w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Bierawa w zakresie realizacji zadań oświatowych, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Uchwała nr XLIV/424/2014

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 17 października 2014 roku

 


w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Bierawa w zakresie realizacji zadań oświatowych, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły

 


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U  z 2013 r. poz.594 z późn. zm.); oraz  art.17 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Wyraża się wolę współdziałania Gminy Kuźnia Raciborska z Gminą Bierawa w sprawie przejęcia przez Gminę Kuźnia Raciborska realizacji zadań oświatowych w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.

§ 2

Szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w § 1 oraz zasady i tryb przekazywania przez Gminę Bierawa środków finansowych na jego realizację określi porozumienie zawarte pomiędzy organami wykonawczymi Gminy Bierawa
i  Gminy Kuźnia Raciborska.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Bierawa w zakresie realizacji zadań oświatowych, polegających na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.10.2014 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż