sprawę z tego, że jeżdżą nieodpowiednią drogą, ale wiedzą też, że Policja nie nałoży im mandatu z powodu braku stosownych znaków drogowych.

Burmistrz E. Emrich zapytał kierownika o informacje na temat przydziału nowego samochodu dla Policji w Kuźni Raciborskiej.

 

Ryszard Węglarz – z wielką niecierpliwością oczekujemy na samochód, który prawdopodobnie w grudniu ma być nam przekazany.

 

Wojciech Kudla zapytał kierownika Posterunku Policji o informacje na temat kolizji drogowych na terenie gminy

 

Ryszard Węglarz odpowiedział, że taką informację przedstawia zwykle na początku roku. Stwierdził jednak, że jeżeli byłaby taka konieczność to jest w stanie informację przygotować i przedstawić.

 

Wojciech Kudla – wnioskuję pod adresem Policji o zwiększenie częstotliwości kontroli ruchu drogowego w okolicy przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej.  Byłem świadkiem przypadków nie zatrzymywania się samochodów na czerwonym świetle. Należy zwrócić także uwagę na rodziców dowożących rowerami dzieci do szkoły, którzy również nie przestrzegają znaków drogowych i skręcają na czerwonym świetle do bramy szkolnej. Proponowałbym zorganizowanie spotkania Komendanta Powiatowego Policji z Burmistrzem Miasta i Przewodniczącym Rady Miejskiej w celu omówienia spraw związanych ze sporządzeniem protokołów po kolizjach drogowych. Prawdopodobnie sporządzane są one w taki sposób, że firmy ubezpieczeniowe nie chcą wypłacać odszkodowań.

 

Ryszard Węglarz – nie będę wnikał w te sprawy. Powiem jedynie, że policjant przyjeżdża na miejsce zdarzenia zawsze już po zdarzeniu i sporządza notatkę na podstawie zeznań uczestników zdarzenia i świadków. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości sporządzany jest wniosek do sądu. Byłbym daleki od stwierdzania, że policjanci notatki źle sporządzają.

 

Ireneusz Tokarczyk – protokół z kolizji drogowej sporządzany jest wg określonego wzoru, a policjant ustala sprawcę kolizji a nie określa wielkości strat.

 

Marcin Rak – w przypadku niezadowolenia z wysokości odszkodowania istnieje możliwość odwołania się od decyzji I instancji.

 1. Przedstawienie projektu programu „Polityka Oświatowa Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2005 – 2012” – dyskusja.

Rita Serafin – dokument nieco się zmienił od czasu, kiedy w lutym br. po raz pierwszy trafił do państwa. Podjęcie tematu ma na celu uświadomienie społeczeństwu, rodzicom i nauczycielom, że dużo zmian w oświacie na terenie naszej gminy nastąpi ze względu na niż demograficzny. Zaproponowaliśmy pewien model oświaty skupiający się w dwóch ośrodkach tj. Kuźni Raciborskiej i Rudach. W dokumencie zawarte są rozwiązania wprowadzone od września.

 

Julian Zieliński powiedział, że na posiedzeniu Komisji Oświaty dyrektorzy placówek oświatowych pozytywnie odnieśli się do projektu Polityki Oświatowej. Są za tym, aby dzieci kierowane były do dużych, dobrze wyposażonych ośrodków szkolnych.

 

Janusz Brzeźniak – wydaje się, że spośród wszystkich dyrektorów najbardziej niezadowolonym był dyrektor ZSzP w Budziskach, który jednak przyznał, że każdą decyzję zaakceptuje. Chciałbym także zapytać:

- czy władze gminy mają koncepcję zagospodarowania obiektów po zlikwidowanych placówkach ośwaitowych? Chodzi o to, aby nie powtórzyła się historia jak ze szkołą przy ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej,

- ilu palaczy zatrudnionych jest w placówkach oświatowych?

 

Wiesława Czogała – palacze c.o. powinni być zatrudnieni w sezonie grzewczym na podstawie umów wg limitów obowiązujących w każdej placówce w zależności od warunków technicznych pracy kotłowni.  Ze względu na zmianę kotłów, nie jest wymagane ciągłe przebywanie przy kotle. Palacza w pracy w sezonie grzewczym wspomaga konserwator i woźny. Zaproponowałam dyrektorowi ZSOiT wybór formy zatrudnienia w szkole palacza, natomiast dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej takiego wyboru już dokonała.

 

Rita Serafin odpowiedziała na pytania radnych dot. zagospodarowania obiektów po zlikwidowanych placówkach oświatowych na wsiach.

 

Janusz Brzeźniak zapytał czy dyrektor MZO sporządziła symulację zwolnień nauczycieli do 2012 roku?

 

Wiesława Czogała powiedziała, że symulacji nie robiła a odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, ponieważ rozwiązania dyrektorów są różne i różnie wygląda to w szkołach. Niektórzy nauczyciele podejmują decyzję przejścia na emeryturę, inni na urlop na podratowanie zdrowia.

 

Janusz Brzeźniak – nauczyciele obawiają się o swoją pracę.

 

Romana Serafin – atmosfera na posiedzeniu Komisji Oświaty, na którym analizowana była Polityka Oświatowa była przyjazna. Widać było troskę dyrektorów o obiekty szkolne. Uważam, że w przyszłości za priorytet należy uznać remont placówek oświatowych. Szkoły prowadzą wymianę z innymi krajami i chodzi o to, abyśmy się za stan naszych obiektów nie wstydzili.

 

Jan Stanek – rodzice i nauczyciele z Budzisk są niezadowoleni z organizacji nauczania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Budziskach. Na spotkaniach zapewniano wszystkich, że nie będzie łączenia klasy II z klasą III a jest inaczej. Klasa II ma lekcje łączone z klasą III i tylko 5 godzin rozłącznych, co jest stanowczo za mało. W związku z tym mam prośbę, aby zwiększyć ilość godzin rozłącznych do 10. Koszt tego posunięcia to ok. 9 tys. zł., co nie stanowi zbyt dużego wydatku.

 

Wiesława Czogała – powoli zaczynamy wychodzić „na prostą”. Przewidywaliśmy, że do końca br. zabraknie nam ok. 300 tys. zł. Dzięki wprowadzonym zmianom pieniędzy nam wystarczy. Należy także zacząć głośno mówić o braku odpowiednio wykształconej kadrze w ZSOiT w Kuźni Raciborskiej, gdzie jest tylko 3 nauczycieli dyplomowanych. Jeżeli nic w tym zakresie się nie zmieni, to możemy przypuszczać, że w przyszłości będziemy mieć duży obiekt niewykorzystany, bo nie będzie uczniów.

 

Rita Serafin – w szkołach, w których praca przebiega w kolektywie widać efekty. Tam właśnie odnosi się najwięcej sukcesów, a sukcesy integrują grono nauczycielskie, uczniów i rodziców. Takiej właśnie pracy potrzeba w szkole przy ul. Piaskowej.

 

Janusz Brzeźniak powiedział, że zgadza się z tym, iż w każdej szkole siłą napędową jest dyrektor i zastępca dyrektora. To właśnie te osoby odpowiadają za stosunki międzyludzkie. We wrześniu spotkaliśmy się z dyrektorem ZSOiT i wytknęliśmy, że większość nauczycieli tej szkoły nie jest związana z naszą miejscowością, dojeżdżają jedynie do pracy. Nauczyciele kończą pracę i odjeżdżają do domu. Uważam, że w szkole tej zła atmosfera bierze się m.in. dlatego, że brak jest jawności. Zdarza się, że ten sam nauczyciel przez 3 lata pod rząd otrzymuje nagrodę dyrektora. To wpływa na powstawanie złej atmosfery w szkole.

 

Wiesława Czogała – w ZSOiT nauczyciele mają pretensje od kilku lat. Uważam, że złą atmosferę stwarza grono pedagogiczne, które posiada niską samoocenę.

 

Jan Krybus powiedział, że ze względu na swoją pracę zauważa wiele spraw, których inni nie mają możliwości poznać. W ZSOiT nie jest idealnie, ale też nie jest tragicznie. Uważa, że sam dyrektor bez pomocy nauczycieli niewiele zdziała. Aby sytuacja uległa poprawie, nauczyciele powinni więcej „dać od siebie”.

 

Marcelina Waśniowska zapytała kto płaci wynagrodzenie nauczycielowi przebywającemu na rocznym urlopie na podratowanie zdrowia?

Dyrektor MZO Wiesława Czogała odpowiedziała, że wynagrodzenie płaci gmina. Powiedziała także, że w omawianej szkole w br. wiele zrobiono. Szkoła dzięki przeprowadzonemu remontowi zmieniła swój wygląd. Zobowiązała się prowadzić rozmowy w celu dalszych zmian na lepsze.

 

Julian Zieliński – nie oceniajmy ZSOiT, ale podejmijmy dyskusję nt. Polityki oświatowej na terenie gminy.

 

Manfred Wrona – myślę, że na następnej sesji będziemy mogli podjąć uchwałę w sprawie Polityki oświatowej. Ze względu na to, że w projekcie nie ma merytorycznych zmian, nowy dokument otrzyma Komisja Oświaty. Przy głosowaniu nad uchwałą chciałbym, abyśmy mieli na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. Drugim interesem jakim powinniśmy się kierować to interes gminy. Oświata pochłania większość gminnego budżetu i o tym należy głośno mówić. Wskazujmy także to wszystko, co w szkołach się robi. Odnośnie ZSOiT to mam obawy o nabór do szkoły w przyszłych latach. Na pewno chcielibyśmy, aby był taki jak zaplanowaliśmy, gdyż w innym wypadku nie będziemy w stanie tej szkoły utrzymać.

 

Julian Zieliński – na posiedzeniu Komisji Oświaty „wyszło”, że my najbardziej poszukujemy etatów dla nauczycieli, a przecież sami nauczyciele powinni swój warsztat pracy organizować. Uważam, że w szkole w Budziskach w klasach łączonych nie powinniśmy zwiększać ilości godzin rozłącznych, 5 godzin wystarczy.

 

Manfred Wrona – dyrektorowi ZSz-P w Budziskach należy spokojnie wytłumaczyć, że nauczyciele nie powinni mieć obaw o swoje miejsca pracy.

 

Rita Serafin powiedziała, że liczna korespondencja rodziców kierowana do władz gminy jest sterowana przez nauczycieli. Nie byłoby takiej sytuacji gdyby nauczyciele zapewnili zaniepokojonych rodziców, że ich dzieci mają zapewnione odpowiednie warunki do nauki. Na pewno takie zapewnienie by ich uspokoiło i nie byłoby problemów.

 

Romana Serafin – uważam, że radny Jan Stanek powinien zachęcić rodziców do pójścia na lekcje w klasach łączonych i przyglądnięcie się jak wygląda nauczanie zintegrowane.

 

Julian Zieliński – rodzice dzieci z Budzisk maja zastrzeżenie do sąsiedniego Turza, gdzie ZSz-P mieści się w dwóch budynkach. 

 

Wiesława Czogała – szkoła w Budziskach jest placówką specyficzną. Nie uważam, że łączenie klas jest idealnym rozwiązaniem, ale w przypadku Budzisk nie jest tak źle jak się przedstawia. Do 2012 roku będą klasy łączone i spróbujmy do tego przekonać rodziców.

 1. Przedstawienie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Kuźnia Raciborska”.

Małgorzata Pabian – w celu realizacji polityki ekologicznej państwa ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska. Zgodnie z art. 18 ust.2 cytowanej ustawy z wykonania programu sporządza się co 2 lata raporty i przedstawia radzie gminy.

Kierownik Referatu GN Urzędu Miejskiego omówiła dokument, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Wiktor Baszczok – czy nie należałoby w przyszłości pomyśleć o pewnych formach zachęt dla osób zamierzających wymienić kotły c.o. na ekologiczne i w ten sposób chronić środowisko naturalne?

 

Ernest Emrich – w naszej gminie nie ma takiego programu dla osób indywidualnych.

 

Wojciech Kudla – na str. 15 w tabeli nr 2 pkt 6 uwzględniono budowę systemu przerzutu ścieków na OŚ Racibórz. Czy jest to jedyna koncepcja do analizowania?

 

Ernest Emrich – o tym była wielokrotnie mowa. Mamy trzy alternatywy:

1)      budowa jednej centralnej oczyszczalni,

2)      budowa dwóch oczyszczalni w Kuźni Raciborskiej i Rudzie Kozielskiej

3)      odprowadzanie ścieków do Raciborza.

Rada Miejska zaakceptowała porozumienie na odprowadzanie ścieków do Raciborza, jednak na razie nie jest ono realizowane, ponieważ nasza gmina ma wejść dopiero do II etapu inwestycji. Temat ten ciągle odżywa, poszukuje się różnych rozwiązań, zwłaszcza ekonomicznie korzystnych. Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zmusza Zarząd spółki do poszukiwania rozwiązań, ponieważ co roku spółka ponosi znaczne koszty na modernizację. Byliśmy w Gminie Krzanowice, która wybudowała własną oczyszczalnię ścieków. Budowę oczyszczalni rozpoczęto w 1999 rok,  kosztowała ich ok. 4.5 mln zł. Należy stwierdzić, że decyzja o budowie jest przekonywująca, zwłaszcza jeśli chodzi o cenę za m3 odprowadzonych ścieków. Wierzyć się wprost nie chce, że  Krzanowicach cena ta wynosi 0,99 zł.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1.  wyrażenia  zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej

Ernest Emrich – podjęcie uchwały pozwoli na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położone w Kuźni Raciborskiej, które Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna „Samopomoc Chłopska”  nabyła i rozbudowała ze środków własnych oraz pozostawała ich użytkownikiem w dniu 5.12.1990r. Projekt uchwały był już analizowany na jednej z wcześniejszych sesji. Wnoszę o podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

8.2.  sprzedaży nieruchomości gruntowej

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona, a Burmistrz Miasta Ernest Emrich dodał, że uchwałą wyrazi się zgodę na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na 10 lat oraz zabudowała tę nieruchomość na podstawie pozwolenia na budowę.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

8.3.  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej na rzecz Gminy Miasta Kuźnia Raciborska

Projekt uchwały przedstawił Manfred Wrona.

Ernest Emrich – Rada Miejska poprzez tę uchwałę wyrazi zgodę na nabycie na rzecz Gminy Miasta Kuźnia Raciborska nieruchomości położonej w Rudzie, zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego od SH-P „Samopomoc Chłopska” z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

8.4.  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Głos zabrał Burmistrz Miasta Ernest Emrich, który powiedział m.in., że temat ten był wielokrotnie analizowany przez komisje. Wszystkie uwagi i wnioski komisji za wyjątkiem dwóch zostały uwzględnione. Nie uwzględniono propozycji komisji dot. podnajmu lokalu czasowo przez okres 3 lat. Burmistrz zaproponował wynajęcie maksymalnie na 10 rocznych okresów oraz wprowadzenie zapis umożliwiającego najem lokalu mieszkalnego osobom, które opuściły dom dziecka, rodzinę zastępczą, ośrodek wychowawczy w związku z uzyskaniem pełnoletniości, poprzednio zamieszkałych na terenie naszej gminy.

 

Marcin Rak – Społeczna Komisja Mieszkaniowa analizowała projekt i wszystkie sugestie wynikające ze znajomości środowiska zostały uwzględnione. Nie opowiedzieliśmy się za wprowadzeniem zapisu o najmie lokalu mieszkalnego osobom, które opuściły dom dziecka, ponieważ uznaliśmy, że może wystąpić problem z utrzymaniem tego lokalu. Komisja proponowała także możliwość podnajmu lokalu przez 3 roczne okresy. Jak nie 3 lata to może 5?

 

Romana Serafin dodała, że za umożliwieniem podnajmu lokalu przemawia fakt, iż czynsz za taki lokal jest podwyższony o 30%.

 

Sylwester Larysz – komisja opowiedziała się za okresem 10 letnim.

 

Marcin Rak zwrócił uwagę na zapis § 21 ust.2. Zaproponował wykreślenie wyrazu „ich” a wprowadzenie wyrażenia: „spełnienia warunków”.

Propozycja została zaakceptowana.

Innych uwag ani pytań nie było, Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała w obecności 12 radnych została podjęta 11 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.

8.5.  zmiany uchwały Rady Miejskiej dotyczącej określenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Witold Ciuberek – stawki opłat od 2000 roku nie były zmieniane. Rozszerzyliśmy segregację odpadów, wzrosły koszty wywozu i w związku z tym wystąpiliśmy z wnioskiem o podwyższenie stawki za wywóz drugiego kubła.

 

Manfred Wrona zapytał dyrektora ZGKiM czy nie byłoby lepiej zamiast podwyższania opłaty za oddanie drugiego kubła wprowadzić podwyżkę stawki za pierwszy kubeł? Chodzi bowiem o to, aby nie zniechęcić mieszkańców.

 

Witold Ciuberek odpowiedział, że zastanawiali się też nad taką propozycją, ale uznali, że w drugich kubłach jest wiele szkła i plastików. Zaproponował podwyższenie stawki za pierwszy kubeł do wysokości 5,50 zł, natomiast za drugi kubeł do wysokości 5,00 zł.

 

Manfred Wrona – Komisja Budżetu i Finansów zawnioskowała o podwyższenie opłaty za drugi kubeł do wysokości 5,00 zł. netto.

 

Tadeusz Kobylański stwierdził, że podwyżkę stawki za drugi kubeł najbardziej odczują ci mieszkańcy, którzy uczciwie zbierają, segregują i oddają śmieci. Osobiście odstawia miesięcznie 3 kubły i jest za tym, aby podwyższyć stawkę za pierwszy kubeł.

 

Julian Zieliński – wnioskuję o podwyższenie stawki za pierwszy kubeł o 0,30 zł, czyli do wysokości 5,70 zł, natomiast stawkę za drugi kubeł pozostawić bez zmian.

W związku z tym, że zostały zgłoszone dwa wnioski Manfred Wrona poddał je pod głosowanie zastrzegając jednocześnie, że radni mogą opowiedzieć się za jednym z nich.

W pierwszej kolejności poddał pod głosowanie propozycję wprowadzenia następujących stawek: za pierwszy kubeł 5,50 zł netto, natomiast za drugi 5,00 zł netto. Za tym wnioskiem opowiedziało się 9 radnych. Następnie poddał pod głosowanie drugi wniosek zgłoszony przez J. Zielińskiego – stawka za pierwszy kubeł winna wynosić 5,70 zł, natomiast stawkę za drugi kubeł pozostawić bez zmian tj. 4.50 zł. Za tym wnioskiem opowiedziało się 4 radnych. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że radni poparli pierwszy wniosek czyli stawki: 5,50 zł za kubeł pierwszy i 5,00 zł za kubeł drugi. Manfred Wrona poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za jej podjęciem było 10 głosów, 3 głosy były wstrzymujące się.

8.6.  potwierdzenia zawartego porozumienia na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego

Ernest Emrich – Rada Miejska w 1999 roku podjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do zawarcia porozumienia komunalnego z Miastem Rybnik dla realizacji lokalnego transportu zbiorowego. Należy tę sprawę uporządkować poprzez podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia zawartego porozumienia.

 

Manfred Wrona odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

8.7.  zmiany statutu ZGKiM w Kuźni Raciborskiej

Witold Ciuberek – otrzymaliśmy w trwały zarząd budynek i dlatego musi być zmiana w statucie zakładu.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała została podjęta 13 głosami.

8.8.  zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zmiany w budżecie przedstawił Skarbnik Miasta Zbigniew Wojtyło.

Po omówieniu zmian Marcelina Waśniowska zapytała czy zmniejszenia środków dla placówek oświatowych były uzgadniane z dyrektorami placówek?

 

Wiesława Czogała – oczywiście.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta 12 głosami, 1 głos był wstrzymujący się.

8.9.  wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Ernest Emrich – co roku przed sporządzeniem projektu budżetu otrzymujemy informacje o wysokościach dotacji dla gminy. 11 października br. Minister Finansów poinformował o planowanej wysokości subwencji ogólnej, która zostanie obniżona o 1.403.708 zl tj. o ponad 17% w stosunku do 2005 roku. Kwota ta stanowi 7.8% dochodów gminy. Tak drastyczne i raptowne obniżenie dochodów gminy nie tylko zdecydowanie obniży poziom wywiązywania się z nałożonych zadań, ale postawi pod znakiem zapytania rozwój gminy.

 

Zbigniew Wojtyło powiedział, że subwencja ogólna dla gmin składa się z części wyrównawczej i równoważącej. Minister Finansów określa co roku w drodze rozporządzenia sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, uwzględniając sytuacje finansową gmin, w szczególności kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.. W br. minister kierował się przede wszystkim wysokością wypłaconych przez gminę dodatków mieszkaniowych. Naszym zdaniem minister nie wziął pod uwagę poniesionych wydatków na pomoc społeczną. Zgodnie z Konstytucją RP organ stanowiący gminy może wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego i z tej możliwości gmina zamierza skorzystać.

 

Manfred Wrona – jakie mamy szanse?

 

Józef Maślanka – art. 21 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa co minister powinien brać pod uwagę przy ustalaniu subwencji dla gmin. Jego działanie naruszyło ustawę, stąd złożymy wniosek formalny w którym wskażemy, że nie zostały wzięte pod uwagę wydatki poniesione przez gminę na pomoc społeczną. Wystąpimy równocześnie do ministra o skorygowanie decyzji.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

8.10.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska

Ernest Emrich – projekt uchwały dotyczy terenu związanego z fragmentem przebiegu obwodnicy miejscowości Rudy. Wnioskowano, aby przesunąć część obwodnicy poza rejon cmentarza.

 

Manfred Wrona – odczytał projekt uchwały i poinformował, że zmieniła się skala określająca granice terenu. Zgodnie z nowym załącznikiem graficznym skala wynosi 1:5000.

Uchwała w obecności 13 radnych została podjęta jednogłośnie.

 1. Informacja Burmistrza Miasta z międzysesyjnej działalności

Informację z międzysesyjnej działalności przedstawił Burmistrz Miasta Ernest Emrich – informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących

Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona przedstawił następujące sprawy:

1)      podziękowania Wojewody śląskiego Lechosława Jastrzębskiego za współpracę w okresie, kiedy piastował urząd wojewody,

2)        informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Raciborzu o oświadczeniach majątkowych radnych. Z informacji wynika, że dane zawarte w oświadczeniach majątkowych i dołączonych kopiach zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2004 w jednym przypadku stwierdzono rozbieżności dot. powierzchni nieruchomości,

3)      informację Wojewody śląskiego dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska,

4)      zaproszenie Związku Miast Polskich do przyłączenia się do korporacji. Przewodniczący Rady Miejskiej po przedstawieniu zaproszenia powiedział, że sprawę tę skieruje do Komisji Rolnictwa i Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy.

 1. Interpelacje i zapytania
 2. Wnioski

Sylwester Larysz – ponawiam już kilkakrotnie składaną prośbę o podjęcie działań zmierzających do przebudowy chodnika przy kwiaciarni w Rudach.

 

Manfred Wrona przypomniał ustalenia poczynione w celu usunięcia problemu.

 

Sylwester Larysz –mieszkańcy zgłaszają, że kładka na rzece Ruda jest zniszczona. Należy rozeznać stopień jej zniszczenia i przegniłe deski wymienić, albo kładkę wyłączyć z użytkowania. Poprosił także o rozeznanie możliwości ustawienia w Rudach bankomatu Banku Spółdzielczego. Zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: jak ma zachować się sołtys w przypadku, gdy mieszkańcy zwracają się o potwierdzenie różnego rodzaju pism np. że jest osobą bezrobotną, zameldowaną w R udach ?

 

Józef Maślanka – uprawnionym do poświadczania jest notariusz. Jednak, gdy w danej miejscowości nie ma kancelarii notarialnej, upoważnionym do poświadczania własnoręczności podpisu jest wójt i burmistrz. Czyni to za odpłatnością. Sołtys nie jest upoważnionym do poświadczania i nie musi tego robić.

 

Henryk Machnik – zgłaszają się do mnie mieszkańcy Jankowic zainteresowani podłączeniem Internetu drogą radiową. Należy wystąpić z wnioskiem do Telekomunikacji o przystosowanie przyłączy telefonicznych tak, aby była możliwość podłączenie Internetu.

 

Julian Zieliński przypomniał, że zbliża się koniec roku i trzeba będzie przystąpić do sporządzenia programów profilaktycznych. W związku z tym zapytał czy zmieniło się coś w tym zakresie, czy będzie podobnie jak w latach ubiegłych?

 

Rita Serafin – będzie podobnie jak w latach ubiegłych.

 

Wojciech Kudla zapytał dlaczego tak trudno jest wyegzekwować od zarządu dróg udrożnienie studzienki kanalizacyjnej przy przystanku autobusowym.

 

Ernest Emrich – były uzgodnienia w tym zakresie i specjaliści stwierdzili, że wykonają odpływ do studzienki przy Placu Zwycięstwa.

 

Rita Serafin zwróciła się do sołtysów, aby poinformowali mieszkańców sołectw o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań „antyrakowych”.

 

Jan Krybus zapytał w jaki sposób przejąć nieruchomość po zmarłej osobie w Siedliskach?

 

Józef Maślanka odpowiedział, że gmina też może wszcząć postępowanie spadkowe jeżeli wie kto jest spadkobiercami. Jeżeli brak jest spadkobierców powołanych do dziedziczenia, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy w RP  nie da się ustalić, lub ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

 

Franciszek Kozłowski zasygnalizował, że coraz częściej zdarzają się przypadki „podrzucania” śmieci do śmietników miejskich przez osoby mieszkające w domach jednorodzinnych i zawnioskował o zastanowienie się nad rozwiązaniem tego problemu.

 

Sylwester Larysz zwrócił się do przewodniczącego i członków Komisji Oświaty z zapytaniem dlaczego dokonała podziału środków finansowych tylko dla dwóch klubów.

 

Julian Zieliński  powiedział, że Komisja Oświaty nie dzieli pieniędzy a jedynie opiniuje ich przekazanie. Komisja wskazała klub w Kuźni Raciborskiej i w Rudach dlatego, ponieważ istnieje konieczność spełnienia przez obiekty tych klubów wymogów określonych przepisami PZPNtak, aby uzyskały licencję. W ub. roku kwotę 20 tys. zł podzielono na wszystkie kluby i tych pieniędzy nie widać. Dlatego komisja uznała, że lepszym rozwiązaniem będzie podział środków co roku na mniejszą ilość klubów.

 

 Manfred Wrona – należy interweniować w sprawie oświetlenia ulicznego w Rudach. Odcinek sieci energetycznej od sklepu meblowego w kierunku kościoła wyłącza się za wcześnie. Na tym samym odcinku koło posesji p. Starzec nie świeci lampa. Należy także zintensyfikować działania w celu pozyskania „żołnierza” do odbycia zastępczej służby woskowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwracając się do Burmistrza Miasta powiedział, że byłoby dobrze podsumować pracę zespołu i komisji ds. utrzymania czystości i porządku w gminie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to ile przeprowadzono kontroli i czy uaktualnione zostały wykazy osób, od których odbierane są odpady komunalne.

 

Romana Serafin poinformowała, że niektórzy mieszkańcy domów jednorodzinnych podpisali z dyrekcją ZGKiM umowę na odstawianie śmieci do śmietnika miejskiego i być może stąd przypuszczenia radnego F. Kozłowskiego o „podrzucaniu” przez nich śmieci.

 

Witold Ciuberek potwierdził, że wyraził zgodę na odstawianie śmieci przez niektórych mieszkańców posesji do śmietnika miejskiego. Jednak czy do śmietnika miejskiego wyrzucają śmieci tylko te osoby, które mają podpisane umowy trudno jest stwierdzić.

 

Franciszek Kozłowski - należy dokonać przeglądu chodników na terenie miasta i usunąć wszystkie uszkodzenia.

 

Wojciech Kudla zawnioskował, aby rozważyć możliwość zmiany usytuowania lokalu wyborczego nr 3 w Kuźni Raciborskiej, ponieważ osoby starsze i mniej sprawne mają problem z wejściem na piętro po stromych schodach.

 1. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został wyczerpany, Przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona przypominając o obowiązku uczestniczenia w obchodach Święta Niepodległości zamknął obrady XXXV sesji Rady Miejskiej.

                   PRZEWODNICZĄCY

                     RADY MIEJSKIEJ

        (-) Manfred Wrona

Protokół sporządziła Elżbieta Podolec

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXV/2005
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2005 11:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż